Sve o naknadama za usluge preračunavanja valuta

Sve o naknadama za usluge preračunavanja valuta

Objavljeno: 27.7.2021. Ažurirano: 15.6.2023.

Koji je cilj odredaba Uredbe (EU) 2019/518 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta (Uredba je dio kodificirane Uredbe (EU) 2021/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o prekograničnim plaćanjima u Uniji)?

Korisnici usluga na području Europske unije pri podizanju gotovog novca na bankomatu ili plaćanju karticama na prodajnom mjestu u drugoj državi članici, koja ima različitu valutu od službene valute koju ima platitelj u svojoj državi, snose troškove preračunavanja valuta (primjerice korisnici platnih kartica izdanih u Republici Hrvatskoj kada podižu gotov novac na bankomatu u npr. Češkoj).

Koje mogućnosti ima korisnik platne usluge pri podizanju gotovog novca na bankomatu i plaćanju na prodajnom mjestu platnom karticom u državi članci koja ima drugu službenu valutu?

Korisniku platne usluge u inozemstvu, u državi u kojoj je službena valuta različita od njegove domicilne valute, pri podizanju gotovog novca na bankomatu ili plaćanju na prodajnom mjestu platnom karticom (u trgovini ili na internetu), mogu biti ponuđene dvije mogućnosti:

podizanje gotovog novca, odnosno plaćanje u valuti inozemne države ili podizanje gotovog novca, odnosno plaćanje na način da korisnik odmah dobije informaciju o iznosu u kojemu će biti terećen u svojoj domicilnoj valuti.

Kod obje mogućnosti, s obzirom na to da je valuta transakcije različita od njegove domicilne valute, potrebno je izvršiti uslugu preračunavanja valuta.

Kod prve mogućnosti, uslugu preračunavanja valuta izvršit će pružatelj platnih usluga koji je izdavatelj platne kartice (primjerice banka korisnika usluge). Banka koja je izdala platnu karticu ovu uslugu vrši naknadno, s vremenskim odmakom, nakon što dobije obavijest o izvršenoj platnoj transakciji u inozemstvu posredstvom kartične platne sheme.

Korisnik kartice informaciju o preračunavanju strane valute i tečaju dobit će na način na koji uobičajeno dobiva informaciju o svojim kartičnim transakcijama (primjerice na svom izvodu kartičnih transakcija ili izvodu tekućeg računa, na internetskom ili mobilnom bankarstvu...). U pojedinom slučaju ovu informaciju može dobiti i s odmakom od nekoliko dana.

Kod druge mogućnosti, riječ je o globalno prisutnoj usluzi dinamičke konverzije valuta (engl. Dinamic Currency Conversion, DCC) koju može pružati banka ili neki drugi pružatelj platne usluge koji pruža uslugu na tom inozemnom bankomatu i POS uređaju (trgovac/ugostitelj, nezavisni bankomat i sl.). Usluga preračunavanja valuta izvršava se odmah. Tečaj koji se primjenjuje poseban je DCC tečaj, koji se razlikuje od objavljenog tečaja banke na čijem se bankomatu vrši podizanje gotovog novca ili POS uređaja na kojemu se vrši plaćanje na prodajnom mjestu.

Banka koja je izdala platnu karticu dobit će informaciju o platnoj transakciji u iznosu izraženom u domicilnoj valuti i u tom će iznosu teretiti korisnika usluge.

Iako kod dinamičke konverzije valuta korisnik kartice odmah dobiva informaciju o iznosu u kojemu će biti terećen, ova je mogućnost, zbog nepovoljnijih tečajeva i visoke naknade, često skuplja za korisnika.

Informacije o naknadama kod usluge preračunavanja valuta

Kako bi korisnici platnih usluga dobili informacije o naknadama za svaku od raspoloživih mogućnosti preračunavanja valuta, Uredbom su uređene obvezne informacije koje svaki od pružatelja (banka koja je izdala platnu karticu ili pružatelj usluge DCC) mora dati korisniku usluge pri korištenju usluge u Europskom gospodarskom prostoru (sve države članice EU-a te Island, Lihtenštajn i Norveška).

Ujedno, uveden je pokazatelj visine naknade pod nazivom postotna marža u odnosu na posljednje referentne devizne tečajeve Europske središnje banke za euro (engl. mark-up).

Postotna marža u odnosu na posljednje referentne devizne tečajeve Europske središnje banke za euro prikazuje koliko se naknade i tečaj pružatelja usluge preračunavanja valuta (odnosno banke koja je izdala platnu karticu ili pružatelja usluge DCC) razlikuju u postotnom iznosu od tečaja Europske središnje banke.

