Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 25.4.2023.

Kvalificirani udio znači izravno ili neizravno ulaganje u kreditnu instituciju koje čini 10% ili više kapitala ili glasačkih prava ili koje omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tom kreditnom institucijom. 

Članak 24. stavak 1. Zakona o kreditnim institucijama određuje da imatelj kvalificiranog udjela može biti samo pravna ili fizička osoba, i osobe koje zajednički djeluju, a koja je dobila prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, i to u visini za koju je dobila tu suglasnost.

Pravna ili fizička osoba i osobe koje zajednički djeluju dužne su za stjecanje dionica kreditne institucije, na temelju kojih pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno, stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji, HNB-u podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti.  

Za stjecanje dionica kreditne institucije koje čine 10% kapitala ili glasačkih prava te daljnje neposredno ili posredno povećanje kvalificiranog udjela u visini koja je jednaka ili veća od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji, potrebno je dobiti odluku ESB-a kojom se daje prethodna suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

ESB je nadležan za odobravanje predloženog stjecanja kvalificiranog udjela za sve kreditne institucije iz država članica pa tako i iz Republike Hrvatske.

Predloženo stjecanje kvalificiranog udjela odobrava se na temelju procjene definiranih kriterija propisanih Zakonom o kreditnim institucijama (procjenom se osigurava da predloženi stjecatelj ima dobar ugled i potrebnu financijsku sposobnost, da će kreditna institucija nastaviti ispunjavati prudencijalne zahtjeve, da će osobe predložene za obavljanje funkcija u upravljačkim tijelima biti primjerene te da ne postoji opravdana sumnja za povećani rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma). Procesom odobravanja želi se osigurati ulazak isključivo primjerenih dioničara u bankovni sustav kako bi se prevenirali poremećaji neometanog funkcioniranja bankovnog sustava. Više informacija o ESB-ovu pristupu provedbi procedure stjecanja kvalificiranog udjela dostupno je u njegovu Vodiču za proceduru stjecanja kvalificiranog udjela.

Predloženi stjecatelj podnosi HNB-u zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, koji mora sadržavati dokumente definirane Odlukom o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji. HNB provodi inicijalnu procjenu te priprema i dostavlja ESB-u nacrt odluke o stjecanju kvalificiranog udjela. U suradnji s HNB-om ESB provodi svoju procjenu te obavještava predloženog stjecatelja i HNB o rezultatu procjene.

Procjena bi se trebala provesti u roku od 60 radnih dana od dana izdavanja potvrde o zaprimanju urednog zahtjeva. Ako su potrebne dodatne informacije, prethodno se razdoblje može produžiti za dodatnih 20 radnih dana (odnosno 30 radnih dana u pojedinim slučajevima).

Predloženim se stjecateljima preporučuje prednotifikacija, odnosno komunikacija s HNB-om prije podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti kako bi se pojasnili zahtjevi vezano uz podatke i informacije, vremenski okvir i sl. Prednotifikacija se posebno preporučuje u slučaju složenih transakcija.