Organizacija

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 2.9.2020.

Poslovi i zadaci Banke obavljaju se u njezinim organizacijskim oblicima – sektorima i uredima. Slijedi pregled najvažnijih zadaća po važećoj organizaciji.

Sektor istraživanja prati i analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makrobonitetne politike HNB-a te radi pravodobnoga i kvalitetnog informiranja javnosti.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje statističke i administrativne podatke od izvještajnih jedinica i drugih institucija te na temelju tih podataka, u skladu s važećim međunarodnim statističkim standardima i propisima EU-a, sastavlja i objavljuje pojedine statističke pokazatelje i cijela statistička izvješća iz područja službene statistike RH u dijelu u kojemu je ona u nadležnosti Hrvatske narodne banke.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću.

Sektor bonitetne regulative i metodologije obavlja poslove izrade prijedloga, praćenja i davanja mišljenja i informacija u vezi s primjenom bonitetne regulative i kriznog upravljanja, supervizije naprednih pristupa i modela te zaprima bonitetne izvještaje i analize sustava.

Sektor bonitetne supervizije obavlja poslove provođenja supervizije nad poslovanjem kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija, pripreme prijedloga i supervizije provođenja supervizorskih mjera nad kreditnim institucijama i nadzornih mjera nad kreditnim unijama te poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija.

Sektor specijalističke supervizije i nadzora nadzire sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za čiji je nadzor nadležan HNB te obavlja poslove supervizije informacijskih sustava kreditnih institucija i nadzor informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i platnih sustava.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji omogućuju nesmetano funkcioniranje platnog prometa, odnosno koji omogućuju sigurnu i učinkovitu uporabu novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje platnih transakcija odnosno prijenos novčanih sredstava od platitelja prema primatelju plaćanja.

Sektor za gotov novac obavlja poslove vezane uz planiranje izrade gotovog novca, osiguravanje dovoljnih količina, obradu i uništavanje gotovog novca. Uz navedeno uređuje i upravlja opskrbom gotovim novcem te provodi poslove Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca.

Sektor za međunarodne odnose zadužen je za poslove europske suradnje i suradnje s međunarodnim financijskim institucijama.

Sektor kontrolinga i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga, izrađuje financijske izvještaje HNB-a u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te druge krajnje korisnike.

Sektor za informatičke tehnologije obavlja poslove razvoja aplikacijskih sustava i operativne poslove.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za upravljanje ljudskim resursima, tehničke i opće poslove, nabavu i poslovni protokol.

Sektor komunikacija informira javnost o djelovanju Hrvatske narodne banke te priprema i koordinira komunikacijske aktivnosti Banke.

Sektor pravnih poslova pruža pravnu pomoć rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama.

Ured guvernera odgovoran je za pružanje podrške rukovodstvu Banke.

Ured unutarnje revizije pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke, uvodeći sustavan pristup procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke.

Ured za praćenje zaštite potrošača unutar svojih zakonskih ovlasti pruža zaštitu prava fizičkim osobama korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija ili kreditnih unija.

Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija u skladu sa svojim zakonskim ovlastima procjenjuje provedivost i opravdanost postupka sanacije nad onim kreditnim institucijama koje dođu u financijske poteškoće.

Ured za reguliranje deviznog poslovanja provodi deviznu politiku i obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije.

Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima koordinira međusektorske aktivnosti između supervizije i horizontalnih funkcionalnih cjelina, razvija metodologije supervizije i nadzora te osigurava podršku u provođenju i integraciji regulative u supervizorske procese u skladu s europskom supervizorskom praksom, kako bi se osigurala kvaliteta i omogućio optimalan proces redovnoga supervizorskog odlučivanja te nesmetan prijelaz u mehanizam bliske suradnje.

Ured za usklađenost poslovanja promiče etično postupanje zaposlenika, educira, savjetuje, prati provođenje i provodi nadzor primjene Etičkoga kodeksa.

Centar za posjetitelje jest edukativno-informativni centar središnje banke koji u okviru svojih programa građanima omogućuje da steknu i unaprijede svoja znanja o ekonomskim, monetarnim i financijskim konceptima i mehanizmima općenito, posebno o djelovanju središnje banke. Ovime Hrvatska narodna banka nastoji pridonijeti jačanju ekonomske i financijske pismenosti građana.

Organizacijska shema

  • SAVJET HRVATSKE NARODNE BANKE
Guverner
  Telefon Faks
prof. dr. sc. Boris Vujčić 01 4564-781 01 4550-598
Zamjenica guvernera
  Telefon Faks
dr. sc. Sandra Švaljek 01 4564-561 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Roman Šubić 01 4565-008 01 4565-036
Viceguvernerka
  Telefon Faks
mr. sc. Martina Drvar 01 4564-601 01 4550-598
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan 01 4590-316 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo 01 4564-646 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Slavko Tešija 01 4564-776 01 4564-699
Glavni ekonomist
  Telefon Faks
mr. sc. Vedran Šošić 01 4564-548 01 4565-036
Poslovni direktor
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan 01 4565-025 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Michael Faulend 01 4564-865 01 4564-737
Viceguverner
  Telefon Faks
Bojan Fras 01 4564-893 01 4564-737
Sektor za centralnobankarske operacije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Irena Kovačec 01 4564-665 01 4565-783
Direkcija za provođenje monetarne politike
Direktor direkcije: Gordan Prugovečki 01 4564-665 01 4565-579
Odjel za prognoze likvidnosti bankarskog sustava
Odjel za operacije na otvorenom tržištu
Odjel za obradu transakcija
Direkcija za upravljanje međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću
Direktor direkcije: mr. sc. Dražen Mikulčić 01 4565-092 01 4565-095
Odjel za transakcije deviznim sredstvima
Odjel za inozemna plaćanja, kontrolu deviznih transakcija i administrativnu obradu
Odjel za analizu ekonomskih efekata i stupnjeva rizičnosti ulaganja
Odjel za analizu tržišta, prognoze i politiku ulaganja međunarodnih pričuva
Sektor istraživanja
  Telefon Faks
Izvršni direktor: mr. sc. Ljubinko Jankov 01 4564-888, 01 4564-890 01 4564-784
Direkcija za ekonomske analize
Direktor direkcije: Gordi Sušić 01 4564-869, 01 4564-890 01 4564-784
Odjel za monetarne analize
Odjel za analizu ekonomskih odnosa s inozemstvom
Odjel za gospodarska kretanja i proračun
Direkcija za modeliranje
Direktor direkcije: Davor Kunovac 01 4590-371, 01 4564-890 01 4564-784
Direkcija za financijsku stabilnost
Direktorica direkcije: Maja Bukovšak 01 4564-751, 01 4564-761 01 4590-396
Ured za usklađenost poslovanja
  Telefon Faks
Direktor: Vjekoslav Kozina 01 4690-160
Sektor statistike
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Tomislav Galac 01 4564-738 01 4550-854
Direkcija za monetarnu i financijsku statistiku
Direktorica direkcije: mr. sc. Lidija Hećimović 01 4564-860 01 4550-854
Odjel za statistiku monetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku financijskih računa i državnih financija
Direkcija za statistiku odnosa s inozemstvom
Direktor direkcije: mr. sc. Alen Škudar 01 4564-867 01 4550-854
Odjel za statistiku platne bilance
Odjel za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statističke informacijske sustave
Direktor direkcije: dr. sc. Davor Galinec 01 4564-618 01 4550-854
Sektor bonitetne regulative i metodologije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Sanja Petrinić Turković 01 4564-599 01 4564-911
Direkcija za bonitetnu regulativu i krizno upravljanje
Direktor direkcije: Marko Tokić 01 4564-599 01 4564-911
Direkcija za modeliranje rizika
Direktor direkcije: Goran Jovičić 01 4564-599 01 4564-911
Direkcija za bonitetno izvješćivanje, metodologiju i analizu
Direktor direkcije: Vedran Bartol 01 4564-599 01 4564-911
Odjel za bonitetno izvješćivanje
Odjel za bonitetnu metodologiju i analizu
Sektor bonitetne supervizije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Mr.sc. Renata Samodol 01 4564-902 01 4565-053
Direkcija supervizije I
Direktorica direkcije: Ana Janjušić Dumalovski 01 4564-925 01 4565-053
Direkcija supervizije II
Direktor direkcije: Tomislav Jelinić 01 4565-017 01 4565-053
Direkcija supervizije III
Direktorica direkcije: Mirna Ljuban 01 4564-901 01 4565-053
Sektor specijalističke supervizije i nadzora
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Mr.sc. Damir Blažeković 01 4564-921 01 4565-052
Direkcija supervizije informacijskih sustava
Direktor direkcije: Dr.sc. Slaven Smojver 01 4564-921 01 4565-052
Direkcija nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Direktorica direkcije: Vesna Krizmanić Mehdin 01 4564-921 01 4565-052
Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima
  Telefon Faks
Direktor: Mr. Mario Varjačić 01 4564-931 01 4565-052
Ured guvernera
  Telefon Faks
Direktorica: Nina Srkalović 01 4564-567 01 4550-598
Ured unutarnje revizije
  Telefon Faks
Direktor: mr. sc. Boris Bušac 01 4564-595 01 4610-551
Ured za koordinaciju poslova sukcesije
  Telefon
Direktorica: Snježana Raić 01 4564-651
Ured za reguliranje deviznog poslovanja
  Telefon
Direktor: Zoran Jurak, univ. spec. 01 4564-649
Ured za sigurnost
  Telefon Faks
Direktor: Zoran Bogdanović 01 4590-376 01 4564-778
