HNB angažiran na projektima suradnje koje financira EU

Objavljeno: 5.11.2019.
HNB angažiran na projektima suradnje koje financira EU

Freek Janmaat, voditelj odjela za ekonomska pitanja, izgradnju institucija i prekograničnu suradnju, Delegacija EU-a u Republici Sjevernoj Makedoniji, Anita Angelovska Bežoska, guvernerka Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije, Thomas Gerberich, veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Republici Sjevernoj Makedoniji, Ana Vučić, druga tajnica u Veleposlanstvu RH u Republici Sjevernoj Makedoniji, i Sanja Tomičić, izvršna direktorica Sektora za međunarodne odnose HNB-a

Izvršna direktorica Sektora za međunarodne odnose Hrvatske narodne banke Sanja Tomičić održala je 30. listopada 2019. izlaganje na uvodnoj konferenciji Twinning projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije u procesu pridruživanja Europskom sustavu središnjih banaka".

Glavni je cilj projekta podržati središnju banku Republike Sjeverne Makedonije u održavanju makroekonomske i financijske stabilnosti kroz daljnje usklađivanje pravila, propisa, politika i poslovanja sa standardima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i najboljim međunarodnim praksama. Ovaj Twinning projekt koji financira Europska unija sa 600.000 eura trajat će od rujna 2019. do prosinca 2020. godine, a u njegovoj provedbi sudjelovat će konzorcij središnjih banaka Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, uz uključivanje stručnjaka iz drugih središnjih banaka država članica Europske unije.

Na uvodnoj konferenciji projekta predstavljene su planirane aktivnosti koje će se provoditi u četiri komponente projekta: platne usluge i sustavi, bankovna regulativa i nadzor, statistika financijskih računa te poboljšanje "know-how" u području istraživanja. Stručnjaci Hrvatske narodne banke bit će uključeni u dio projektnih aktivnosti koje se odnose na platne usluge, bankovnu regulativu i statistiku financijskih računa. Također, predstavnica HNB-a, Gordana Miškić, ima ulogu dugoročnog twinning savjetnika te će se tijekom trajanja projekta nalaziti u zemlji korisnici i koordinirati sve važne projektne aktivnosti.

Gordana Miškić, dugoročna Twinning savjetnica, HNB, Davor Lončarek, mlađi voditelj projekta, HNB, Andrea Mink, voditeljica projekta, Njemačka središnja banka, i Daniela Parat Jovanovska, voditeljica projekta, Narodna banka Republike Sjeverne Makedonije

Ovo je peti veliki projekt tehničke suradnje u kojemu sudjeluju stručnjaci HNB-a, a koji se financira sredstvima Europske unije. Osim aktualnog projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji stručnjaci hrvatske središnje banke sudjelovali su i u Twinning Light projektu za Republiku Sjevernu Makedoniju koji je vodila njemačka središnja banka. Riječ je o projektu "Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv krivotvorenja eura" koji je završio u lipnju ove godine, a čija je vrijednost bila 250.000 eura. Uz navedene projekte u Republici Sjevernoj Makedoniji, Hrvatska narodna banka sudjeluje u dva twinning projekta te jednom regionalnom programu, koji se financiraju sredstvima Europske unije.

U konzorcij Twinning projekta za financijski sektor u Crnoj Gori "Podrška regulativi financijskih usluga" uključene su središnje banke Njemačke, Hrvatske i Nizozemske te agencije za nadzor financijskih usluga Njemačke i Hrvatske (BAFIN i Hanfa). U ovom projektu, koji traje od travnja 2018. do travnja 2020. godine i čija je vrijednost 1.410.000 eura, korisničke institucije jesu Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala. Stručnjaci Hrvatske narodne banke najvećim su dijelom angažirani na području regulative vezane uz rad kreditnih institucija te manjim dijelom na području financijske stabilnosti. I u ovom projektu predstavnik HNB-a, Davor Holjevac, ima ulogu dugoročnog twinning savjetnika. Twinning projekt za Narodnu banku Srbije "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije u procesu pridruživanja EU" traje od rujna 2018. do ožujka 2020., a njegova je vrijednost 800.000 eura. U konzorcij su uključene središnje banke Njemačke, Hrvatske i Rumunjske, a u dio projekta uključena je i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Stručnjaci Hrvatske narodne banke angažirani su na području uspostave okvira za praćenje efekata liberalizacije kretanja kapitala, monetarne i financijske statistike te unaprjeđenja funkcije međunarodnih odnosa NBS-a, posebice u odnosu prema institucijama EU-a.

Stručnjaci Hrvatske narodne banke, zajedno s drugih 19 središnjih banaka ESSB-a i pod vodstvom Njemačke središnje banke, sudjeluju u regionalnom "Programu za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u ESSB". Vrijednost ovog projekta je 2 milijuna eura, a traje od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine. Prvom komponentom Programa predviđeno je održavanje ukupno 20 trodnevnih seminara o temama iz područja središnjeg bankarstva; Hrvatska narodna banka domaćin je triju seminara s temom monetarne statistike, platnog prometa i financijske stabilnosti. Drugom komponentom Programa predviđene su po dvije bilateralne mjere sa svakom od središnjih banaka korisnica. Također je planirano da stručnjaci hrvatske središnje banke sudjeluju u dvije mjere, vezane uz statistiku financijskih računa i jačanje funkcije međunarodnih i europskih odnosa središnje banke.