Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2022.

Objavljeno: 28.2.2022.

Ukupna likvidna sredstva (M4) i novčana masa (M1) smanjili su se u siječnju kao rezultat smanjenja neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, a plasmani su ostali gotovo nepromijenjeni. Stope rasta M4 i M1 na godišnjoj razini nadalje su vrlo visoke.

Ukupna likvidna sredstva (M4[1]) smanjila su se u siječnju za 1,5 mlrd. kuna ili 0,4% (na osnovi transakcija) u odnosu na kraj prethodne godine kao rezultat smanjenja neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava (Tablica 1.). Mjesečni pad NIA-e najviše se odnosi na smanjenje NIA-e HNB-a, tj. pad novčanih sredstava banaka u sustavu TARGET2. Novčana masa (M1[2]) zabilježila je pad za 1,6 mlrd. kuna ili 0,8%, pri čemu se uglavnom smanjio gotov novac izvan kreditnih institucija, a kvazinovac blago se povećao za 0,1 mlrd. kuna ili 0,1% u odnosu na prethodni mjesec (Tablica 3.). Promatrano na godišnjoj razini, stope rasta M4 i M1 bilježe usporavanje na 10,1% i 15,9% u siječnju (Slika 1.), dok je kvazinovac ubrzao rast na 5,6%. U strukturi kvazinovca smanjuju se kunski, a povećavaju devizni depoziti, pri čemu se posebno ističu devizni depoziti stanovništva koji su tijekom siječnja porasli za 0,9 mlrd. kuna te tako ubrzali godišnji rast sa 6,0% u prosincu na 6,6% u siječnju. Istodobno, kod deviznih depozita poduzeća, unatoč mjesečnom padu od 1,1 mlrd. kuna, zabilježene su i dalje visoke stope rasta na godišnjoj razini (7,7% u siječnju). Unatoč visokim stopama rasta, na godišnjoj se razini udio deviznih depozita u ukupnim depozitima blago smanjuje.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) ostali su gotovo nepromijenjeni u odnosu na mjesec ranije, a njihova se godišnja stopa rasta usporila s 3,9% u prosincu prethodne godine na 3,6% u siječnju ove godine (Slika 2.). U ukupnim plasmanima, koji su u siječnju iznosili 246,0 mlrd. kuna, najveći se dio odnosi na kredite (239,1 mlrd. kuna) koji su se zadržali na razini prethodnog mjeseca (Tablica 2.). Takva kretanja odraz su stagnacije kredita nefinancijskim poduzećima i stanovništvu, a povećanje kredita ostalim financijskim institucijama poništeno je smanjenjem kredita lokalnoj državi. Kod kreditiranja stanovništva, nastavio se rast gotovinskih nenamjenskih i stambenih kredita, ali su se u podjednakom iznosu smanjili krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće. Na godišnjoj razini, plasmani poduzećima usporili su svoj rast s 2,3% u prosincu na 1,6% u siječnju, a neznatno se usporio i rast plasmana stanovništvu (s 4,5% na 4,4%). Pritom se nastavilo usporavanje rasta stambenih kredita uoči pokretanja novoga kruga subvencioniranja (s 9,2% na 8,4%), dok se rast gotovinskih nenamjenskih kredita ubrzao (s 2,4% na 3,3%).

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim kredita poduzećima i kućanstvima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Tablica 3. Depoziti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Uključuje samo kunske izvore sredstava kreditnih institucija.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa siječnjem 2022. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

 


  1. Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.

  2. Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.