Sektor pravnih poslova
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Dražen Odorčić 01 4564-859 01 4564-874
Direkcija za financijsko i supervizorsko pravo
Direktorica direkcije: Ivana Parać Vukomanović 01 4590-304 01 4564-874
Odjel za financijsko pravo
Odjel za supervizorsko pravo
Direkcija za opće pravne poslove
Direktorica direkcije: Nataša Gornik Jakšić 01 4590-303 01 4564-874
Ured za praćenje zaštite potrošača
  Telefon Faks
Direktorica: Snježana Levar 01 4590-330 01 4590-332
Sektor platnog prometa
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Ivan Biluš 01 4564-627 01 4564-971
Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa
Direktor direkcije: Mario Maravić 01 4564-596 01 4564-971
Direkcija za nadzor platnog prometa
Direktor direkcije: Tomislav Mišić 01 4564-992 01 4564-971
Odjel za nadzor platnog prometa
Odjel za statistiku platnog prometa
Direkcija za operativne poslove platnog prometa
Direktor direkcije: Marijo Pastuović 01 4565-038 01 4564-704
Odjel za poslove platnih sustava
Odjel za poslove s klijentima
Sektor za međunarodne odnose
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Sanja Tomičić 01 4565-035 01 4564-768
Direkcija za europsku suradnju
Direktor direkcije: mr. sc. Ana Šabić 01 4564-923 01 4564-768
Odjel za ESCB i ESRB
Odjel za politike EU
Direkcija za odnose s međunarodnim financijskim institucijama
Direktorica direkcije: mr.sc. Ana Martinis 01 4590-388 01 4564-768
Odjel za politike MFI
Odjel za financijske poslove s MFI
Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija
  Telefon Faks
Direktorica ureda: Lidija Pranjić 01 4565-021 01 4596-341
Sektor kontrolinga i računovodstva
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: dr. sc. Diana Jakelić 01 4564-808 01 4550-594
Direkcija kontrolinga
Direktorica: mr. sc. Irena Topić 01 4590-335 01 4550-594
Direkcija računovodstva
Direktor: mr. sc. Mario Varović 01 4564-725 01 4550-594
Odjel centralnog računovodstva
Odjel kunskoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel deviznoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel računovodstva zaposlenika
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja
Sektor podrške poslovanju
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Boris Zaninović 01 4564-943 01 4564-990
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
Direktorica direkcije: Željka Majher 01 4565-016 01 4565-022
Direkcija tehničkih poslova
Direktor direkcije: Roman Kos 01 4564-886 01 4564-929
Odjel tehničke podrške
Odjel održavanja
Direkcija općih poslova
Direktorica direkcije: Nataša Radovčić 01 4564-672 01 4610-551
Odjel opće podrške
Odjel pisarnice
Odjel ekonomskih i materijalnih poslova
Direkcija nabave
Direktor direkcije: 01 4564-701 01 4564-700
Direkcija za poslovni protokol
Direktorica direkcije: Dražena Zgombić 01 4564-690  
Sektor komunikacija
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Alemka Lisinski 01 4596-312 01 4564-737
Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju
Direktor direkcije: Frenki Laušić 01 4690-116  
Odjel za eksternu i internu komunikaciju
Odjel za digitalnu komunikaciju
Direkcija za publikacije
Direktorica direkcije: mr. sc. Katja Gattin Turkalj 01 4564-880 01 4564-737
Direkcija za jezik i dokumentaciju
Direktorica direkcije: mr. sc. Romana Sinković 01 4565-006 01 4564-687
Prevoditeljsko-lektorski odjel
Informacijsko-dokumentacijski odjel
Sektor za informatičke tehnologije
  Telefon Faks
Izvršni direktor: dr. sc. Mario Žgela 01 4564-767 01 4565-073
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Direktor direkcije: Darko Pongrac 01 4564-866 01 4564-693
Odjel za projektiranje
Odjel za programiranje
Odjel za osiguranje kvalitete
Direkcija za operativne poslove
Direktor direkcije: Davor Đeker 01 4564-752 01 4565-073
Odjel za upravljanje mrežom i operativnim sustavima
Odjel za upravljanje bazama podataka, izvještajnim sustavima i dokumentima
Odjel za korisničku podršku
Odjel za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava
Centar za posjetitelje
  Telefon Faks
Direktorica: mr. sc. Dejana Rebernik    
Sektor za gotov novac
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Tihomir Mavriček 01 4564-612 01 4610-549
Direkcija za regulativu, razvoj i kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Direktorica: Lidija Benko Braus 01 4565-032 01 4610-549
Odjel za regulativu i razvoj poslovanja s gotovim novcem
Odjel za kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Direktor direkcije: Ranko Antolović 01 4564-500 01 4610-549
Odjel za pohranu i opskrbu gotovim novcem
Odjel za obradu gotovog novca
Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca
Direktorica: dr.sc. Petra Poldrugač 01 4564-612 01 4610-549
Odjel nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja
Odjel nacionalnog centra za analizu gotovog novca