Informativna lista

Published: 13/9/2017

Najveći iznos podrazumijeva maksimalan iznos kredita, u danoj valuti te u skladu s vrstom kamatne stope, koji kreditna institucija ima u ponudi unutar svake od navedenih vrsta kredita uz koje je određen i najduži rok na koji se taj iznos kredita može odobriti. Efektivna kamatna stopa odnosi se na maksimalan iznos kredita odobren na rok od dvadeset godina za stambene kredite namijenjene kupnji stana, kuće ili adaptaciji, dok je za sve ostale vrste kredita riječ o efektivnoj kamatnoj stopi koja se odnosi na maksimalan iznos kredita odobren na rok od pet godina. 

Kombinirane kamatne stope jesu kamatne stope u ponudi za konkretnu vrstu kredita, koje se mogu ugovoriti tako da se unaprijed definira razdoblje u kojem će se primjenjivati fiksna i razdoblje u kojem će se primjenjivati promjenjiva kamatna stopa. 

U sklopu informacija o naknadama za prijevremenu konačnu otplatu kredita navedena je najveća visina naknade koja se naplaćuje kod prijevremene konačne otplate, neovisno o vrsti kredita.

Popis kratica

EKS – efektivna kamatna stopa
EURIBOR – referentna stopa kod kredita za euro
SARON – referentna stopa kod kredita za švicarski franak
SOFR – referentna stopa kod kredita za američki dolar
M – mjesec