Obavijest Hrvatske narodne banke o početku izvršenja SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 23.5.2016.

Dana 6. lipnja 2016. Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun platnih transakcija u kunama, počinje s obračunom platnih transakcija u novom formatu – ISO 20022 XML, prema Pravilima HRK SCT sheme.

Istoga dana započet će s radom i EuroNKS – platni sustav za obračun platnih transakcija u eurima koje će se provoditi u istom ISO 20022 XML formatu – prema pravilima eurske SCT SEPA sheme za kreditne transfere.

Od 6. lipnja 2016. svi klijenti – poslovni subjekti koji su naloge podnosili putem tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja (HUB zbrojni nalog), počet će zadavati naloge za plaćanje u novom formatu: SEPA XML poruka pain.001.

Zbog interesa javnosti i važnosti uspješne migracije na SEPA standarde u Republici Hrvatskoj, u nastavku dajemo odgovore na osnovna pitanja o SEPA platnim transakcijama s naglaskom na važnost i učinke početka primjene HRK SCT sheme.

1. Što je SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area – Jedinstveno područje plaćanja u eurima) jest projekt Europske unije koji osigurava stvaranje jedinstvenog tržišta za platne usluge u kojemu je građanima, poslovnim subjektima i javnim tijelima moguće izvršavati bezgotovinske platne transakcije u eurima primjenom jedinstvenih shema, pravila i postupaka koji se jednako primjenjuju na cijelom SEPA području.

SEPA projekt Europske unije osim država članica obuhvaća i Norvešku, Island, Lihtenštajn, Švicarsku, Monako i San Marino (SEPA područje).

2. Što je kreditni transfer?

Kreditni transfer jest platna transakcija koju inicira platitelj, i to bilo putem papirnatih obrazaca (na šalterima u poslovnicama banaka ili u institucijama/tvrtkama koje s bankama imaju ugovor o zaprimanju naloga za plaćanje), bilo putem internetskog ili mobilnog bankarstva.

Iako se ova vrsta platne transakcije često kod potrošača (građana) uzima kao sinonim za nalog za plaćanje, stručni termin za ovu platnu transakciju jest kreditni transfer. Sama transakcija nema veze s pojmom "kredit", već dolazi od engleske riječi "credit transfer" čime se podrazumijeva da je njime zadan prijenos u korist računa primatelja plaćanja na inicijativu platitelja.

3. Što je SEPA kreditni transfer?

SEPA kreditni transfer jest kreditni transfer u eurima koji se izvršava prema SEPA pravilima i u standardu ISO 20022 XML.

Svi pružatelji platnih usluga (banke) na području Europske unije obvezani su Uredbom[1] Europske unije platne transakcije kreditnih transfera u eurima izvršavati kao SEPA kreditne transfere.

Banke u državama članicama kojima je službena valuta euro tu obvezu imaju od 1. kolovoza 2014., a banke u državama članicama u kojima euro nije službena valuta, pa tako i banke u Republici Hrvatskoj, kreditne transfere u eurima moraju početi izvršavati kao SEPA kreditne transfere najkasnije do 31. listopada 2016.

4. Što je HRK SCT shema?

Pravila HRK SCT sheme jesu jedinstveni skup pravila, praksa, standarda i provedbenih smjernica, usuglašenih unutar bankovne zajednice, za izvršavanje kreditnih transfera u kunama u Republici Hrvatskoj. Pravila HRK SCT sheme potpuno su odvojena od tehnologije (npr. tehnološkog ili aplikativnog rješenja banke) ili infrastrukture (npr. platnog sustava u kojem se obračunavaju platne transakcije zadane u SEPA formatu).

Nakon uspostave HRK SCT sheme bankovna zajednica u Republici Hrvatskoj pružat će usluge kreditnih transfera u kunama prema istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima prema kojima se izvršavaju SEPA kreditni transferi u eurima.

HRK SCT shema temelji se na jedinstvenom europskom standardu (ISO XML 20022, IBAN, BIC) i jedinstvenom formatu koji se primjenjuje pri zadavanju naloga za plaćanje kod svih pružatelja platnih usluga na cijelom SEPA području.

