Investicijski fondovi, osim novčanih

Objavljeno: 1.2.2015.

Ove tablice prikazuju podatke o stanju potraživanja i obveza svih alternativnih i UCITS investicijskih fondova (osim novčanih fondova koji se agregiraju u bilancu kreditnih institucija) te detaljnu strukturu izdanih udjela investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda.


Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike


Metodologija - investicijski fondovi, osim novčanih

Objavljeno: 31.3.2023.

Tablice skupine E1 Agregirana bilanca investicijskih fondova

U tablicama se iskazuju podaci o stanju potraživanja i obveza svih alternativnih i UCITS investicijskih fondova (osim novčanih fondova koji se agregiraju u bilancu kreditnih institucija) te neto transakcije u iskazanom razdoblju za svaku poziciju aktive i pasive. Podaci se iskazuju agregirano, što znači da imovina investicijskih fondova uključuje i ulaganja fondova u udjele drugih investicijskih fondova.

Stanja i neto transakcije financijski značajnijih pozicija aktive i pasive prikazani su zasebno za protustranke rezidente i nerezidente te prema pripadnosti protustranke određenom ekonomskom sektoru.

Tablice skupine E2 Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda

U tablicama se iskazuje detaljnija struktura izdanih udjela svih alternativnih i UCITS investicijskih fondova (osim novčanih fondova koji se agregiraju u bilancu kreditnih institucija) prema vrsti ulaganja i vrsti fonda.
Vrsta ulaganja podrazumijeva prospektom definiranu politiku ulaganja fonda pretežno u obveznice, dionice, kombinaciju obveznica i dionica (mješoviti fondovi), nekretnine te ostale vrste ulaganja (fondovi za omeđivanje rizika, engl. hedge funds, fondovi rizičnoga kapitala i ostali).

Prema vrsti fonda razlikujemo otvorene i zatvorene fondove. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu otkupljuju se, izravno ili neizravno, na zahtjev imatelja udjela iz imovine investicijskog fonda. Udjeli u zatvorenom fondu, osnovanom u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću, nisu otkupivi iz imovine zatvorenog fonda na zahtjev imatelja.