Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2021.

Objavljeno: 31.5.2021.

Ukupna likvidna sredstva (M4) povećala su se tijekom travnja na osnovi transakcija, odražavajući povećanje neto domaće i neto inozemne aktive monetarnog sustava, pri čemu je došlo do ubrzavanja rasta M4.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) smanjili su se tijekom travnja kao odraz smanjenja plasmana ostalim financijskim institucijama i poduzećima, dok su se plasmani stanovništvu nastavili blago povećavati. Rast ukupnih plasmana ubrzao se na godišnjoj razini ponajprije zbog ubrzavanja rasta plasmana stanovništvu.

Ukupna likvidna sredstva (M4[1]) iznosila su na kraju travnja 371,3 mlrd. kuna (Tablica 1.), što je povećanje od 3,3 mlrd. kuna ili 0,9% (na osnovi transakcija) u odnosu na ožujak 2021. Mjesečni rast M4 odražava porast neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava i neto inozemne aktive (NIA). U strukturi NDA-a porasla su neto potraživanja od središnje države, pri čemu je došlo do smanjenja kunskih depozita središnje države kod HNB-a. Promatrajući sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, novčana masa (M1[2]) porasla je za 1,5 mlrd. kuna ili 0,9% ponajviše zahvaljujući porastu sredstava na transakcijskim računima stanovništva, dok je za kvazinovac zabilježen porast od 1,7 mlrd. kuna ili 0,9%, pri čemu su se znatnijim rastom istaknuli kunski depoziti ostalih financijskih institucija (Tablica 3.). Godišnji se rast M4, nakon usporavanja tijekom ožujka, u travnju ubrzao na 8,1% (sa 7,4%). Usporio se godišnji rast novčane mase, s 18,4% na 18,1%, dok se rast kvazinovca ubrzao s −0,1% u ožujku na 1,2% u travnju (Slika 1.).

Slika 1. Monetarni agregati

godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Slika 2. Plasmani

godišnje stope promjene na osnovi transakcija


 

 

Izvor: HNB

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) u travnju pokazuju pad od 0,8 mlrd. kuna, odnosno 0,3% (na osnovi transakcija) u odnosu na ožujak te su na kraju mjeseca iznosili 240,0 mlrd. kuna. Na godišnjoj razini rast ukupnih plasmana ubrzao se s 2,3% u ožujku na 2,6% u travnju (Slika 2.). Istodobno je kod ukupnih kredita, najznačajnije stavke plasmana, zabilježen pad na mjesečnoj razini (0,9 mlrd. kuna ili 0,4%), pri čemu su pali krediti ostalim financijskim institucijama (0,7 mlrd. kuna ili 5,9%) i krediti poduzećima (0,4 mlrd. kuna ili 0,5%, Tablica 2.). Krediti stanovništvu su se, pak, nastavili povećavati pa su tako u odnosu na prethodni mjesec bili veći za 0,2 mlrd. kuna (0,1%). Pritom su i stambeni i gotovinski nenamjenski krediti porasli za približno isti iznos (0,2 mlrd. kuna ili 0,3%), dok se na godišnjoj razini ubrzao rast stambenih kredita s 8,9% u ožujku na 9,3% u travnju i ublažio pad gotovinskih nenamjenskih kredita s −2,5% na −1,2%. Godišnja se stopa rasta kredita poduzećima zadržala na razini iz prethodnog mjeseca.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Krediti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim kredita poduzećima i kućanstvima uključuje i kredite lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.

2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Tablica 3. Depoziti (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima


1 Uključuje samo kunske izvore sredstava kreditnih institucija.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa kredita, što uključuje i prodaje kredita u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2021. mogu se pronaći na:
Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

1 Ukupna likvidna sredstva (M4) jesu HNB-ova šira definicija količine novca u optjecaju.

2 Novčana masa (M1) jest HNB-ova uža definicija količine novca u optjecaju.