Natječaj za obavljanje studentske stručne prakse

Objavljeno: 27.7.2020.
Slika

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje u 2020. godini

NATJEČAJ
za obavljanje studentske stručne prakse

Uvjeti

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti su:

 • mora biti redoviti student preddiplomskog studija ili diplomskog studija ili integriranog studija (preddiplomskog i diplomskog)
 • mora imati završenu najmanje prvu godinu studija
 • studij odnosno studijski program ili smjer programa mora biti iz polja/područja ekonomije ili matematike ili računarstva, tj. informatičkih tehnologija ili prava
 • kandidat mora znati hrvatski ili engleski jezik, u govoru i pismu.

Studenti interes za dodjelu studentske stručne prakse iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom "Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse" (u nastavku teksta: Prijavnica; poveznica se nalazi u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke).

Zahtijevani dokumenti

Uz popunjenu Prijavnicu (elektroničku inačicu) kandidat mora predati:

 • presliku indeksa (svih stranica) ili prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od fakulteta / visokog učilišta
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • motivacijsko pismo za obavljanje prakse
 • uputnicu fakulteta / visokog učilišta (za kandidate kojima je praksa obvezatna, najkasnije dva tjedna prije početka obavljanja prakse)

Nakon obrade podataka dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama u kojima će se praksa realizirati, pozvat će se na kratak razgovor.

Kriteriji odabira

Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za obavljanje stručne prakse jesu:

 • upisani studij, tj. studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke koje su iskazale interes za prihvaćanje studenata na praksu
 • procjena kvalitete odgovora u intervjuu
 • procjena motivacije za obavljanje studentske stručne prakse u organizacijskoj jedinici Hrvatske narodne banke koja je odabrala kandidata za razgovor
 • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena i slično), ukupno ostvaren broj ECTS bodova do trenutka prijave te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana i slično)
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu.

Odabrani kandidati, na zahtjev Hrvatske narodne banke, trebaju prije početka obavljanja prakse dostaviti dokumentaciju kojom potkrepljuju navode iz Prijavnice, npr. potvrdu fakulteta / visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku te akademskoj godini prve godine upisa studija, prijepis svih ocjena po kolegijima, s naznačenim prosjekom ocjena (s tim da su, ako je riječ o preddiplomskom i diplomskom studiju, potrebna oba prosjeka) kao i ostalu dokumentaciju za potkrepu navoda iz Prijavnice (preporuku i/ili potvrdu o nagradi i/ili poveznicu za pristup radu i slično, ovisno o potrebi i upitu Hrvatske narodne banke). Za kandidate strane studente kojima raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je još i dokument fakulteta / visokog učilišta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, s naznačenim prosjekom (u protivnom se njihova prijava neće dalje razmatrati).

Odabrani studenti Republike Hrvatske, kojima fakultet / visoko učilište Republike Hrvatske ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), praksi mogu pristupiti uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu. Odabrani strani studenti, uz predočenje uplatnice iz koje je vidljivo da su podmirili troškove osiguranja za slučaj nezgode na radu, praksi mogu pristupiti tek ako dva tjedna prije početka obavljanja prakse dostave i potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme prakse.

Između odabranoga stranog studenta i Hrvatske narodne banke uobičajeno se sklopa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Odabranom stranom studentu ugovor je osnova da, pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, izvrši prijavu boravka ne temelju koje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje potvrdu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Odabranim studentima praksa može trajati najviše 25 radnih dana.

Osobe za kontakt: Branka Šerić, tel. (385 1) 4565-064; Renata Marinović, tel. (385 1) 4565-051.

Elektronička inačica "Prijavnice" treba biti popunjena i proslijeđena kao dokument u Wordu na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr uz naznaku predmeta "PRIJAVA ZA PRAKSU – 2020".

Zahtijevanu dokumentaciju treba dostaviti također e-poštom skeniranu ili poštom (preporučeno), najkasnije do ponedjeljka 17. kolovoza 2020. (uključivo), na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom "PRIJAVA ZA PRAKSU – 2020"

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse objavljena je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke (Obavijest o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja za obavljanje studentske stručne prakse u HNB) i čini sastavni dio ovog natječaja.

Praksa

Objavljeno: 3.3.2016.

Trenutačno nema natječaja za praksu.

U cilju stjecanja praktičnih znanja i radnih iskustava za buduće stručnjake u našem radnom okružju organiziramo i studentsku praksu.

Studentska praksa može se realizirati putem natječaja koji objavljujemo na internetskoj stranici Banke u skladu s našim mogućnostima i interesima.

Interes za studentsku praksu iskazuje se najčešće jednom godišnje, popunjavanjem prijavnice koja se nalazi na internetskoj stranici Banke i koja se do utvrđenog roka elektroničkim putem prosljeđuje Direkciji za upravljanje ljudskim resursima.

Ostale pojedinosti (uvjete, zahtijevanu dokumentaciju, kriterije odabira itd.) definiramo u tekstu natječaja.

Prema potrebi kandidate pozivamo na dodatni intervju, nakon čega slijedi odabir kandidata za realizaciju prakse u Banci.

Nakon što odabrani kandidati potvrde obavljanje prakse u Banci, svim se ostalim kandidatima, e-poštom, dostavlja zahvala na prijavi na natječaj.