Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2019.

Objavljeno: 31.1.2020.

Ukupna likvidna sredstva (M4) stagnirala su u prosincu 2019. te su na kraju mjeseca iznosila 333,3 mlrd. kuna (Tablica 1.). Na godišnjoj se razini rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) na kraju prosinca usporio na 3,5%, sa 6,1% krajem 2018., a godišnji se rast novčane mase (M1) usporio na 13,4%, s 20,7% (Slika 1.). Usporavanje monetarnog rasta u 2019. godini rezultat je sporijeg rasta neto domaće aktive monetarnih institucija. Ovakva kretanja odredilo je smanjenje neto potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (–7,1%), a rast domaćih plasmana (2,8%) i neto inozemne aktive (8,4%) bio je snažniji nego u 2018. godini (Tablica 1.).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) povećali su se u prosincu za 1,0 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast ubrzao na 4,2% na osnovi transakcija (Slika 2.). Pritom su plasmani nefinancijskim poduzećima, nakon šest uzastopnih mjeseci smanjenja, na kraju 2019. zabilježili porast na godišnjoj razini od 0,4%. Tome je, osim neznatnog povećanja novog zaduživanja, u najvećoj mjeri pridonijelo iščezavanje većeg dijela negativnog učinka aktiviranja državnih jamstava brodogradilištima krajem prošle godine, a preostali će dio tih učinaka iščeznuti početkom ove godine. Kada je riječ o stanovništvu, godišnji rast plasmana tom sektoru u prosincu se ubrzao na 7,4% (Tablica 2.). Snažniji rast plasmana stanovništvu bio je potaknut poglavito nastavkom ubrzavanja godišnjeg rasta stambenih kredita, koji je krajem 2019. iznosio 6,4%, što zasigurno odražava i učinke nastavka provođenja programa Vlade RH za subvencioniranje stambenih kredita. Istodobno se godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita neznatno ubrzao na 11,5%. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u prosincu iznosio 2,8%, bio je manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom bilo posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s prosincem 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije