Odobrenje i terećenje bez naloga

Objavljeno: 21.1.2016.

Odobrenje bez naloga jest transakcija koju inicira i izvršava Izvještajni obveznik prijenosom na račun za plaćanje svoga korisnika platne usluge na temelju ugovora s tim korisnikom, a bez posebnog naloga za plaćanje.

Terećenje bez naloga jest transakcija koju inicira i izvršava Izvještajni obveznik, prijenosom s računa za plaćanje svoga korisnika platne usluge na temelju ugovora s tim korisnikom, a bez posebnog naloga za plaćanje.

 

Metodologija - odobrenje i terećenje bez naloga

Objavljeno: 21.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PN1 Odobrenje i terećenje bez naloga

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

U ovom izvještaju prikazane su nacionalne platne transakcije odobrenja i terećenja računa za plaćanje koje inicira i izvršava kreditna institucija prijenosom na/s računa za plaćanje svog korisnika platne usluge na temelju ugovora a tim korisnikom, a bez posebnog naloga za plaćanje.

Podaci u ovom izvještaju se odnose na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Odobrenje bez naloga

Odobrenje bez naloga jest transakcija koju inicira i izvršava kreditna institucija prijenosom na račun za plaćanje svoga korisnika platne usluge temeljem ugovora s tim korisnikom, a bez posebnog naloga za plaćanje.

Uključuje se:

 • pripis kamate od strane kreditne institucije (pasivna kamata);
 • prijenos iznosa odobrenog kredita s računa kreditne institucije u korist računa za plaćanje korisnika kredita kojeg vodi sama kreditna institucija ako je prijenos izvršen temeljem ugovora o kreditu, a bez posebnog naloga za plaćanje i dr.

Ne uključuje se:

 • prijenos iznosa odobrenog kredita s računa kreditne institucije u korist računa za plaćanje korisnika platne usluge, koji nije korisnik kredita, a koji račun vodi kreditna institucija;
 • prijenos iznosa odobrenog kredita s računa kreditne institucije na račun za plaćanje korisnika kredita koji se vodi kod drugog pružatelja platnih usluga (uključuju se u Izvješće "Kreditni transfer");
 • isplata iznosa odobrenog kredita u gotovom novcu (uključuju se u Izvješće "Gotov novac") i dr.
 1. Terećenje bez naloga

Terećenje bez naloga jest transakcija koju inicira i izvršava kreditna institucija prijenosom s računa za plaćanje svog korisnika platne usluge temeljem ugovora s tim korisnikom, a bez posebnog naloga za plaćanje.

Uključuje se:

 • prijenos iznosa kamate s računa za plaćanje korisnika na račun kreditne institucije (aktivna kamata);
 • prijenos iznosa naknada s računa za plaćanje korisnika na račun kreditne institucije (npr. naknada za vođenje računa);
 • prijenos iznosa rate/anuiteta kredita s računa za plaćanje korisnika platnih usluga (u pravilu korisnik kredita) na račun kreditne institucije ako je ugovorom o kreditu ugovoren takav prijenos;
 • provizije, naknade i sl. za pojedine platne transakcije kada se naplaćuju prijenosom s računa za plaćanje korisnika platne usluge a bez posebnog naloga za plaćanje i dr.

Ne uključuju se:

Naknade, provizije i sl. koje je naplaćuju za učinjene platne transakcije platnom karticom (npr. podizanja gotovog novca), a naplaćuju se terećenjem platne kartice kao i članarine za izdani platni instrument koje se naplaćuju putem platne kartice (tj. ne naplaćuju se s računa za plaćanje) i dr.

 1. Nacionalna platna transakcija

Nacionalna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj usluga plaćanja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.).

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Red "ODOBRENJE računa za plaćanje - Kredit"

U redu "ODOBRENJE računa za plaćanje - Kredit" prikazani su podaci o prijenosu iznosa odobrenog kredita s računa kreditne institucije na račun za plaćanje korisnika kredita kojeg vodi sama kreditna institucija, kada se prijenos kredita vrši na temelju ugovora o kreditu a bez posebnog naloga za plaćanje.

 1. Red "ODOBRENJE računa za plaćanje - Kamate i naknade"

U redu "ODOBRENJE računa za plaćanje - Kamate i naknade" prikazani su podaci o pripisima kamata na račun za plaćanje svoga korisnika platnih usluga kada se pripis obavlja bez posebnog naloga za plaćanje, a u skladu s uvjetima iz ugovora.

 1. Red "ODOBRENJE računa za plaćanje - Ostalo"

U redu "ODOBRENJE računa za plaćanje - Ostalo" prikazani su podaci o ostalim odobrenjima računa za plaćanje korisnika platnih usluga kreditne institucije bez posebnog naloga za plaćanje a sukladno uvjetima iz ugovora i koji se ne mogu svrstati u kategorije tj. redove Kredit ili Kamate i naknade (npr. isplata dividende bez naloga za plaćanje).

 1. Red "TEREĆENJE računa za plaćanje - Kredit"

U redu "TEREĆENJE računa za plaćanje - Kredit" prikazani su podaci o prijenosu iznosa rate/anuiteta kredita (u ukupnom iznosu tj. zbrojeno glavnica i kamata) s računa za plaćanje svog korisnika platnih usluga (u pravilu korisnik kredita) na račun kreditne institucije bez posebnog naloga za plaćanje kada je ugovorom o kreditu ugovoren takav prijenos.

 1. Red "TEREĆENJE računa za plaćanje - Kamate i naknade"

U redu "TEREĆENJE računa za plaćanje - Kamate i naknade" prikazani su podaci o prijenosima iznosa kamata i naknada s računa za plaćanje svoga korisnika platnih usluga na račun kreditne institucije kada se naplata obavlja bez posebnog naloga za plaćanje a sukladno uvjetima iz ugovora.

 1. Red "TEREĆENJE računa za plaćanje - Ostalo"

U redu "TEREĆENJE računa za plaćanje - Ostalo" prikazani su podaci o ostalim terećenjima računa za plaćanje korisnika platnih usluga kreditne institucije bez posebnog naloga za plaćanje a sukladno uvjetima iz ugovora i koji se ne mogu svrstati u kategorije tj. redove Kredit ili Kamate i naknade.