Vrijednosni papiri

Objavljeno: 30.6.2016.

Vrijednosnim papirima, u smislu ove statistike, smatraju se dužnički i vlasnički vrijednosni papiri te udjeli u investicijskim fondovima.

Statistika vrijednosnih papira prikuplja podatke o:

  • izdanjima vrijednosnih papira rezidentnih izdavatelja (na domaćem i međunarodnim tržištima kapitala), osim udjela investicijskih fondova
  • ulaganjima (kupoprodaje) u vrijednosne papire rezidentnih izdavatelja, osim u udjele investicijskih fondova i
  • ulaganjima (kupoprodaje) rezidenata (osim HNB-a) u vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja s kojima ne postoji vlasnička povezanost jednaka ili veća od 10% izdanoga dioničkoga kapitala (portfeljna ulaganja), uključujući ulaganja u udjele nerezidentnih investicijskih fondova. 

Metodologija

Objavljeno: 30.6.2016.

Ulaganja Hrvatske narodne banke u vrijednosne papire nisu predmet obuhvata statistike vrijednosnih papira. Izdanja utrživih dužničkih vrijednosnica Hrvatske narodne banke bila bi, međutim, obuhvaćena ovom statistikom. Izdani udjeli rezidentnih investicijskih fondova kao i ulaganja u vlasnički povezana nerezidentna dionička društva nisu obuhvaćena podacima statistike vrijednosnih papira, već se prate u okviru zasebnih statistika investicijskih fondova (tablice E1 i E2 statističkog pregleda) odnosno statistike izravnih ulaganja (Tablica H4 statističkog pregleda).

Statistika vrijednosnih papira prikazuje repo transakcije kao transakcije izravne kupnje i prodaje (osim obrnutih redovnih i strukturnih REPO transakcija HNB-a), pri čemu dolazi do promjene ulagatelja u vrijednosnicu. Iako navedeno nije u potpunosti u skladu sa statističkim standardima, u nedostatku detaljne statistike REPO poslova (na razini ISIN-a i ulagatelja), na ovaj se način zadržava konzistentnost podataka ulaganja u vrijednosne papire izdane na domaćem tržištu te je u svakom trenutku ukupan iznos izdanja vrijednosnice raspoređen po ulagateljima.

Tablice izdavanja dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira raspoložive su počevši s 31. 12. 2011., dok su tablice koje prikazuju ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosne papire raspoložive počevši s 31. 12. 2013. Od tog su datuma dostupni podaci kojima skrbnici prikazuju strukturu ulagatelja na računima za koje SKDD-u nije poznat podatak o krajnjem ulagatelju (npr. skrbnički računi pod zaporkom).

Distribucija ulagatelja u dužničke vrijednosne papire rezidenata RH izdane na inozemnim tržištima kapitala zasniva se na podacima o ulaganjima rezidenata iz svih dostupnih statistika (monetarna statistika, statistika mirovinskih i investicijskih fondova, statistika društava za osiguranje i izvješća skrbnika iz RH). U nedostatku dodatnih informacija dio ulaganja koji nije raspoređen rezidentnim ulagateljima pripisuje se ulagateljima države u kojoj je tržište na  kojemu je vrijednosni papir izdan/kotiran (Luksemburg).

Ulaganja međunarodnih financijskih institucija u vrijednosne papire izdane u RH prikazuju se prema državi u kojoj institucija ima sjedište (primjerice ulaganja EBRD-a prikazuju se u ulaganjima rezidenata Velike Britanije).

Podaci o ulaganjima rezidenata u vrijednosnice nerezidentnih izdavatelja na međunarodnim tržištima kapitala raspoloživi su od 31. 12. 2013.

Valuta izdanja vrijednosnice je valuta u kojoj je obveza plaćanja nominirana pri izdanju vrijednosnice. U slučaju izdanja eurskih obveznica plativih u kunama (valutna klauzula), valuta izdanja je euro.

