Obavijest o pretvaranju institucije za platni promet u instituciju za elektronički novac (Aircash d.o.o., Zagreb)

Objavljeno: 9.10.2019.

Dana 7. prosinca 2018. društvo Aircash d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Šveara 1, kao institucija za platni promet podnijelo je Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca i platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca. Budući da je društvo Aircash d.o.o. do sada pružalo platnu uslugu novčane pošiljke, na temelju dosadašnjeg odobrenja kao institucija za platni promet u Republici Hrvatskoj (rješenje Hrvatske narodne banke, O. br.: 54-020/03-16/BV od 2. ožujka 2016.), slijedom podnesenog zahtjeva, a u skladu s odredbama članka 24. Zakona o elektroničkom novcu, proveden je postupak pretvaranja institucije za platni promet u instituciju za elektronički novac. U skladu s provedenom analizom podnesenog zahtjeva i propisane dokumentacije, na temelju članka 18. stavka 1. i u vezi s člankom 24. Zakona o elektroničkom novcu i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.) Hrvatska narodna banka donijela je dana 3. listopada 2019. sljedeće rješenje.

  1. Odobrava se društvu Aircash d.o.o., Zagreb, pružanje sljedećih usluga:
  • izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca i
  • pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to: usluge novčanih pošiljaka.
  1. Ukida se rješenje Hrvatske narodne banke O. br.: 54-020/03-16/BV od ožujka 2016., kojim je društvu Aircash d.o.o. iz Zagreba, Ulica Ivana Šveara 1, kao instituciji za platni promet bilo odobreno pružanje platne usluge novčanih pošiljaka.
  2. Društvo Aircash d.o.o., Zagreb, upisuje se u Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao institucija za elektronički novac pod brojem IEN116.
  3. U Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca upisuje se brisanje društva Aircash d.o.o., Zagreb, kao institucije za platni promet pod brojem IPP410.

O svim promjenama podataka za navedeno društvo Aircash d.o.o., Zagreb, Hrvatska narodna banka obavijestit će nadležan Trgovački sud u Zagrebu.