Upozorenje o izboru jamca pri ugovaranju potrošačkih kredita putem interneta

Objavljeno: 19.9.2022.

Hrvatska narodna banka zaprimila je veći broj upita potrošača vezano uz odobravanje kredita putem interneta od Ferratum banke (Ferratum Bank plc) sa sjedištem na Malti, a koji se odnose na naplatno davanje jamstva od pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije. 

Što se tiče navedenoga, smatramo potrebnim istaknuti da je prema hrvatskim propisima jamstvo, kao uobičajeni instrument osiguranja naplate kredita, pravni posao koji sklapaju vjerovnik (u ovom slučaju banka) i jamac, a kojim se jamac obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne učini.

Česti su slučajevi da su potrošačima za ugovore o kreditu jamci članovi obitelji ili druge bliske osobe, pri čemu jamac tu "uslugu jamčenja" daje besplatno potrošaču. Međutim, prema važećim hrvatskim propisima nije zabranjeno sklapanje ugovora između pravne ili fizičke osobe i potrošača – korisnika kredita, kojim se osoba obvezuje da će biti jamac potrošača po kreditu (odnosno sklopiti ugovor o jamstvu s bankom za obvezu potrošača iz ugovora o kreditu), a potrošač se obvezuje za to mu isplatiti odgovarajuću naknadu. Takav ugovor sklopljen između osobe koja daje jamstvo i potrošača – korisnika kredita jest samostalni naplatni ugovor te ga je u odnosu na ugovor o kreditu potrebno promatrati samostalno. Navedeno znači da je potrošač dužan izvršavati preuzete obveze po oba ugovora.    

Posebno ističemo da Hrvatska narodna banka nije nadležna za nadzor zaštite potrošača pri izboru jamca od potrošača kao ni pravnog odnosa između potrošača – korisnika kredita i jamca. Predstavka na postupanje pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije može se podnijeti Državnom inspektoratu nadležnom za provođenje inspekcijskog nadzora u skladu s člankom 142. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br. 19/2022.).

Stoga je iznimno važno da potrošači pri ugovaranju kredita s Ferratum bankom, odnosno s nekom drugom kreditnom institucijom sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja neposredno pruža bankovne usluge na području Republike Hrvatske i nudi hrvatskim potrošačima kredite putem interneta, obrate posebnu pozornost na odredbe uvjeta kredita kojima se regulira ugovaranje jamstva kao i da pri izboru jamca i sklapanja eventualnog ugovora s jamcem pomno prouče sve dostupne informacije i dostavljenu dokumentaciju vezano uz konkretan ugovorni odnos s jamcem, odnosno upoznaju se sa svim obvezama koje za njih proizlaze iz toga ugovornog odnosa, a posebno s obvezom plaćanja naknade za davanje jamstva.

Osim navedenog, a vezano uz kredite odobrene putem interneta, upućujemo na priopćenje Hrvatske narodne banke od 30. rujna 2016. u kojemu je posebno ukazano da pri sklapanju ugovora o kreditu s kreditnim institucijama sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije Hrvatska narodna banka ne može osigurati praćenje zaštite potrošača na razini na kojoj to čini za klijente kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije poslovanje nadzire.