Smije li banka bez mog zahtjeva odobriti minus na mojem tekućem računu?

Objavljeno: 22.1.2020.
Prekoračenje može biti prešutno ili dopušteno

Prekoračenje po tekućem računu može biti prešutno ili dopušteno. Dakle, banka smije bez zahtjeva korisnika omogućiti tzv. prešutno prekoračenje po računu. Korisnik prihvaća tako odobreno prešutno prekoračenje time što se počinje njime koristiti. Kada je riječ o dopuštenom prekoračenju po tekućem računu, tada korisnik najprije treba podnijeti zahtjev za prekoračenje, a banka ga na temelju zahtjeva može (ali i ne mora) odobriti.

Banka korisnika obavještava o visini prešutnog ili dopuštenog prekoračenja na ugovoreni način, najčešće izvatkom po računu, a informacije o visini prekoračenja dostupne su korisniku i na internetskom i mobilnom bankarstvu, ako ih je ugovorio. Način obavještavanja uobičajeno je definiran općim uvjetima poslovanja pojedine banke.

Ako korisnik ima odobreno prekoračenje (prešutno ili dopušteno) kojim se ne želi koristiti, potrebno je izvijestiti banku kako želi da se konkretno prekoračenje ukine. Pritom je važno istaknuti da, prije ukidanja prekoračenja, korisnik treba vratiti sredstva korištena na osnovi prethodno odobrenog prekoračenja.