Regulativa

Objavljeno: 30.10.2015. Ažurirano: 3.9.2020.

ZAKONI

Regulatornu osnovu za superviziju kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica) čini Zakon o kreditnim institucijama i Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.

Zakon o financijskim konglomeratima i Zakon o kreditnim unijama također su relevantni za bankovnu i financijsku superviziju u Hrvatskoj.

Na temelju ovih propisa HNB uspostavlja pravila za kreditne institucije i kreditne unije kojih se trebaju pridržavati od trenutka kada su osnovane te tijekom poslovanja. To su prije svega podzakonski akti  kao i razne smjernice i preporuke.


ODLUKE

Hrvatska narodna banka donosi podzakonske akte na temelju ovlasti propisane Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci. Na ovoj se stranici nalaze podzakonski akti (odluke, upute) doneseni na temelju Zakona o kreditnim institucijama i podzakonski akti kojima se pobliže objašnjava način provedbe Uredbe 575/2013/EU (CRR) ili način provedbe provedbenih uredbi koje donosi Europska komisija u skladu s Uredbom 575/2013/EU, te odluke kojima se prihvaćaju smjernice Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (European Banking Authority – EBA).


UREDBE

Paketom CRD IV prenose se standardi Basela III u propise EU-a, koji se sastoje od uredbe i direktive. Cijeli paket stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Neka od novih pravila trebaju postupno stupiti na snagu u razdoblju između 2014. i 2019.

Uredbe su dio sekundarnog zakonodavstva. Uredba je obvezujući zakonodavni akt koji se mora u cijelosti primjenjivati u svim državama članicama Europske unije.

Zainteresirane strane mogu vidjeti sve uredbe koje su objavljene u Službenom listu EU-a na stranici EUR-lexa.


TEHNIČKI STANDARDI

Regulatorni proizvodi Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (European Banking Authority – EBA) u rasponu su od obvezujućih tehničkih standarda do smjernica, preporuka i mišljenja. Oni pokrivaju područja kao što su regulatorni kapital, oporavak i sanacija, unutarnje upravljanje i supervizorsko izvještavanje.

Tehnički su standardi dio paketa CRD IV, koji među ostalim obuhvaća:

  • regulatorne tehničke standarde (engl. Regulatory Technical Standards – RTS) i
  • provedbene tehničke standarde (engl. Implementing Technical Standards – ITS).

Tehnički standardi obvezuju sve države članice i primjenjuju se u cijeloj Europskoj uniji.

Zainteresirane strane mogu vidjeti sve tehničke standarde koji su objavljeni u Službenom listu EU-a na stranici EUR-lexa.


DIREKTIVE

Direktive su zakonodavni akti kojima se utvrđuje cilj koji sve države članice EU-a moraju ostvariti. Međutim, svaka država samostalno odlučuje o načinu na koji će prenijeti direktive u svoj zakonodavni okvir. Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, dio je regulatornog paketa CRD IV, a prenesena je u zakonodavstvo RH Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim aktima donesenima na temelju ovlasti iz tog Zakona.

Zainteresirane strane mogu vidjeti sve direktive koje su objavljene u Službenom listu EU-a na stranici EUR-lexa.


SMJERNICE

Glavna je zadaća smjernica pojašnjavanje pravnih norma, usmjeravanje subjekata nadzora i davanje preporuka s ciljem uspostave dobrih praksa u kreditnim institucijama i investicijskim društvima. Smjernice se zasnivaju na međunarodnim standardima, a uzimaju se u obzir i situacija na tržištu, pravne norme drugih zemalja te preporuke relevantnih nadzornih tijela. Smjernice su namijenjene kreditnim institucijama ili nadležnim tijelima. Primjenjuju se po načelu "primijeni ili objasni razloge neprimjenjivanja". Odluku o primjeni donosi Hrvatska narodna banka i o tome u propisanom roku obavještava Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (European Banking Authority – EBA).

Pretraživanje regulative