Content available only in Croatian language

Slatinska Banka d.d. i Andrej Kopilaš kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 23. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19) te je Slatinskoj banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, a Andreju Kopilašu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 6. svibnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 64.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 31. ožujka 2021.

Sažetak odluke


KENTBANK d.d. i odgovorna osoba Damir Brkić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i odgovorna osoba Zdenko Matak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. i stavka 2. točke 16. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju, 8.000,00 kuna za II-okrivljenu odgovornu osobu i 4.000,00 kuna za III-okr odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2020.

Sažetak odluke


Imex banka d.d. proglašena je krivim za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/19, 47/20 i 146/20 ) u svezi s člankom 361. stavkom 3. istog zakona, te je Imex banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 3. svibnja 2021.

Sažetak odluke


Banka i odgovorne osobe u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 111. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.500,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 23. travnja 2018.

Sažetak odluke


Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.

Sažetak odluke Pp-946/2021


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i odgovorna osoba Višnja Božinović proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Višnji Božinović novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. prosinca 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04/72, URBROJ: 513-08-01/102-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.

Sažetak odluke, Posl. br. 81. PpF-2350/2020.