Kontakti

Objavljeno: 11.12.2015. Ažurirano: 1.6.2022.
Hrvatska narodna banka osobitu pozornost posvećuje što potpunijem i razumljivijem informiranju domaće i međunarodne javnosti o svojim ciljevima i mjerama za njihovo ostvarivanje kao i o rezultatima svojih aktivnosti. Primjenjujući pritom različite oblike komuniciranja HNB redovito i ažurno obavještava javnost o svim važnijim aspektima svog djelovanja.

Hrvatskoj narodnoj banci obraća se sa zamolbom za potrebna objašnjenja i podatke velik broj građana, poduzeća, predstavnika medija, državnih institucija, veleposlanstava i drugih. Također, tražeći informacije o literaturi javlja se i velik broj srednjoškolaca, studenata i istraživača iz zemlje i inozemstva. Tražene informacije odnose se na sva područja djelovanja HNB-a i dostupne su zainteresiranim građanima i tvrtkama, osim kada je riječ o informacijama koje je hrvatska središnja banka obvezna čuvati kao poslovnu tajnu na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o službenoj statistici i drugih zakona.

Hrvatska narodna banka dosljedno primjenjuje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Pristup zatraženim informacijama omogućuje se neposrednim pružanjem informacija pošiljatelju zahtjeva, uvidom u dokumente i dostavljanjem preslika dokumenta koji sadržava tražene informacije, kao i na druge načine, primjerice upućivanjem podnositelja zahtjeva na mjesto gdje je tražena informacija objavljena.

Pristigle zahtjeve za pristup informacijama HNB nastoji riješiti promptno, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima. Naknadu za pružanje i dostavu tražene informacije HNB ne naplaćuje.

Nakon donošenja posebno važnih odluka povezanih s monetarnom politikom i drugim zadaćama središnje banke HNB organizira sastanke s novinarima koji prate financije i bankarstvo, kako bi se oni pobliže upoznali s promjenama te o njima što upućenije i razumljivije izvijestili širu javnost.

 

OSNOVNI PODACI

Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: + 385 1 45 64 555
Telefaks: + 385 1 46 10 551, 45 50 726
Swift: NBHRHR2X


ODNOSI S JAVNOŠĆU

Na elektroničku adresu info@hnb.hr možete uputiti svoje upite o temama iz djelokruga Hrvatske narodne banke. Kao i dosad, rado ćemo odgovoriti na sve takve upite, osim na one anonimne.

Za korisničke informacije i probleme, obratite se na zastita.potrosaca@hnb.hr


ODNOSI S MEDIJIMA

Svoje upite šaljite na elektroničku adresu press@hnb.hr ili nas nazovite na sljedeće brojeve telefona:

+ 385 1 45 65 006
+ 385 1 45 90 337


EDUKACIJA

Zamolbe za organizaciju edukativnih posjeta Hrvatskoj narodnoj banci možete uputiti na adresu edukacija@hnb.hr ili na broj telefona  + 385 1 45 64 576.


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Više informacija u rubrici Pristup informacijama.


OBAVIJESTI RADNIKA KREDITNIH INSTITUCIJA O POVREDI PROPISA

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka otvorila je elektroničku adresu opp@hnb.hr na koju radnici kreditnih institucija koji raspolažu informacijama o povredi Zakona o kreditnim institucijama, Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 te podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog zakona i uredbe (primjerice informacije o odobravanju kredita mimo propisanih pravila i procedura, propuštanju utvrđivanja povezanih osoba, prekoračenju dopuštenih izloženosti, neispravnom rezerviranju sredstava za sudske sporove i sl.), mogu o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Obavijest o povredi propisa može se uputiti i poštom na adresu Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, s naznakom: "Obavijest o povredi propisa".

Unaprijed zahvaljujemo na dostavljenim informacijama, koje ćemo razmotriti te, ako utvrdimo postojanje osnove za postupanje iz nadležnosti Hrvatske narodne banke, poduzeti odgovarajuće radnje u skladu sa svojim nadležnostima. Hrvatska narodna banka je s dostavljenim informacijama dužna postupati kao s povjerljivim podacima te ih, kao i podatke o eventualno poduzetim radnjama, može učiniti dostupnima isključivo u slučajevima iz članka 206. Zakona o kreditnim institucijama. Podatke o osobi koja je dostavila obavijest Hrvatska narodna banka može upotrijebiti isključivo ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

Ostale obavijesti i upite, molimo, uputite isključivo na elektroničku adresu info@hnb.hr. Na sve ćemo upite pravodobno odgovoriti.

Obavijest o prigovoru na rad kreditne institucije ili unije možete uputiti elektroničkim putem ispunjavajući e-obrazac Prijavite nam, a pitanje o zaštiti vaših prava u korištenju bankovnih i financijskih usluga ispunjavajući e-obrazac Upit. Prigovor ili pitanje možete uputiti pismenim putem na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb


POVJERLJIVA OSOBA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Hrvatska narodna banka sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilniku o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti omogućava zaštitu prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguranje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti. To pravo mogu ostvariti fizičke osobe koje prijavljuju nepravilnost koja je povezana s obavljanjem poslova u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pod pojmom "nepravilnosti" smatraju se kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima, sredstvima Hrvatske narodne banke i sredstvima Europske unije koje ugrožava javni interes, a koji su povezani s obavljanjem poslova u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pojam "obavljanje poslova" uključuje radni odnos u Hrvatskoj narodnoj banci, rad izvan radnog odnosa za Hrvatsku narodnu banku, volontiranje, obavljanje dužnosti, rad na temelju ugovora o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Hrvatske narodne banke.

Prijavitelj nepravilnosti može podnijeti prijavu pisanim putem, neposredno ili poštom, usmeno na zapisnik te elektronički na e-adresu: povjerljiva.osoba@hnb.hr pomoću Obrasca za prijavu nepravilnosti ili pomoću E-OBRASCA.

Prijava nepravilnosti obvezno sadržava:

  • naziv Hrvatske narodne banke kao poslodavca kod kojeg prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove
  • naziv organizacijske jedinice Hrvatske narodne banke, ako prijavitelj nepravilnosti radi u Hrvatskoj narodnoj banci
  • podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime i OIB)
  • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
  • kratak opis nepravilnosti
  • datum podnošenja prijave.

U nastavku se nalaze Oduka o imenovanju povjerljive osobe u Hrvatskoj narodnoj banci i Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe u Hrvatskoj narodnoj banci.


OSTALI KONTAKTI

Webmaster: webmaster@hnb.hr
Publikacije: publikacije@hnb.hr