Obavijest o obradi osobnih podataka

Objavljeno: 21.2.2020. Ažurirano: 24.6.2024.
– u području zaštite potrošača i licenciranja kreditnih posrednika –

Voditelj i aktivnosti obrade osobnih podataka

Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb (u nastavku teksta: HNB) obrađuje osobne podatke, koje u vezi s:

 • upitima, prigovorima i obavijestima o prigovorima građana/potrošača u području zaštite potrošača iz HNB-ove nadležnosti
 • izdavanjem i ukidanjem odobrenja za kreditne posrednike za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju (u nastavku teksta: "kreditni posrednik")
 • zahtjevima fizičkih i pravnih osoba na temelju prava na pristup informacijama
 • nadzorom poslovanja kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i kreditnih posrednika u području zaštite potrošača iz HNB-ove nadležnosti

zaprimi u e-porukama (i eventualnim privicima) na e-adresi: zastita.potrosaca@hnb.hr, putem e-obrasca na internetskim stranicama HNB-a kao i u dokumentaciji koja pristigne putem pošte u papirnatom obliku.

Svrha, pravni temelj obrade i od koga HNB dobiva osobne podatke

U području zaštite potrošača iz svoje nadležnosti HNB obrađuje osobne podatke koje mu građani dostave u upitima o propisima kojima se uređuje zaštita potrošača te u obavijestima o prigovorima ili prigovorima u vezi s postupanjem kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet te kreditnih posrednika. HNB obrađuje i podatke koje mu u vezi s upitima, obavijestima o prigovorima i prigovorima potrošača dostave druge institucije u okviru svojih zakonskih ovlasti (primjerice Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora, Pučki pravobranitelj, Pravobraniteljica za djecu i dr.).

HNB također obrađuje osobne podatke koje mu kreditni posrednici, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija te Državni inspektorat dostavljaju u svrhu izdavanja odobrenja za obavljanje kreditnog posredovanja za kreditne posrednike.

HNB obrađuje i osobne podatke koje zaprimi u okviru zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za dobivanje informacija na temelju prava na pristup informacijama.

HNB obrađuje i osobne podatke koje mu, za potrebe provođenja nadzora u području zaštite potrošača iz HNB-ove nadležnosti, dostave kreditne institucije, kreditne unije, institucije za elektronički novac, institucije za platni promet te kreditni posrednici.

Obrada osobnih podataka nužna je za izvršavanje zakonskih obveza i službenih ovlasti HNB-a:

 • službenih ovlasti HNB-a u provedbi radnji zaštite potrošača, propisanih u glavi XXIII. Zakona o kreditnim institucijama[1] i u nizu drugih propisa[2], osobito u vezi s ovlašću postupanja po prigovorima potrošača u skladu s člankom 309. Zakona o kreditnim institucijama, a sve u svrhu postupanja HNB-a povodom zaprimljenih upita, obavijesti o prigovorima i prigovora
 • službenih ovlasti HNB-a u postupku izdavanja i ukidanja odobrenja za kreditne posrednike propisanom u glavi X. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i članku 9. Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja [3], i to u svrhu utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja, uključujući one o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te u svrhu ukidanja rješenja kojim je dano odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja
 • zakonskih obveza HNB-a u postupku povodom zahtjeva za dobivanje informacija na temelju prava na pristup informacijama propisanog u glavi V. Zakona o pravu na pristup informacijama[4]
 • zakonskih obveza i službenih ovlasti HNB-a u postupku obavljanja nadzora nad radom kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet te kreditnih posrednika, u dijelu zaštite potrošača u vezi s primjenom glave XXIII. Zakona o kreditnim institucijama, glave VII. Zakona o kreditnim unijama, Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakona o zaštiti potrošača te podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona, za koji je HNB ovlašten na temelju tih zakona.

Kategorije osobnih podataka

 • U svrhu praćenja zaštite potrošača na temelju upita, obavijesti u vezi s prigovorom ili prigovora na postupak kreditne institucije, kreditne unije, institucije za elektronički novac, institucije za platni promet ili kreditnog posrednika, HNB obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, e-pošta, naziv pružatelja usluga, broj računa/ugovora.

Ako HNB ne zaprimi ime i prezime potrošača, OIB i podatke za kontakt (e-poštu ili adresu) i naziv pružatelja usluge neće biti u mogućnosti postupati na temelju zaprimljene obavijesti u vezi s prigovorom potrošača odnosno na temelju zaprimljenog prigovora potrošača.

 • U svrhu odgovaranja na upite HNB obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu/e-poštu.

Ako ne zaprimi navedene podatke, HNB neće biti u mogućnosti odgovoriti na upit.

 • U svrhu izdavanja/oduzimanja odobrenja za rad kreditnih posrednika, HNB obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja/prebivališta, telefon za kontakt, e-poštu, broj osobne iskaznice, ime i prezime oca i majke, državljanstvo, broj poslovnog računa, osobni broj HZMO-a, podatke o stručnoj spremi, stažu, poslodavcu, podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj.

Ako ne zaprimi neki od navedenih osobnih podataka koji su nužni za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja u skladu s glavom X. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, HNB će pozvati kreditnog posrednika da potrebne podatke dostavi u roku od 15 dana. Ako kreditni posrednik ne dostavi tražene podatke, HNB će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kreditnih posrednika.

 • U svrhu odgovaranja na zahtjeve na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama HNB obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, adresu, e-poštu, telefon za kontakt.

