Odobrenje za člana uprave kreditne unije

Objavljeno: 31.1.2015.
Članom uprave kreditne unije može biti imenovana osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za člana uprave. U tekstu se navode uvjeti koje mora ispunjavati član uprave kreditne unije, dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje odobrenja za člana uprave kreditne unije, postupak izdavanja odobrenja, razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za člana uprave, razlozi za prestanak važenja i ukidanje rješenja o odobrenju za člana uprave kreditne unije.

Uvjeti za člana uprave kreditne unije

Uprava kreditne unije vodi poslove kreditne unije, zastupa i predstavlja kreditnu uniju te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama, statutom i drugim aktima kreditne unije. Uprava kreditne unije sastoji se od jednog ili više članova, koji svi zajedno zastupaju kreditnu uniju. Članom uprave kreditne unije može biti imenovana osoba koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za člana uprave i koja:

1. ima najmanje srednju stručnu spremu,

2. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i radno iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne unije (najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima u kreditnoj uniji, odnosno vođenja poslova trgovačkog društva ili financijske institucije),

3. nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravo ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

a) protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

b) protiv vjerodostojnosti isprava,

c) protiv službene dužnosti,

d) odavanje državne tajne,

e) prikrivanje protuzakonito pribavljenog novca,

f) pranje novca ili

g) financiranje terorizma,

4. nije bila član uprave ili nadzornog odbora kreditne unije, odnosno član uprave trgovačkog društva u stečaju, odnosno kreditne unije kojoj je oduzeto odobrenje za rad,

5. protiv koje nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana i

6. nije član uprave ili nadzornog odbora ni prokurist druge kreditne unije ili trgovačkog društva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za člana uprave kreditne unije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave kreditne unije podnosi nadzorni odbor kreditne unije najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave za mandat koji ne može biti duži od četiri godine. Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za odobrenje za člana uprave kreditne unije sa sljedećim dokumentima i informacijama:

 1. Upitnik za kandidata za člana uprave kreditne unije
 2. dokazom o stručnoj spremi kandidata,
 3. dokazom o radnom iskustvu kandidata,
 4. životopisom kandidata i
 5. programom rada s projekcijama financijskih izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka) za mandatno razdoblje na koje se imenuje.

Postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije

Hrvatska narodna banka može od kandidata i kreditne unije zatražiti i drugu dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave kreditne unije te može zatražiti od kandidata da osobno predstavi svoj program rada.

Odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za člana uprave kreditne unije donosi guverner u roku od 60 dana od primitka urednog zahtjeva. Odobrenje za člana uprave izdaje se na rok predloženog mandata, a može biti izdan i na kraći rok.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave kreditne unije u sljedećim slučajevima:

 1. ako utvrdi da osoba ne ispunjava uvjete za člana uprave,
 2. ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo poslovanje kreditne unije,
 3. ako na temelju programa rada kandidata procijeni da kandidat neće voditi poslove kreditne unije u skladu s propisima i
 4. ako utvrdi da je osoba u dokumentaciji koja je priložena zahtjevu za izdavanje odobrenja navela netočne odnosno neistinite podatke.

Odobrenje za imenovanje člana uprave kreditne unije prestaje važiti:

 1. ako osoba u roku od šest mjeseci (pri osnivanju kreditne unije) odnosno tri mjeseca od dana primitka odobrenja za člana uprave kreditne unije ne bude imenovana i ne stupi na tu dužnost,
 2. ako osobi prestaje funkcija člana uprave, i to danom prestanka funkcije u kreditnoj uniji na koju se odobrenje odnosi i
 3. danom isteka ugovora o radu s kreditnom unijom na koju se odobrenje odnosi.

Oduzimanje odobrenja za člana uprave kreditne unije

Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za člana uprave kreditne unije u sljedećim slučajevima:

1. ako je odobrenje dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,

2. ako član uprave teže prekrši obveze iz članaka 22. i 23. Zakona o kreditnim unijama i

3. ako su prestali postojati uvjeti za člana uprave iz Zakona o trgovačkim društvima (ako je član uprave pravomoćno osuđen za kaznena djela ili ako mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja).