Objava statistike financijskih računa za prvo tromjesečje 2021. godine

Objavljeno: 15.7.2021.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska neto-vrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju prvog tromjesečja 2021. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 2.567 mlrd. HRK, što je povećanje od 42 mlrd. HRK u tom tromjesečju i 174 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 2.751 mlrd. HRK, a povećale su se za 46 mlrd. HRK u tromjesečju odnosno 162 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju prvog tromjesečja 2021. iznosila je 690% godišnjeg BDP-a, što je povećanje od 10 postotnih bodova u tom tromjesečju i 99 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva povećale su se za 11 postotnih bodova u tromjesečju i 100 postotnih bodova u godinu dana, te su na kraju prvog tromjesečja 2021. dosegnule razinu od 759% godišnjeg BDP-a. Time se nastavio brzi rast stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, zahvaljujući nastavku rasta njihove nominalne vrijednosti, uz istovremeno nepovoljno kretanje tromjesečnog BDP-a, a koji je započeo u drugom tromjesečju 2020. godine.

Na kraju prvog tromjesečja 2021. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 545 mlrd. HRK ili 2% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze kućanstava iznosile su 153 mlrd. HRK, što je 1,7% više u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ova kretanja rezultirala su povećanjem financijske neto-vrijednosti sektora kućanstava na 392 mlrd. HRK ili 2,4% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, čime se nastavio trend postupnog, ali postojanog povećanja financijske neto-vrijednosti ovog sektora.

Na kraju prvog tromjesečja 2021. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 720 mlrd. HRK, tj. 0,1% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 1.113 mlrd. HRK, što je rast od 0,8% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je smanjenje financijske neto-vrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –393 mlrd. HRK, što je 2,2% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH i Ministarstva državne imovine, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava uz kućanstva uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).