Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija

Objavljeno: 30.12.2020. Ažurirano: 31.5.2024.

Podaci o sustavu kreditnih institucija sadržavaju tablične prikaze odabranih pokazatelja strukture, koncentracije i poslovanja kreditnih institucija, raščlambu kvalitete kredita po sektorima i geografsku distribuciju kredita, podatke o prodanim potraživanjima te odabrane stavke računa dobiti i gubitka, regulatornoga kapitala i izloženosti rizicima.


Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2024. godine


Metodologija supervizijskih pokazatelja

Objavljeno: 29.12.2020.

Broj kreditnih institucija

Broj kreditnih institucija odnosi se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje na kraju izvještajnog razdoblja imaju odobrenje za rad izdano od Hrvatske narodne banke. Kreditne institucije jesu banke, štedne banke i stambene štedionice.

Broj zaposlenika u kreditnim institucijama

Broj zaposlenika odnosi se na broj plaćenih zaposlenika na posljednji dan izvještajnog razdoblja, koji su prema ugovoru o radu zaposleni u izvještajnoj instituciji na određeno ili neodređeno vrijeme.

Herfindahl-Hirschmanov indeks za imovinu (HHI)

Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI) koncentracije imovine računa se prema sljedećoj formuli:

\(H H I=\sum\left(\frac{\text {imovina kreditne institucije}}{\text {imovina svih kreditnih institucija}} \times 100\right)^{2}\)

HHI prikazuje monopol kada iznosi 10.000, odnosno savršenu konkurenciju kada iznosi 0.

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR)

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (engl. liquidity coverage ratio, LCR) jest omjer zaštitnog sloja likvidnosti (likvidne imovine) i neto likvidnosnog odljeva (razlika odljeva i priljeva). Od 2018. godine LCR mora iznositi najmanje 100%.

Omjer financijske poluge

Pokazatelj omjera financijske poluge (engl. leverage ratio) jest omjer osnovnoga kapitala i mjere ukupne izloženosti. Mjera ukupne izloženosti jest zbroj vrijednosti izloženosti imovine (osim ako se ona oduzima pri utvrđivanju osnovnoga kapitala), izvedenica, uvećanja za kreditni rizik druge ugovorne strane u određenim transakcijama i izvanbilančnih izloženosti.

Pokazatelj troškovne efikasnosti (CIR)

Pokazatelj troškovne efikasnost (engl. cost-to-income ratio, CIR) jest omjer općih troškova poslovanja (opći administrativni troškovi i amortizacija) i ukupnoga prihoda iz poslovanja (neto).

Pokrivenost neprihodujućih kredita umanjenjima vrijednosti

Pokazatelj pokrivenosti neprihodujućih kredita umanjenjima vrijednosti (engl. coverage ratio of non-performing loans and advances) jest omjer akumuliranih umanjenja vrijednosti za neprihodujuće kredite i ukupnih neprihodujućih kredita. Akumulirano umanjenje vrijednosti jest kumulativni iznos gubitaka zbog umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke.

Prinos na imovinu (ROA)

Prinos na imovinu (engl. return on assets, ROA) jest omjer dobiti ili (–) gubitka tekuće godine (na godišnjoj razini) i prosječne imovine kreditnih institucija. Prosječna imovina izračunata je kao aritmetička sredina iznosa imovine na kraju izvještajnog razdoblja i iznosa imovine na kraju prethodne godine.

Prinos na kapital (ROE)

Prinos na kapital (engl. return on equity, ROE) jest omjer dobiti ili (–) gubitka tekuće godine (na godišnjoj razini) i prosječnoga kapitala kreditnih institucija. Prosječan kapital izračunat je kao aritmetička sredina iznosa kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i iznosa kapitala na kraju prethodne godine.

Stopa osnovnoga kapitala

Stopa osnovnoga kapitala (engl. tier 1 capital ratio) jest omjer osnovnoga kapitala i ukupne izloženosti rizicima. Ukupnu izloženost riziku čine izloženosti: kreditnom riziku (uključujući kreditni rizik druge ugovorne strane, razrjeđivački rizik i rizik slobodne isporuke), riziku namire/isporuke, pozicijskom, valutnom i robnom riziku, operativnom riziku, riziku za prilagodbu kreditnom vrednovanju i riziku povezanom s velikim izloženostima koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja. Stopa osnovnoga kapitala u svakom trenutku mora iznositi minimalno 6%.

