Izravno terećenje

Objavljeno: 1.2.2015.

Izravno terećenje jest platna usluga kojom se tereti platiteljev račun za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane platiteljevu pružatelju platnih usluga, primatelju plaćanja ili pružatelju platnih usluga primatelja plaćanja.

Metodologija - izravno terećenje

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PE1 Transakcije izravnog terećenja u Republici Hrvatskoj u kunama

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

U ovom izvještaju prikazane su nacionalne platne transakcije terećenja računa za plaćanje korisnika platnih usluga kao i transakcije ugovornog terećenja platnih kartica korisnika platnih usluga na osnovi primljenih naloga za izravna terećenja u eurim.

Podaci za "Broj suglasnosti" prikazuju stanje na zadnji dan u izvještajnom mjesecu, dok se podaci o broju i vrijednosti transakcija izravnog terećenja odnose na ukupnu vrijednost podataka tijekom mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

Ovaj izvještaj obuhvaća sljedeće vrste platnih transakcija izravnih terećenja:

 • jednokratna i višekratna izravna terećenja (u slučaju višekratnih izravnih terećenja svako se plaćanje broji kao jedna platna transakcija);
 • plaćanje obveza nastalih korištenjem platnih kartica izdanih od strane drugog pružatelja platne usluge kada je posebnim ugovorom regulirana naplata troškova na teret računa za plaćanje korisnika platne usluge kreditne institucije (ugovoren je zaseban ugovor o izravnom terećenju za podmirenje troškova);
 • plaćanje obveza nastalih korištenjem platnih kartica, izdanih od strane kreditne institucije, kada je ugovorom o izdavanju kartice ili zasebnim ugovorom o izravnom terećenju regulirana naplata troškova na teret računa za plaćanje korisnika platne usluge (najčešće korisnika platne kartice) kreditne institucije i dr.
 • terećenja platne kartice od strane kreditne institucije ili institucije za elektronički novac po nalogu primatelja plaćanja, a na temelju suglasnosti platitelja koji je ujedno korisnik platne kartice (npr. pojedinačno plaćanje računa za telekomunikacijsku uslugu ugovornim terećenjem platne kartice) uključuju se u Izvješće "Izdavanje platnih instrumenata" i dr.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Izravno terećenje

Izravno terećenje jest platna usluga kojom se tereti platiteljev račun za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane platiteljevom pružatelju platnih usluga, primatelju plaćanja ili pružatelju platnih usluga primatelja plaćanja.

 1. Ugovorno terećenje platne kartice izravnim terećenjem

Ugovorno terećenje platne kartice izravnim terećenjem obuhvaća platne transakcije za koje je unaprijed ugovorena naplata preko platnog instrumenta (platne kartice), inicirane su od strane primatelja plaćanja (npr. plaćanje računa), a ima elemente izravnog terećenja. Uključuju se i sva terećenja platnog instrumenta za naknade, provizije, članarine i slično.

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Nacionalna platna transakcija

Nacionalna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj usluga plaćanja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 7. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.)

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Kolone "UKUPNO - Broj transakcija" i "UKUPNO - Vrijednost transakcija"

U kolonama "UKUPNO - Broj transakcija" i "UKUPNO - Vrijednost transakcija" prikazuju se podaci o broju i vrijednosti transakcija izvršenih izravnih terećenja a odnose se na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu se u vrijednost podataka uključuje broj/vrijednost izvršenih izravnih terećenja na prvi i posljednji dan izvještajnog razdoblja.

 1. Kolona "Broj suglasnosti"

U koloni "Broj suglasnosti" prikazan je broj suglasnosti platitelja za izvršenje platne transakcije izravnog terećenja koje je kreditna institucija ili institucija za elektronički novac zaprimila na teret računa za plaćanje svojih korisnika platnih usluga ili na teret njihove platne kartice.

Broj suglasnosti o izravnom terećenju prikazuje se kao ukupan broj aktivnih suglasnosti o izravnom terećenju na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

U ovoj tablici prikazane su suglasnosti i platne transakcije izravnog terećenja dane i izvršene u korist računa za plaćanje drugog korisnika usluge (npr. računi za struju, vodu, plin i sl.), kao i u korist samog Izvještajnog obveznika odnosno kreditne institucije ili institucije za elektronički novac (npr. naplata troškova po kartici s odgođenom naplatom kada je izdavatelj platne kartice sam Izvještajni obveznik).

Suglasnosti se broje prema broju primatelja plaćanja (vjerovnika) po jednom platitelju, bez obzira na broj računa za plaćanje platitelja koji se terete i bez obzira na to je li jednim ugovorom dana suglasnost za izvršenje izravnih terećenja u korist više primatelja plaćanja (vjerovnika).

U slučajevima kada jedan platitelj daje novim ili istim ugovorom drugu suglasnost istom primatelju plaćanja, to se broji kao dvije suglasnosti (npr. dana suglasnost za izravno terećenje za mjesečne troškove fiksnog telefona za stan i vikendicu).