Što je iskazana marža u postotku niža, tečaj kojim se koristi pružatelj usluge preračunavanja valuta bliži je tečaju Europske središnje banke i to znači da će korisnik platiti niže troškove preračunavanja valuta.

Kako bi platio niže troškove, korisnik se treba odlučiti za onu mogućnost (uslugu) koja ima nižu postotnu maržu, jer je ta za njega povoljnija.

Slika 1. Usporedba informacije o marži na zaslonu bankomata (koju daje pružatelj DCC usluge) s informacijom koju banka koja je izdala platnu karticu objavljuje na svojoj internetskoj stranici (slika i primjer teksta su simbolični)

Tečaj Europske središnje banke na dnevnoj razini dostupan je na internetskoj stranici ESB-a.

Koje će informacije o naknadama za usluge preračunavanja valuta korisnik kartice dobiti od pružatelja platnih usluga izdavatelja kartice (primjerice banke)?

Idealno bi bilo kada bi korisnik usluge na bankomatu ili prodajnom mjestu (POS) mogao istodobno dobiti informacije o naknadama za svaku od ponuđenih mogućnosti preračunavanja valuta. No, budući da pružatelj usluge preračunavanja valuta na prodajnom mjestu ili bankomatu (DCC) ne raspolaže informacijama o naknadama svih pružatelja platnih usluga koji izdaju platne kartice u Europskom gospodarskom prostoru, takvo davanje informacija tehnički nije moguće.

Iz tog razloga, banka koja je izdala platnu karticu dužna je informaciju o svojoj ukupnoj naknadi, za preračunavanje valuta iskazanoj kao postotna marža u odnosu na posljednje referentne devizne tečajeve Europske središnje banke za euro, priopćiti korisniku kartice prije izvršenja platne transakcije. To će banka osigurati navođenjem informacije u okvirnom ugovoru (općim uvjetima), te na razumljiv i lako dostupan način na svojim internetskim stranicama, internetskom bankarstvu i aplikaciji za mobilno bankarstvo.

Slika 2. Informacija o postotnoj marži za kartična plaćanja na internetskim stranicama banke (slika i primjer teksta su simbolični)

Postotna marža izračunava se u odnosu na posljednje referentne devizne tečajeve Europske središnje banke za euro.

Kao što se korisnici telekomunikacijskih usluga pri putovanju u inozemstvo informiraju o naknadama u roamingu, tako i korisnici platnih kartica sada mogu na internetskim stranicama ili korisničkim aplikacijama svoje banke provjeriti tečaj i naknade koje zaračunava njihova banka.

Osim toga, banka koja je izdala platnu karticu u obvezi je svom klijentu također poslati elektroničku poruku s informacijom o svojoj postotnoj marži (SMS, e-mail, obavijest u aplikaciji mobilnog bankarstva i sl.), odnosno onim komunikacijskim kanalom koji će prethodno dogovoriti sa svojim klijentom. Ove informacije banka daje bez ikakve naplate naknade.

Slika 3. Informacija o postotnoj marži za kartična plaćanja koju banka dostavlja SMS-om (slika i primjer teksta simbolični su)

Budući da, za razliku od telekomunikacijskih operatera, banka ne zna kada je njezin klijent prešao granicu druge države, banka će ovu obavijest svom klijentu poslati tek kad iz inozemstva dobije obavijest o iniciranoj transakciji. Tu obavijest klijent može dobiti vrlo brzo, ali katkad, zbog autorizacijskog sustava kojim se koristi pružatelj usluge u inozemstvu, ta obavijest može do banke koja je izdala platnu karticu doći i za nekoliko dana.

Ujedno, banka je obvezna elektroničku poruku dostavljati i jednom u svakom mjesecu u kojemu za klijenta zaprimi nalog za plaćanje izražen u istoj stranoj valuti.

Navedena obveza izdavatelja kartice odnosi se na platne transakcije izvršene u Europskom gospodarskom prostoru u valuti države članice koja je različita od domicilne valute.

Klijent koji ne želi primati elektroničke poruke ima pravo zatražiti od svoje banke, koja je izdala platnu karticu, da mu te poruke ne dostavlja.

Koje će informacije povezano s uslugom preračunavanja valuta korisnik kartice dobiti od pružatelja DCC usluge?

Dinamička konverzija valuta jest usluga preračunavanja valuta koja se pruža na bankomatu, prodajnom mjestu ili u online trgovini i koja omogućuje korisnicima platnih kartica da u inozemstvu, pri podizanju gotovog novca na bankomatu, plaćanju karticom na POS uređajima ili u inozemnoj online trgovini u stranoj valuti, odaberu uslugu podmirenja obveze u svojoj domicilnoj valuti.

Pružatelj usluge DCC može biti banka ili drugi pružatelj platnih usluga koji pruža uslugu prihvata platnih transakcija na bankomatu, POS-u ili internetskoj stranci, trgovac/ugostitelj – primatelj plaćanja te nezavisni bankomat. Usluga DCC nije platna usluga i nije uređena Zakonom o platnom prometu.

Pružatelj DCC usluge dužan je informaciju o svojoj ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta iskazanoj kao postotna marža u odnosu na posljednje referentne devizne tečajeve Europske središnje banke za euro priopćiti korisniku kartice prije iniciranja platne transakcije.

Ovu informaciju mora istaknuti na jasan i pristupačan način, primjerice tako da je istakne na pultu, blagajničkom mjestu (šalteru) ili digitalno prikaže na terminalu ili zaslonu (u slučaju kupnje na internetu).

Prije iniciranja transakcije pružatelj DCC usluge mora informirati korisnika kartice da ima mogućnost plaćanja u valuti inozemne države (države u kojoj se nalazi), u kojem slučaju će uslugu preračunavanja valuta za tu platnu transakciju naknadno izvršiti banka koja je izdala platnu karticu.

Slika 4. Zaslon bankomata s dvije mogućnosti, na izbor

Podizanje gotovog novca debitnom karticom izdanom u RH na bankomatu u Češkoj (slika i primjer teksta simbolični su)

Pružatelj DCC usluge mora prije izvršenja transakcije korisniku kartice dati sljedeće informacije:

  • iznos u valuti primatelja plaćanja (službena valuta inozemne države u kojoj se nalazi ili na čijoj se internetskoj stranici nalazi). U slučaju kupnje na POS-u dostatna informacija je cijena robe i usluge prikazana na blagajni (ne mora biti na terminalu za plaćanje).
  • ukupan iznos koji korisnik kartice treba platiti u svojoj domicilnoj valuti, a koji se sastoji od cijene robe/usluge odnosno iznosa podignutoga gotovog novca i naknade za preračunavanje valuta.

Pružatelj DCC usluge mora omogućiti korisniku kartice da odbije koristiti se DCC uslugom i umjesto toga plati u valuti primatelja plaćanja (inozemne države).

Slika 5. Ekran bankomata s izborom DCC usluge, uz mogućnost odustajanja od usluge i izbora druge mogućnosti

Podizanje gotovog novca debitnom karticom izdanom u RH na bankomatu u Češkoj (slika i primjer teksta simbolični su)

Nakon izvršenja transakcije, korisnik kartice treba od pružatelja DCC usluge dobiti informaciju o postotnoj marži i o iznosima i naknadama koje su klijentu prikazane prije iniciranja platne transakcije ̶ ispisane na potvrdi ili nekom trajnom mediju.

Slika 6. Potvrda plaćanja, tj. slip (slika i primjer teksta simbolični su)

Koje su obveze pružatelja platnih usluga (primjerice banke) pri zadavanju platnih transakcija kreditnih transfera koji uključuju preračunavanje valuta?

Pri zadavanju platne transakcije kreditnog transfera na internetskom ili mobilnom bankarstvu, kada je iznos transakcije iniciran u jednoj od valuta država članica Europske unije i koja je različita od valute računa platitelja, banka prije iniciranja transakcije mora jasno i razumljivo obavijestiti platitelja o procijenjenim naknadama za uslugu preračunavanja valuta koje se odnose na tu platnu transakciju. Ujedno, banka platitelju mora dati informaciju o procijenjenom iznosu kreditnog transfera u valuti računa platitelja (uključujući sve naknade za transakciju i naknadu za preračunavanje valuta) te u valuti koju upotrebljava primatelj plaćanja (valuta u kojoj se novčana sredstva šalju, odnosno izvršava platna transakcija).

Kojim su propisom regulirane prekršajne odredbe povezane s Uredbom?

Odredbe Uredbe (EU) 2019/518 (odnosno, kodificirane Uredbe (EU) 2021/1230) izravno se primjenjuju u svim državama članicama i nije potrebno da države članice Uredbu implementiraju u svoje nacionalne zakone.

Međutim, prekršajne odredbe vezane uz Uredbu propisane su u okviru Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN, br. 50/2016. i 16/2020.).

Osim prekršajnih odredbi, spomenutim Zakonom propisana su također i tijela nadležna za nadzor njezine primjene, kao i izvansudski pritužbeni postupci.