Tržišno vrednovanje ulaganja u vrijednosne papire podrazumijeva vrednovanje korištenjem dostupnih tržišnih cijena sa Zagrebačke burze, za vrijednosnice izdane na domaćem tržištu kapitala, odnosno korištenjem drugih dostupnih izvora, primarno Centralized Securities Database (CSDB) Europske središnje banke, za vrijednosnice izdane na međunarodnim tržištima kapitala. Ako tržišna cijena za određenu vrijednosnicu nije dostupna, ona se vrednuje po nominalnoj vrijednosti.

Tablica VP1: Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju nominalna bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira rezidenata RH klasificirana prema tržištu izdavanja i institucionalnom sektoru izdavatelja. Dodatno, za pojedine institucionalne sektore stanja su klasificirana i prema izvornom dospijeću i valuti izdanja. Dužnički vrijednosni papiri izdani u inozemstvu prikazani su samo za institucionalne sektore koji su imali inozemna izdanja. Bruto stanje izdanih dužničkih vrijednosnih papira uključuje stanje nedospjele glavnice i stanja obračunate nedospjele kamate na datum stanja. Stanje je iskazano u milijunima kuna prema srednjem tečaju HNB-a na kraju razdoblja.

Tablica VP2: Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju nominalne transakcije  izdavanja  dužničkih vrijednosnih papira rezidenata RH tijekom promatranog razdoblja. Izdanja se klasificiraju prema tržištu izdavanja i institucionalnom sektoru izdavatelja. Dodatno, za pojedine institucionalne sektore  transakcije su klasificirane i prema izvornom dospijeću i valuti izdanja. Transakcije izdavanja iskazuju se kumulativno za promatrano izvještajno razdoblje (mjesec, tromjesečje ili godinu), a podrazumijevaju bruto iznose izdane glavnice. Transakcije izdavanja iskazane su u milijunima kuna prema prosječnom srednjem mjesečnom tečaju HNB-a.

Tablica VP3: Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju nominalne neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira rezidenata RH tijekom promatranog razdoblja. Transakcije se klasificiraju prema tržištu izdavanja i institucionalnom sektoru izdavatelja. Dodatno, za pojedine institucionalne sektore  transakcije su klasificirane i prema izvornom dospijeću i valuti izdanja. Neto transakcije iskazuju se kumulativno za promatrano izvještajno razdoblje (mjesec, tromjesečje ili godinu), a podrazumijevaju sumu razlika iznosa izdane i otplaćene glavnice te kumulirane obračunate nedospjele kamate i plaćene kamate. Transakcije su iskazane u milijunima kuna prema prosječnom srednjem mjesečnom tečaju HNB-a.

Tablica VP4: Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja

U tablici se iskazuju tržišna bruto stanja ulaganja u izdane dužničke vrijednosne papire rezidenata RH te ulaganja rezidenata RH u nerezidentne dužničke vrijednosne papire (na domaćem i inozemnim tržištima kapitala). Ulaganja su klasificirana prema kriteriju rezidentnosti izdavatelja vrijednosnice u koju se ulaže te prema institucionalnom sektoru rezidenta ulagatelja. Dodatno, za pojedine institucionalne sektore ulagatelja ulaganja u dužničke papire rezidentnih izdavatelja klasificirana su i prema izvornom dospijeću i valuti izdanja. Bruto stanje izdanih dužničkih vrijednosnih papira uključuje stanje nedospjele glavnice i stanja obračunate nedospjele kamate na datum stanja. Stanje je iskazano u milijunima kuna prema srednjem tečaju HNB-a na kraju razdoblja.

Tablica VP5: Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuje tržišno bruto stanje izdanih dužničkih vrijednosnih papira u milijunima kuna prema srednjem tečaju HNB-a na kraju razdoblja. Stanje se prikazuje prema načelu "tko kome" (engl. "from whom to whom"). Tablica u presjeku retka i stupca prikazuje stanje ulaganja određenog ulagatelja u dužničke vrijednosne papire određenog izdavatelja. Za izdavatelje/ulagatelje rezidente stanje se dodatno klasificira prema institucionalnom sektoru izdavatelja/ulagatelja. Za izdavatelje/ulagatelje nerezidente stanje se dodatno klasificira prema državi rezidentnosti.

