Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske

Objavljeno: 21.1.2020.
Publikacija Istraživanja
Broj I-55
Autori Matej Bule i Andrijana Ćudina
Datum Siječanj 2020.
JEL F21, F23, L20, C21
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

inozemna izravna vlasnička ulaganja, premija stranog vlasništva

U radu se analizira struktura inozemnih izravnih vlasničkih ulaganja u Hrvatsku te se na primjeru hrvatskih nefinancijskih poduzeća ekonometrijski ispituje postojanje i značenje premije stranog vlasništva. Pomoću novog skupa podataka nastalog spajanjem dviju baza podataka na razini poduzeća, utvrđeno je da su u razdoblju od 2002. do 2017. vlasnička ulaganja u nefinancijska poduzeća bila razmjerno skromna i da je najveći dio ulaganja bio motiviran osvajanjem novog tržišta, a tek manjim dijelom povećanjem efikasnosti poslovanja. Prema načinu ulaska na tržište većina ulaganja odnosi se na osnivanja novih poduzeća (greenfield ulaganja), premda su značajna i preuzimanja (brownfield ulaganja), čemu je znatno pridonijelo nekoliko velikih privatizacijskih procesa. Struktura ulaganja po djelatnostima razmjerno je nepovoljna jer se tek manji njihov dio odnosi na ulaganja u sektor razmjenjivih dobara i usluga te visokotehnološki intenzivne djelatnosti. Usporedbom s poduzećima u domaćem vlasništvu, regresijskom analizom potvrđeno je postojanje organizacijske, tehnološke i financijske premije stranog vlasništva koja se zamjetno razlikuje ovisno o veličini, djelatnosti ili regiji u kojoj poduzeća posluju, njihovoj pretežitoj poslovnoj orijentaciji na lokalno ili inozemno tržište, vlasničkom odnosu s inozemnim ulagačima, načinu ulaska na tržište kao i zemlji stranog ulagača. Tako je premija veća kod malih i srednje velikih poduzeća pretežito poslovno orijentiranih na lokalno tržište, pri čemu premija raste s većom koncentracijom stranog vlasništva. Osim toga, utvrđeno je postojanje efekta zemlje podrijetla ulagača, odnosno da se premija bitno razlikuje ovisno o zemlji iz koje ulaganje dolazi.