Osnovni račun

Objavljeno: 2.12.2020. Ažurirano: 1.1.2023.
Osnovni račun je eurski račun za plaćanje koji obuhvaća standardne usluge i koji je dostupan svima koji zakonito borave u nekoj od zemalja Europske unije.

Račun za plaćanje s osnovnim uslugama jest račun za plaćanje u eurima koji omogućuje obavljanje sljedećih usluga:

 1. otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
 2. polaganje novčanih sredstava na račun
 3. podizanje gotovog novca
 4. usluge izvršenja sljedećih platnih transakcija:
  • izravna terećenja
  • platne transakcije preko platne kartice uključujući plaćanja na internetu i
  • kreditni transferi, uključujući trajne naloge, na terminalima, šalterima i preko sustava internetskog bankarstva.

Ugovoreno prekoračenje po osnovnom računu nije dopušteno.

Pravo na otvaranje i korištenje osnovnog računa ima svaki potrošač sa zakonitim boravištem u Europskoj uniji, uključujući i potrošača koji nije dobio dozvolu za boravak, a čije protjerivanje nije moguće zbog pravnih ili stvarnih razloga.

U Republici Hrvatskoj sve banke koje prema revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za prethodnu godinu imaju ukupnu imovinu veću od 1.990.842.126,22 eura dužne su potrošačima nuditi osnovni račun.

Kako bi i osjetljive skupine potrošača bile financijski uključene, banke naplaćuju povoljnije mjesečne naknade korisnicima sljedećih prava:

 1. zajamčene minimalne naknade
 2. naknade za osobne potrebe korisnika smještaja
 3. naknade za redovito studiranje
 4. osobne invalidnine
 5. doplatak za pomoć i njegu i
 6. naknade do zaposlenja.