Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2022. godine

Objavljeno: 1.3.2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u siječnju 2022. uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita) odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa).

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u siječnju 2022. prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća i kućanstava bili su na istoj razini kao i u siječnju 2021., pri čemu su sva četiri prosjeka iznosila 0,01%.

Kod oročenih depozita u siječnju 2022. prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,05 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,08 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), kao i prosjek kamatnih stopa za devizne depozite kućanstava u eurima za dugi rok (za 0,03 postotna boda), dok je prosjek kamatnih stopa za devizne depozite kućanstava za kratki rok ostao na istoj razini kao i u siječnju 2021. godine. U siječnju 2022. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,05%. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u siječnju 2022. također uglavnom upućuju na nastavak višegodišnjeg trenda pada ovih kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u siječnju 2022. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,15%, što je za 0,4 postotna boda manje nego u siječnju 2021.), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,57%, što je za 0,16 postotnih bodova manje nego u siječnju 2021.), pri čemu obje kategorije kredita imaju blagi trend pada i na tromjesečnoj i na godišnjoj razini.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u siječnju 2022. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (2,86%, što je za 0,01 postotni bod više nego u siječnju 2021.), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,64%, što je za 0,16 postotnih bodova manje nego u siječnju 2021. godine).

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.