Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2020.

Objavljeno: 31.3.2020.

Ukupna likvidna sredstva (M4) povećala su se tijekom veljače 2020. za 2,4 mlrd. kuna (0,7%) te su na kraju mjeseca iznosila 336,0 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najširega monetarnog agregata pridonio je rast neto domaće aktive (NDA) zbog povećanja plasmana, ali i neto potraživanja od središnje države. S druge strane, neto inozemna aktiva (NIA) ostala je gotovo nepromijenjena. Promatrano na godišnjoj razini, rast M4 nastavio se ubrzavati i iznosio je 5,7% u veljači (na osnovi transakcija), čemu je djelomice pridonijelo i nepovoljnije mjesečno kretanje ukupnih likvidnih sredstava u veljači prethodne godine. I novčana masa (M1) zabilježila je nastavak dinamiziranja godišnjeg rasta koji je u veljači dosegnuo 18,8% (Slika 1.), dok se pad kvazinovca na godišnjoj razini blago usporio, na –1,8% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) povećali su se u veljači za 2,3 mlrd. kuna, a njihov se godišnji rast ubrzao na 4,8%, na osnovi transakcija (Slika 2.), čemu je pridonio porast plasmana nefinancijskim poduzećima, koji se na godišnjoj razini ubrzao na 1,4%. S druge strane, godišnji se rast plasmana stanovništvu blago usporio na 7,3% (Tablica 2.), čemu je pridonijelo usporavanje godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (10,9%), dok se rast stambenih kredita ubrzao na 6,7%. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana u veljači (3,5%) i dalje je manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana poduzećima.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.
Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s veljačom 2020. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije