Pretraživanje publikacija

Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-35
Autori Davor Kunovac i Nina Pavić

Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2017.
Broj I-51
Autori Karlo Kotarac, Davor Kunovac i Rafael Ravnik

Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-36
Autori Mislav Brkić i Ana Šabić

Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-37
Autori Mirna Dumičić, Igor Ljubaj i Ana Martinis

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 3

Datum Listopad 2017.

Bilten 236

Datum Listopad 2017.

Primjena gravitacijskog modela u analizi utjecaja ekonomske integracije na hrvatsku robnu razmjenu

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2017.
Broj I-50
Autor Nina Ranilović

Platne transakcije i računi – 2016.

Datum Listopad 2017.

Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2017.
Broj I-49
Autor Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić, Nina Ranilović

Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2017.
Broj P-32
Autor Mate Rosan

Pretraživanje publikacija