Donošenje Pravila rada HRK SCT sheme te rokovi početka primjene Sheme sadržani su u Nacionalnom planu migracije koji je Nacionalni odbor za platni promet[2] usvojio u svibnju 2014. i dopunio Dodatkom 1. u ožujku 2016. godine. Nacionalni plan migracije jest rezultat dogovora svih pružatelja platnih usluga u Republici Hrvatskoj, Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija.

Kreditni transferi počet će se prema Pravilima HRK SCT sheme izvršavati 6. lipnja 2016.

Više informacija

5. Tko su sudionici HRK SCT sheme?

Sudionici su HRK SCT sheme sve banke u Republici Hrvatskoj, uključujući Hrvatsku narodnu banku, koje su se potpisom Sporazuma o pristupanju HRK SCT shemi obvezale provoditi platne transakcije kreditnog transfera prema Pravilima HRK SCT sheme.

6. Što se mijenja kod zadavanja naloga za plaćanje za potrošače?

Primjena HRK SCT sheme ne utječe na način i oblik na koji naloge za plaćanje u kunama zadaju potrošači. Potrošači će svoje naloge za plaćanje u kunama i nadalje podnositi na dosadašnji način na šalterima banaka (ili u institucijama/tvrtkama s kojima banke imaju ugovor o prihvaćanju naloga za plaćanje) i uređajima za prihvat naloga za plaćanje te putem internetskog ili mobilnog bankarstva.

7. Što se mijenja kod zadavanja naloga za plaćanje za poslovne subjekte?

Poslovni subjekti koji su naloge za plaćanje zadavali putem tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja (HUB zbrojni nalog) od 6. lipnja 2016. naloge zadaju isključivo u novom formatu: SEPA XML poruka pain.001.

Standard ISO 20022 XML donosi brojne prednosti za poslovne subjekte (mogućnost zaprimanja izvadaka računa za plaćanje u proširenom formatu s više podataka, mogućnost povezivanja unutarnjih sustava itd.)

Poslovni subjekti koji zadaju pojedinačne naloge za plaćanje i dalje će zadavati naloge za plaćanje na dosadašnji način.

8. Što je SEPA XML poruka pain.001?

SEPA XML poruka pain.001 jest format naloga za plaćanje kojim se zadaje odnosno traži izvršenje više platnih transakcija elektroničkim putem u datoteci, u standardu ISO 20022 XML.

Od 6. lipnja 2016. SEPA XML pain.001 bit će jedinstveni format zadavanja platnih transakcija kreditnih transfera u Republici Hrvatskoj. 

SEPA XML pain.001 poruke upotrebljavat će se za zadavanje platnih transakcija kreditnih transfera u kunama i eurima koje se podnose u obliku datoteke elektroničkim putem ili na šalteru.

Poslovni subjekti obvezni su prilagoditi svoje naloge za plaćanje novom formatu. Više informacija o novom formatu poslovni subjekti mogu dobiti na internetskoj stranici ili od svog pružatelja platnih usluga (banke).

U prijelaznom razdoblju poslovni subjekti mogu se, pri zadavanju naloga za plaćanje, služiti programskom pomoći tzv. "konverterom". 

9. Što je konverter?

Konverter je aplikacijsko rješenje koje omogućuje pretvaranje dosadašnjeg HUB zbrojnog naloga u SEPA XML poruku pain.001.

Konverter je, zajedno s korisničkom uputom, raspoloživ na internetskoj stranici.

Konverteru je moguće pristupati i putem poveznica na internetskim stranicama banaka.

Upotreba navedenog konvertera bit će za korisnike besplatna dvije godine, odnosno do 1. lipnja 2018. godine.

10. Mogu li poslovni subjekti zadavati HUB zbrojne naloge nakon 6. lipnja 2016.?

Ne. Na temelju usvojenog Nacionalnog plana migracije i potpisanog Sporazuma o pristupanju HRK SCT shemi od strane svih banaka, od 6. lipnja 2016. predviđeno je da se nalozi za plaćanje ne zaprimaju putem tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja (HUB zbrojni nalog), već isključivo putem datoteka s nalozima za plaćanje u obliku SEPA XML poruke pain.001.