Tablica VP6: Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira rezidenata RH. Stanje je zasebno iskazano za kotirane (tržišno vrednovanje) i nekotirane (nominalno vrednovanje) vrijednosnice te dodatno klasificirano prema institucionalnom sektoru izdavatelja i vrsti izdanoga vlasničkoga vrijednosnog papira (povlaštene i redovne dionice). Stanje je iskazano u milijunima kuna.

Tablica VP7: Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira  prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju transakcije izdavanja vlasničke glavnice tijekom promatranog razdoblja u milijunima kuna. Transakcije se iskazuju zasebno za kotirane (tržišno vrednovanje) i nekotirane (nominalno vrednovanje) vrijednosnice te se dodatno klasificiraju prema institucionalnom sektoru izdavatelja i vrsti izdanoga vlasničkoga vrijednosnog papira (povlaštene, redovne dionice). Transakcije se iskazuju kumulativno za promatrano izvještajno razdoblje (mjesec, tromjesečje ili godina), a podrazumijevaju novoizdanu vlasničku glavnicu.

Tablica VP8: Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuju neto transakcije vlasničkom glavnicom tijekom promatranog razdoblja u milijunima kuna. Transakcije se iskazuju zasebno za kotirane (tržišno vrednovanje) i nekotirane (nominalno vrednovanje) vrijednosnice te se dodatno klasificiraju prema institucionalnom sektoru izdavatelja i vrsti izdanoga vlasničkoga vrijednosnog papira (povlaštene, redovne dionice). Transakcije se iskazuju kumulativno za promatrano izvještajno razdoblje (mjesec, tromjesečje ili godina), a podrazumijevaju novoizdanu vlasničku glavnicu umanjenu za iznose smanjenja vlasničke glavnice tijekom razdoblja.

Tablica VP9: Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja

U tablici se iskazuju stanja ulaganja u izdane vlasničke vrijednosne papire rezidenata RH te stanje ulaganja rezidenata RH u nerezidentne vlasničke vrijednosne papire. Ulaganja su klasificirana prema kriteriju rezidentnosti izdavatelja vrijednosnice u koju se ulaže te postojanju vlasničke povezanosti s izdavateljem vrijednosnice. Dodatno, ulaganja su klasificirana prema institucionalnom sektoru rezidenta ulagatelja i iskazana zasebno za kotirane (tržišno vrednovanje) i nekotirane (nominalno vrednovanje) vlasničke vrijednosne papire. Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja obuhvaćaju samo ulaganja u kojima ne postoji vlasnička povezanost ulagatelja i izdavatelja. Vlasnički povezanima smatraju se društva u kojima ulagatelj drži 10% ili više dioničke glavnice. Stanje je iskazano u milijunima kuna prema srednjem tečaju HNB-a na kraju razdoblja.

Tablica VP10: Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja

U tablici se iskazuje stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u milijunima kuna prema srednjem tečaju HNB-a na kraju razdoblja. Stanje se prikazuje prema načelu "tko kome" (engl. "from whom to whom"). Tablica u presjeku retka i stupca prikazuje stanje ulaganja određenog ulagatelja u vlasničke vrijednosne papire/udjele u investicijskim fondovima određenog izdavatelja. Za izdavatelje/ulagatelje rezidente stanje se dodatno klasificira prema institucionalnom sektoru izdavatelja/ulagatelja. Za izdavatelje/ulagatelje nerezidente stanje se dodatno klasificira prema državi rezidentnosti. Za sve vrijednosnice za koje je raspoloživa tržišna cijena primjenjuje se tržišno vrednovanje a za ostale je primijenjeno je nominalno vrednovanje.