Stopa redovnoga osnovnoga kapitala

Stopa redovnoga osnovnoga kapitala (engl. common equity tier 1 capital ratio) jest omjer redovnoga osnovnoga kapitala i ukupne izloženosti rizicima. Ukupnu izloženost riziku čine izloženosti: kreditnom riziku (uključujući kreditni rizik druge ugovorne strane, razrjeđivački rizik i rizik slobodne isporuke), riziku namire/isporuke, pozicijskom, valutnom i robnom riziku, operativnom riziku, riziku za prilagodbu kreditnom vrednovanju i riziku povezanom s velikim izloženostima koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja. Stopa redovnoga osnovnoga kapitala u svakom trenutku mora iznositi najmanje 4,5%.

Stopa ukupnoga kapitala

Stopa ukupnoga kapitala (engl. total capital ratio) jest omjer regulatornoga kapitala i ukupne izloženosti rizicima. Ukupnu izloženost riziku čine izloženosti: kreditnom riziku (uključujući kreditni rizik druge ugovorne strane, razrjeđivački rizik i rizik slobodne isporuke), riziku namire/isporuke, pozicijskom, valutnom i robnom riziku, operativnom riziku, riziku za prilagodbu kreditnom vrednovanju i riziku povezanom s velikim izloženostima koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja. Stopa ukupnoga (regulatornoga) kapitala u svakom trenutku mora iznositi najmanje 8%.

Udio imovine kreditnih institucija u ukupnoj imovini kreditnih institucija

Kriterij prikaza udjela imovine dviju najvećih kreditnih institucija, prvih pet najvećih kreditnih institucija i prvih deset najvećih kreditnih institucija u ukupnoj imovini kreditnih institucija jest veličina njihove imovine.

Udio neprihodujućih dužničkih instrumenata u ukupnim dužničkim instrumentima (NPE)

Pokazatelj udjela neprihodujućih dužničkih instrumenata u ukupnim dužničkim instrumentima (tzv. udio neprihodujućih izloženosti; engl. non-performing exposures, NPE) jest omjer neprihodujućih dužničkih instrumenata i ukupnih dužničkih instrumenata. Dužnički instrumenti podrazumijevaju izloženosti na osnovi dužničkih vrijednosnih papira te kredita i predujmova, osim onih koje se drže radi trgovanja ili kojima se trguje. Neprihodujući dužnički instrumenti obuhvaćaju značajne izloženosti koje su dospjele više od 90 dana te izloženosti za koje se ocjenjuje da nije vjerojatna otplata u cijelosti, bez realizacije naplate iz kolaterala, neovisno o postojanju dospjelih iznosa ili broju dana od dospijeća.

Udio neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima (NPL)

Pokazatelj udjela neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima (tzv. udio neprihodujućih kredita; engl. non-performing loans, NPL) jest omjer neprihodujućih kredita i ukupnih kredita. Krediti podrazumijevaju dužničke instrumente koji nisu vrijednosni papiri i koji su uključeni u financijsku imovinu po amortiziranom trošku i financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Neprihodujući krediti obuhvaćaju značajne kredite koji su dospjeli više od 90 dana te kredite za koje se ocjenjuje da nije vjerojatna otplata u cijelosti, bez realizacije naplate iz kolaterala, neovisno o postojanju dospjelih iznosa ili broju dana od dospijeća.

Vlasnička struktura kreditnih institucija

S obzirom na vlasničku strukturu kreditne su institucije podijeljene na kreditne institucije u domaćem privatnom vlasništvu, kreditne institucije u domaćem državnom vlasništvu i na kreditne institucije u stranom vlasništvu, pri čemu se osim izravnoga promatra i neizravno vlasništvo. Kreditna institucija se uvrštava među kreditne institucije u domaćem privatnom vlasništvu ako je u većinskom vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih osoba (koje ne kontrolira strana osoba), a među kreditne institucije u domaćem državnom vlasništvu ako je u većinskom vlasništvu državnih jedinica. Kreditna institucija se uvrštava među kreditne institucije u stranom vlasništvu ako je u većinskom vlasništvu stranih fizičkih i pravnih osoba ili domaćih pravnih osoba koje kontrolira strana osoba.

Izračun ključnih pokazatelja poslovanja kreditnih institucija usklađen je s metodologijom koju primjenjuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

 


ARHIVA pokazatelja poslovanja kreditnih institucija