11. Koje se prednosti očekuju od primjene SEPA standarda pri izvršavanju kunskih i eurskih kreditnih transfera?

Očekuje se da će primjena jedinstvenog SEPA standarda imati sljedeće prednosti:

 • Sve platne transakcije u kunama zadavat će se u istom formatu naloga za plaćanje kao i platne transakcije u eurima. Prema dosadašnjem načinu izvršenja platnih transakcija platne su se transakcije izvršavale u nekoliko različitih formata (primjerice nacionalni format NKS-a, SWIFT MT poruke itd.).
 • Isti SEPA format naloga za plaćanje zadržat će se i nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (daljnje tehničke prilagodbe neće biti potrebne). Na taj će način bezgotovinski platni promet, koji je među zahtjevnijim dijelovima procesa uvođenja eura kao službene valute, biti spreman.
 • Format naloga za plaćanje koji zadaju klijenti jedinstven je kod svih pružatelja platnih usluga (banaka) u Republici Hrvatskoj i u SEPA području.
 • Klijent zadaje nalog za plaćanje u istom formatu, bez obzira na to kod kojeg ga pružatelja platnih usluga (u kojoj banci) zadaje te na taj način postiže kompatibilnost sa zahtjevima svih banaka u RH.
 • Upotreba prihvaćenih standarda i podataka olakšava iniciranje, izvršenje i usklađenje plaćanja na bazi neprekinute obrade (engl. STP – Straight Through Processing).
 • Platna shema donosi „end-to-end“ prijenos informacija o plaćanju korisnika na strukturirani način (banka prenosi sve informacije koje je upisao platitelj u nalogu za plaćanje; platna transakcija strukturirana je u poljima u koja se unose podaci i informacije definirani shemom, što olakšava dostavu i prikaz informacija primatelju plaćanja).
 • Odbijene poruke i povrati obrađuju se na standardizirani način koji može biti automatiziran, što do sada nije bilo slučaj.
 • Podržana su pojedinačna i skupna plaćanja ("bulk" – terećenje računa platitelja u jednom zbrojnom iznosu i odobrenja računa primatelja u pojedinačnim iznosima), što do sada nije bilo slučaj.
 • Poslovni subjekti imaju mogućnost primanja izvadaka s većim brojem podataka i informacija o izvršenju platne transakcije koji mogu biti korisni za poslovanje korisnika (osim podataka o prometu i/ili stanju na računu omogućuje se standardizirana informacija o povratima platnih transakcija ili opozvanim platnim transakcijama i slično).
 • Poslovni subjekti uvodeći ISO XML 20022 u svoje interne sustave, postaju korisnici standarda koji postaje komunikacijski standard i kod drugih financijskih usluga i financijskih infrastruktura u Europskoj uniji.
 • Poslovnim subjektima HRK SCT shema pruža mnoge prednosti u smislu daljnje funkcionalnosti, smanjenja troškova, jednostavnosti korištenja i neprekinute obrade.

Prihvaćanjem standarda izvršenja platnih transakcija prema SEPA shemi za eurske platne transakcije Republika Hrvatska u potpunosti se usklađuje s propisima Europske unije te se u područje platnih transakcija u kunama uvodi isti standard.

12. Što je Nacionalni klirinški sustav (NKS)?

NKS je platni sustav za obračun nacionalnih međubankovnih platnih transakcija u kunama te je u funkciji od 2001. godine. Međubankovne platne transakcije jesu platne transakcije kod kojih se račun platitelja vodi kod jednog pružatelja platnih usluga (jedna banka), a račun primatelja plaćanja vodi se kod drugog pružatelja platnih usluga (druga banka).

Od 6. lipnja 2016. NKS započinje s obračunom platnih transakcija kreditnog transfera u novom formatu – ISO 20022 XML, prema Pravilima HRK SCT sheme.

NKS posluje na temelju Odluke o pravilima rada NKS-a, koju je donijela Hrvatska narodna banka, a upravitelj je NKS-a Fina.

13. Što je EuroNKS?

EuroNKS je novi platni sustav za obračun nacionalnih i prekograničnih međubankovnih platnih transakcija kreditnih transfera u eurima (SEPA kreditni transferi).

EuroNKS započet će s radom 6. lipnja 2016. 

Sudionici su EuroNKS-a, izuzevši jednu, sve banke u Republici Hrvatskoj, kao i Hrvatska narodna banka.

Popis sudionika EuroNKS-a bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke. 

EuroNKS omogućit će sudionicima sustava međusobni obračun platnih transakcija te izvršavanje platnih transakcija prema drugim bankama na SEPA području, i to povezivanjem s drugim eurskim platnim sustavima.

Upravitelj je EuroNKS-a Fina.

14. Koje su aktivnosti do sada provedene u sklopu SEPA projekta u Republici Hrvatskoj?

 • U svibnju 2013. godine osnovan je Hrvatski odbor za SEPA koordinaciju (HOSK) sa zadatkom izrade Nacionalnog plana migracije te izrade i provedbe nacionalne SEPA sheme za kreditne transfere.
 • U svibnju 2013. godine osnovan je Hrvatski SEPA forum (HSF) sa zadatkom promoviranja SEPA platnih usluga prema javnosti i korisnicima platnih usluga.
 • U svibnju 2014. Nacionalni odbor za platni promet usvojio je Nacionalni plan migracije te ga je dopunio Dodatkom 1. u ožujku 2016.
 • U svibnju 2015. Nacionalni odbor za platni promet usvojio je Pravila rada HRK SCT sheme.
 • U srpnju 2015. osnovan je Odbor za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS) koji, između ostalog, vodi registar sudionika HRK SCT sheme. Registar je javno dostupan na internetskoj stranici
 • Izvršene su programske prilagodbe i nadogradnja NKS-a za mogućnost obračuna SEPA kreditnih transfera te je provedeno testiranje rada NKS-a.
 • Izgrađen je EuroNKS platni sustav temeljem dobivenog odobrenja Hrvatske narodne banke za rad platnog sustava te je provedeno testiranje EuroNKS-a.
 • Dana 1. veljače 2016. počela je s radom hrvatska komponenta eurskoga platnog sustava za velika plaćanja TARGET2[3], koji omogućava namiru eurskih platnih transakcija obračunatih u EuroNKS-u.
 • Provedena je sva potrebna prilagodba podzakonskih propisa iz područja platnog prometa kako bi SEPA projekt mogao uspješno početi funkcionirati.

15. Koje su aktivnosti do sada provedene u svrhu informiranja javnosti o SEPA projektu u Republici Hrvatskoj?

U cilju promoviranja SEPA platnih usluga te s tim u vezi informiranja javnosti i korisnika platnih usluga HSF je poduzeo sljedeće aktivnosti:

 • U lipnju 2014. pokrenuta je internetska stranica za informiranje o SEPA-i u Republici Hrvatskoj.
 • U rujnu 2015. započela je distribucija SEPA letka (brošure) koji je izdan u nakladi od 100.000 primjeraka.
 • Održavane su prezentacije na stručnim konferencijama.
 • Putem mreže županijskih komora i sektora Hrvatske gospodarske komore gospodarstvenici su informirani o svim aspektima SEPA projekta s naglaskom na potrebu njihove prilagodbe.
U razdoblju od svibnja 2015. do veljače 2016. održano je 55 radionica za ciljane skupine (za primatelje plaćanja, osiguravajuća društva, informatičke tvrtke, članice strukovnih udruženja u sklopu Hrvatske gospodarske komore te za gospodarstvenike i predstavnike javne samouprave).
 

[1] Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009

[2] NOPP je međuinstitucionalno tijelo osnovano 2003. godine u čijem radu sudjeluju Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska gospodarska komora (unutar koje djeluje Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize) i Hrvatska udruga banaka.

[3] TARGET2 je platni sustav za velika plaćanja u eurima koji nadzire Europska središnja banka, više na: http://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/platni-sustavi/target2