Ako HNB ne zaprimi podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije te ime, prezime i adresu fizičke osobe, neće biti u mogućnosti postupiti po zahtjevu.

 • U svrhu nadzora poslovanja kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet te kreditnih posrednika, HNB obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, OIB/JMBG, e-poštu, adresu stanovanja/prebivališta, broj računa u banci ili kreditnoj uniji, broj/partija ugovora o kreditu/depozitu, broj računa za plaćanje, telefon za kontakt.

Ako subjekt nadzora ne omogući HNB-u obradu osobnih podataka koje u okviru nadzora HNB zatraži od subjekta nadzora i time ovlaštenoj osobi HNB-a ne omogući obavljanje nadzora na način propisan odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o kreditnim unijama, Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakona o zaštiti potrošača odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona, za koji je HNB ovlašten na temelju tih zakona, protiv subjekta nadzora može biti pokrenut prekršajni postupak te mu može biti izrečena odgovarajuća novčana kazna u skladu s odredbama mjerodavnih zakona.

Kreditnom posredniku koji ne dostavi zatražene informacije na zahtjev HNB-a, a u vezi s provedbom nadzora poslovanja u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, HNB može ukinuti rješenje kojim mu je dano odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja.

Primatelji osobnih podataka

U slučajevima u kojima potrošač uputi HNB-u prigovor na postupanje određenog subjekta nadzora, HNB otkriva dio osobnih podataka onom subjektu na kojeg se prigovor odnosi (npr. određenoj kreditnoj instituciji) kako bi se subjekt mogao očitovati o navodima iz prigovora. Taj subjekt u većini slučajeva već raspolaže tim osobnim podacima jer je potrošač prethodno prigovorio neposredno samom subjektu ili je potrošač ujedno klijent ili bivši klijent tog subjekta nadzora. HNB otkriva subjektu nadzora samo one podatke koji su nužni da se subjekt očituje na prigovor. Također, HNB dio osobnih podataka otkriva i drugim institucijama koje sudjeluju u postupku povodom prigovora potrošača na temelju svojih zakonskih ovlasti kao npr. Pučkoj pravobraniteljici, Pravobraniteljici za djecu, Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora.

U postupku izdavanja i ukidanja odobrenja za rad kreditnih posrednika, HNB dio osobnih podataka zaprimljenih u svrhu izdavanja odobrenja (ime i prezime, prebivalište/boravište, OIB, ime i prezime roditelja, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, zanimanje, stručna sprema, radni staž, potvrde o nekažnjavanju) prenosi Ministarstvu pravosuđa, Državnom inspektoratu te Ministarstvu financija kao nadzornim tijelima kada zahtjev podnosi kreditni posrednik koji ima odobrenje izdano u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kao i radi ishođenja podataka iz kaznene evidencije odnosno prekršajne evidencije na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

U postupku provođenja nadzora nad radom kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet te kreditnih posrednika u području zaštite potrošača, HNB otkriva dio osobnih podataka onom subjektu nad čijim se poslovanjem provodi nadzor, a kako bi se subjekt nadzora mogao očitovati o navodima iz Zapisnika o izvršenom nadzoru. Taj subjekt u većini slučajeva već raspolaže tim osobnim podacima jer je potrošač ujedno klijent ili bivši klijent tog subjekta nadzora.

Čuvanje osobnih podatka

HNB čuva osobne podatke zaprimljene u vezi s:

 • upitima, obavijestima i prigovorima potrošača – 10 godina
 • zahtjevima za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite – 10 godina
 • provođenjem nadzora nad zakonitošću rada kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica), kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet te kreditnih posrednika u području poslovanja s potrošačima – 20 godina

računajući od posljednjeg dana godine u kojoj je postupak dovršen, u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima[5] te Pravilnikom kojim se uređuje obrada i zaštita arhivskoga i registraturnoga gradiva HNB-a.

Vaša prava

HNB, u skladu s uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka[6], osigurava sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka: a) pravo na informaciju o obradi i pristup osobnim podacima, b) pravo na ispravak, c) pravo na brisanje ("pravo na zaborav") d) pravo na ograničenje obrade osobnih podataka i e) pravo na prigovor.

Više o ovoj temi kao i obrasce za ostvarivanje vaših prava možete pronaći na poveznici https://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka.

Službenik za zaštitu podataka i nadzor

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, Zagreb, kojoj možete podnijeti pritužbu na postupanje HNB-a u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Za dodatna pitanja u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku HNB-a za zaštitu podataka na e-adresu sluzbenik.osobni@hnb.hr.


 

 1. Zakon o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022., u nastavku teksta: Zakon o kreditnim institucijama)

 2. Zakon o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011., u nastavku teksta: Zakon o kreditnim unijama), Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 19/2022. i 59/2023., u nastavku teksta: Zakon o zaštiti potrošača), Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015., 52/2016., 128/2022. i 156/2023., u nastavku teksta: Zakon o potrošačkom kreditiranju), Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017., 128/2022. i 156/2023., u nastavku teksta: Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju) i podzakonski propisi doneseni na temelju tih zakona 

 3. Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (NN, br. 107/2017. i 22/2019.) 

 4. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/2013., 85/2015. i 69/2022., u nastavku teksta: Zakon o pravu na pristup informacijama)

 5. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 61/2018., 98/2019., 114/2022. i 36/2024.) 

 6. Opća uredba o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, SL EU L 119, na snazi od 25. svibnja 2018., u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka)