Pretraživanje publikacija

Platne transakcije i računi – 2016.

Datum Listopad 2017.

Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2017.
Broj I-49
Autor Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić, Nina Ranilović

Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2017.
Broj P-32
Autor Mate Rosan

Datum Rujan 2017.

Bilten 236

Datum Rujan 2017.

Bilten o bankama, br. 30

Datum Kolovoz 2017.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 2

Datum Srpanj 2017.

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 2

Datum Srpanj 2017.

Platne kartice i kartične transakcije – 2016.

Datum Srpanj 2017.

Transparentnost i monetarna politika HNB-a

Publikacija Pregledi
Datum Lipanj 2017.
Broj P-31
Autori Katja Gattin Turkalj i Igor Ljubaj

Pretraživanje publikacija