Kontakti

Objavljeno: 11.12.2015. Ažurirano: 30.1.2018.
OSNOVNI PODACI

Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: +385 1 45 64 555
Telefaks: + 385 1 46 10 551, 45 50 726
Swift: NBHRHR2X


ODNOSI S JAVNOŠĆU

Na elektroničku adresu info@hnb.hr možete uputiti svoje upite o temama iz djelokruga Hrvatske narodne banke. Kao i dosad, rado ćemo odgovoriti na sve takve upite, osim na one anonimne.

Za korisničke informacije i probleme, obratite se na zastita.potrosaca@hnb.hr


ODNOSI S MEDIJIMA

Svoje upite šaljite na elektroničku adresu press@hnb.hr ili nas nazovite na sljedeće brojeve telefona:

+ 385 1 45 64 576
+ 385 1 45 64 856


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Obrasci: 

Svaka fizička ili pravna osoba ima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili objavljuje Hrvatska narodna banka te ih može upotrijebiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje izvora podataka. 
Obrazac: 

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama službenikom za informiranje (info@hnb.hr) u HNB-u imenovana je direktorica Direkcije za odnose s javnošću Dejana Rebernik.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatska narodna banka voditelj je obrade osobnih podataka te sve osobne podatke obrađuje u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, tzv. GDPR).

U nastavku su podaci Hrvatske narodne banke kao voditelja obrade osobnih podataka:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3 
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: +385 1 45 64 555

Hrvatska narodna banka osobne podatke obrađuje: "isključivo u svrhu za koju su joj ti osobni podaci dostavljeni neovisno o načinu na koji su ti podaci dostavljeni", i u razdoblju u kojem je obrada osobnih podataka nužna radi postizanja te svrhe.

Hrvatska narodna banka sve podatke čuva najduže do roka određenog internim aktom kojim se uređuju obrada i zaštita arhivskoga i registraturnoga gradiva HNB-a.

Hrvatska narodna banka omogućit će svakoj fizičkoj osobi/građaninu/ispitaniku (dalje u tekstu: ispitanik) koji za to ima pravni interes pravo na informacije o svrsi obrade njegova osobnog podatka, kategoriji tog podatka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su njegovi osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni te o predviđenom razdoblju u kojemu će ti osobni podaci biti pohranjeni.

Hrvatska narodna banka ostvarivanje prava na pristup vlastitim osobnim podacima, prava na  ispravak, brisanje vlastitih osobnih podataka, prava da joj se ograniči obrada, prava na   prenosivost podataka kako je to predviđeno zakonom te upućivanje prigovora omogućuje putem zakonitih i  transparentnih zahtjeva, primjedbi i  prijedloga, na koje će odgovoriti u zakonom određenom roku.

  • Pravo na pristup podacima znači: dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na ispitanika, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
  • Pravo na ispravak znači: pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na ispitanika odnose, a uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
  • Brisanje („pravo na zaborav“) znači: pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose bez nepotrebnog odgađanja, a Banka ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ispitanik je povukao privolu za obradu, osobni podaci su nezakonito obrađeni itd.
  • Pravo na ograničenje obrade znači: u pojedinim situacijama (primjerice kada je točnost podataka osporavana ili kada ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke) pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade.
  • Pravo na prenosivost znači: pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
  • Pravo na prigovor znači: pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ona temelji na zadaći od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interese voditelja obrade (uključujući i profiliranje). Tada voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke,  osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese fizičke osobe/građanina/ispitanika, te radi zaštite pravnih zahtjeva.

Dodatne informacije povezane s ostvarivanjem prava po obvezi zaštite privatnosti svake fizičke osobe moguće je zatražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka HNB-a (sluzbenik.osobni@hnb.hr).


OBAVIJESTI RADNIKA KREDITNIH INSTITUCIJA O POVREDI PROPISA

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka otvorila je elektroničku adresu opp@hnb.hr na koju radnici kreditnih institucija koji raspolažu informacijama o povredi Zakona o kreditnim institucijama, Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 te podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog zakona i uredbe (primjerice informacije o odobravanju kredita mimo propisanih pravila i procedura, propuštanju utvrđivanja povezanih osoba, prekoračenju dopuštenih izloženosti, neispravnom rezerviranju sredstava za sudske sporove i sl.), mogu o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Obavijest o povredi propisa može se uputiti i poštom na adresu Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, s naznakom: "Obavijest o povredi propisa".

Unaprijed zahvaljujemo na dostavljenim informacijama, koje ćemo razmotriti te, ako utvrdimo postojanje osnove za postupanje iz nadležnosti Hrvatske narodne banke, poduzeti odgovarajuće radnje u skladu sa svojim nadležnostima. Hrvatska narodna banka je s dostavljenim informacijama dužna postupati kao s povjerljivim podacima te ih, kao i podatke o eventualno poduzetim radnjama, može učiniti dostupnima isključivo u slučajevima iz članka 206. Zakona o kreditnim institucijama. Podatke o osobi koja je dostavila obavijest Hrvatska narodna banka može upotrijebiti isključivo ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

Ostale obavijesti i upite, molimo, uputite isključivo na elektroničku adresu info@hnb.hr. Na sve ćemo upite pravodobno odgovoriti.

Obavijest o prigovoru na rad kreditne institucije ili unije možete uputiti elektroničkim putem ispunjavajući e-obrazac Prijavite nam, a pitanje o zaštiti vaših prava u korištenju bankovnih i financijskih usluga ispunjavajući e-obrazac Upit. Prigovor ili pitanje možete uputiti pismenim putem na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb


OSTALI KONTAKTI

Webmaster: webmaster@hnb.hr
Publikacije: publikacije@hnb.hr
Knjižnica: biblioteka@hnb.hr