Organizacija

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 31.10.2018.

Ured guvernera odgovoran je za pružanje podrške rukovodstvu Banke.

Ured unutarnje revizije pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke, uvodeći sustavan pristup procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke.

Ured pravnih poslova pruža pravnu pomoć u okviru pravnih pitanja rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama.

Ured za praćenje zaštite potrošača, u okviru svojih zakonskih ovlasti, pruža zaštitu prava fizičkim osobama korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija ili kreditnih unija.

Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija u skladu sa svojim zakonskim ovlastima procjenjuje provedivost i opravdanost postupka sanacije nad onim kreditnim institucijama koje dođu u financijske poteškoće.

Ured za reguliranje deviznog poslovanja provodi deviznu politiku te obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s Aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije.

Sektor komunikacija informira javnost o djelovanju Hrvatske narodne banke te priprema i koordinira komunikacijske aktivnosti Banke.

Sektor istraživanja prati i analizira domaća i međunarodna gospodarska i financijska kretanja s ciljem osiguravanja analitičke podloge za vođenje monetarne i makrobonitetne politike HNB-a te radi pravodobnoga i kvalitetnog informiranja javnosti.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje statističke i administrativne podatke od izvještajnih jedinica i drugih institucija te na temelju tih podataka, u skladu s važećim međunarodnim statističkim standardima i propisima EU-a, sastavlja i objavljuje pojedine statističke pokazatelje i cijela statistička izvješća iz sfere službene statistike RH u dijelu u kojemu je ona u nadležnosti Hrvatske narodne banke.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću.

Sektor bonitetne regulative i supervizije provodi superviziju nad poslovanjem kreditnih institucija i kreditnih unija te predlaže, izrađuje i daje mišljenja o primjeni bonitetne regulative, izrađuje metodologiju za provođenje supervizije te obavlja poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji omogućuju uspješno i sigurno funkcioniranje platnog prometa u zemlji, odnosno koji omogućuju sigurnu i učinkovitu uporabu novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava od platitelja primatelju plaćanja.

Sektor za međunarodne odnose zadužen je za poslove europske suradnje i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama.

Sektor kontrolinga i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga, izrađuje financijske izvještaje HNB-a u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te druge krajnje korisnike.

Sektor za informatičke tehnologije obavlja poslove razvoja aplikacijskih sustava i operativne poslove.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove i poslove nabave.

Organizacijska shema

  • SAVJET HRVATSKE NARODNE BANKE
Guverner
  Telefon Faks
prof. dr. sc. Boris Vujčić 01 4564-781 01 4550-598
Zamjenica guvernera
  Telefon Faks
dr. sc. Sandra Švaljek 01 4564-561 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Roman Šubić 01 4565-008 01 4565-036
Viceguvernerka
  Telefon Faks
mr. sc. Martina Drvar 01 4564-601 01 4550-598
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan 01 4590-316 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
Neven Barbaroša 01 4564-664 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Slavko Tešija 01 4564-776 01 4564-699
Glavni ekonomist
  Telefon Faks
mr. sc. Vedran Šošić 01 4564-548 01 4565-036
Poslovni direktor
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan 01 4565-025 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Michael Faulend 01 4564-865 01 4564-737
Viceguverner
  Telefon Faks
Bojan Fras 01 4564-893 01 4564-737
Sektor za centralnobankarske operacije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Irena Kovačec 01 4564-665 01 4565-783
Direkcija za provođenje monetarne politike
Direktor direkcije: Gordan Prugovečki 01 4564-665 01 4565-579
Odjel za prognoze likvidnosti bankarskog sustava
Odjel za operacije na otvorenom tržištu
Odjel za obradu transakcija
Direkcija za upravljanje međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću
Direktor direkcije: mr. sc. Dražen Mikulčić 01 4565-092 01 4565-095
Odjel za transakcije deviznim sredstvima
Odjel za inozemna plaćanja, kontrolu deviznih transakcija i administrativnu obradu
Odjel za analizu ekonomskih efekata i stupnjeva rizičnosti ulaganja
Odjel za analizu tržišta, prognoze i politiku ulaganja međunarodnih pričuva
Sektor istraživanja
  Telefon Faks
Izvršni direktor: mr. sc. Ljubinko Jankov 01 4564-888, 01 4564-890 01 4564-784
Direkcija za ekonomske analize
Direktor direkcije: Gordi Sušić 01 4564-869, 01 4564-890 01 4564-784
Odjel za monetarne analize
Odjel za projekciju i analizu platne bilance i tečaja
Odjel za gospodarska kretanja i proračun
Direkcija za modeliranje
Direktor direkcije: Davor Kunovac 01 4590-371, 01 4564-890 01 4564-784
Direkcija za financijsku stabilnost
Direktorica direkcije: Maja Bukovšak 01 4564-751, 01 4564-761 01 4590-396
Sektor statistike
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Tomislav Galac 01 4564-738 01 4550-854
Direkcija za monetarnu i financijsku statistiku
Direktorica direkcije: mr. sc. Lidija Hećimović 01 4564-860 01 4550-854
Odjel za statistiku monetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku financijskih računa i državnih financija
Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s inozemstvom
Direktor direkcije: mr. sc. Alen Škudar 01 4564-867 01 4550-854
Odjel za statistiku platne bilance
Odjel za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Odjel za opću ekonomsku statistiku i statističke informacijske sustave
Sektor bonitetne regulative i supervizije
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Željko Jakuš 01 4564-941 01 4564-911
Direkcija za bonitetnu regulativu
Direktorica direkcije: mr. sc. Sanja Petrinić Turković 01 4564-979 01 4564-911
Odjel regulative
Odjel supervizije naprednih pristupa
Direkcija za izvješćivanje i analizu
Direktor direkcije: Vedran Bartol 01 4565-069 01 4565-053
Odjel za bonitetno izvješćivanje
Odjel za bonitetnu analizu sustava
Direkcija nadzora I
Direktorica direkcije: mr. sc. Renata Samodol 01 4564-902 01 4565-053
Direkcija nadzora II
Direktor direkcije: Tomislav Jelinić 01 4565-017 01 4565-052
Direkcija nadzora III
Direktor direkcije: mr. Mario Varjačić 01 4564-931 01 4565-052
Direkcija supervizije informacijskih sustava
Direktor direkcije: mr. sc. Damir Blažeković 01 4564-582 01 4565-052
Ured guvernera
  Telefon Faks
Direktorica: Nina Srkalović 01 4564-567 01 4550-598
Ured unutarnje revizije
  Telefon Faks
Direktor: mr. sc. Boris Bušac 01 4564-595 01 4610-551
Ured za koordinaciju poslova sukcesije
  Telefon
Direktorica: Snježana Raić 01 4564-651
Ured za reguliranje deviznog poslovanja
  Telefon
Direktor: Zoran Jurak, univ. spec. 01 4564-649
Ured za sigurnost
  Telefon Faks
Direktor: Zoran Bogdanović 01 4590-376 01 4564-778
Ured pravnih poslova
  Telefon Faks
Direktor: Dražen Odorčić 01 4564-859 01 4564-874
Ured za praćenje zaštite potrošača
  Telefon Faks
Direktorica: Snježana Levar 01 4590-330 01 4590-332
Sektor platnog prometa
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Ivan Biluš 01 4564-627 01 4564-971
Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa
Direktor direkcije: Mario Maravić 01 4564-596 01 4564-971
Direkcija za nadzor platnog prometa
Direktor direkcije: Tomislav Mišić 01 4564-992 01 4564-971
Direkcija za operativne poslove platnog prometa
Direktor direkcije: Marijo Pastuović 01 4565-038 01 4564-704
Odjel za poslove platnih sustava
Odjel za poslove s klijentima
Direkcija trezora
Direktor direkcije: Tihomir Mavriček 01 4564-612 01 4610-549
Odjel za politike upravljanja gotovim novcem
Odjel za pohranu, obradu i distribuciju gotovog novca
Odjel za suzbijanje krivotvorenja i analizu gotovog novca
Sektor za međunarodne odnose
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Sanja Tomičić 01 4565-035 01 4564-768
Direkcija za europsku suradnju
Direktor direkcije: mr. sc. Davor Lončarek 01 4564-853 01 4564-768
Odjel za ESCB i ESRB
Odjel za politike EU
Direkcija za odnose s međunarodnim financijskim institucijama
Direktorica direkcije: Maja Landsman 01 4564-551 01 4564-768
Odjel za politike MFI
Odjel za financijske poslove s MFI
Ured za procjenu mogućnosti sanacije kreditnih institucija
  Telefon Faks
Direktorica ureda: Lidija Pranjić 01 4565-021 01 4596-341
Sektor kontrolinga i računovodstva
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: dr. sc. Diana Jakelić 01 4564-808 01 4550-594
Direkcija kontrolinga
Direktorica: mr. sc. Irena Topić 01 4590-335 01 4550-594
Direkcija računovodstva
Direktor: mr. sc. Mario Varović 01 4564-725 01 4550-594
Odjel centralnog računovodstva
Odjel kunskoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel deviznoga analitičkoga knjigovodstva
Odjel računovodstva zaposlenika
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja
Sektor podrške poslovanju
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Boris Zaninović 01 4564-943 01 4564-990
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
Direktorica direkcije: Željka Majher 01 4565-016 01 4565-022
Direkcija tehničkih poslova
Direktor direkcije: Roman Kos 01 4564-886 01 4564-929
Odjel tehničke podrške
Odjel održavanja
Direkcija općih poslova
Direktorica direkcije: Nataša Radovčić 01 4564-672 01 4610-551
Odjel opće podrške
Odjel pisarnice
Odjel ekonomata i materijalne imovine
Restoran
Direkcija nabave
Direktor direkcije: Vjekoslav Kozina 01 4564-701 01 4564-700
Sektor komunikacija
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Alemka Lisinski 01 4596-312 01 4564-737
Direkcija za odnose s javnošću
Direktorica direkcije: mr. sc. Dejana Rebernik 01 4564-576 01 4590-314
Direkcija za izdavačku djelatnost
Direktorica direkcije: mr. sc. Romana Sinković 01 4565-006 01 4564-687
Odjel za izdavačku djelatnost
Prevoditeljsko-lektorski odjel
Informacijsko-dokumentacijski odjel
Sektor za informatičke tehnologije
  Telefon Faks
Izvršni direktor: dr. sc. Mario Žgela 01 4564-767 01 4565-073
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Direktorica direkcije: mr. sc. Ivana Pavačić-Bekić 01 4564-789 01 4564-693
Odjel za projektiranje
Odjel za programiranje
Odjel za osiguranje kvalitete
Direkcija za operativne poslove
Direktor direkcije: Davor Đeker 01 4564-752 01 4565-073
Odjel za sistemsku podršku i administraciju baza podataka
Odjel za korisničku podršku
Odjel za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava