Provedbena uredba Komisije (EU) br. 228/2014 ?d 10. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 601/2006 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistikama u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu oblika i postupaka prijenosa podataka

Pretraživanje regulative