Informativna lista

Objavljeno: 14.9.2017. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka objavljuje informacije o aktualnim ponudama kredita u domaćoj valuti namijenjenih potrošačima.

Na temelju podataka prikupljenih od kreditnih institucija Hrvatska narodna banka objavljuje tablicu Informativna lista ponude kredita potrošačima, koja sadržava osnovne informacije potrebne potrošačima pri donošenju odluke o odabiru kredita. Ona obuhvaća informacije za svaku pojedinu kreditnu instituciju, i to za šest najčešćih vrsta kredita u domaćoj valuti , a iskazani su najveći iznos koji se odobrava i najduži rok na koji je moguće dobiti konkretnu vrstu kredita, informacije o visini efektivne kamatne stope za navedeni najveći iznos kredita, referentni parametar promjenjivosti kamatne stope (ako je riječ o ponudi s varijabilnom kamatnom stopom ili o ponudi s kombiniranim stopama) i visina fiksne marže te informacije o naknadi za prijevremenu konačnu otplatu kredita neovisno o vrsti kredita.

Osim osnovnih informacija o aktualnoj ponudi kredita svih kreditnih institucija u RH, Informativnu listu kredita u domaćoj valuti kreditna institucija dužna je uručiti potrošaču ako za traženu vrstu kredita u svojoj ponudi ima samo kredite nominirane u stranoj valuti ili ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom.