Suradnja s institucijama i tijelima EU-a

Objavljeno: 7.6.2024.
When formulating and implementing the macroprudential policy of the Republic of Croatia, the Croatian National Bank, as part of the Single Supervisory Mechanism, cooperates with the European Central Bank (ECB).

U sklopu te suradnje Hrvatska narodna banka obvezna je Europsku središnju banku unaprijed obavještavati o namjeravanim makrobonitetnim odlukama, a njezini predstavnici sudjeluju i u radu tijela ESB-a koja raspravljaju o nacionalnim makrobonitetnim mjerama u članicama europodručja i njihovim učincima na financijsku stabilnost. Pritom je Europska središnja banka, ako to procijeni potrebnim zbog održavanja financijske stabilnosti u pojedinoj zemlji ili europodručju, te uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnoga financijskog sustava i gospodarskog ciklusa, ovlaštena primijeniti mjere koje se zasnivaju na harmoniziranom pravnom okviru Europske unije, a strože su od nacionalnih mjera.

U okviru Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS), koji obuhvaća tijela zadužena za mikrobonitetni i makrobonitetni nadzor u EU-u, Hrvatska narodna banka sudjeluje u radu Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

ESRB je odgovoran za makrobonitetni nadzor nad financijskim sustavom Europske unije te sprječavanje i ublažavanje sistemskog rizika s ciljem očuvanja stabilnosti financijskog sustava Europske unije u cjelini. Njegovo područje djelovanja obuhvaća banke, osiguravatelje, investicijska društva i fondove, infrastrukturu financijskih tržišta kao i ostale financijske institucije i tržišta. ESRB je započeo s radom 2011. te je svojim preporukama usmjeravao razvoj institucija i instrumenata za provedbu makrobonitetne politike u Europskoj uniji. Smješten je u Europskoj središnjoj banci, koja ujedno pruža analitičku, statističku i logističku podršku radu tog tijela.

ESRB u provedbi makrobonitetnih zadaća prati i procjenjuje sistemske rizike i po potrebi objavljuje upozorenja i preporuke. Iako ESRB ne raspolaže instrumentima koji pravno obvezuju nacionalna regulatorna tijela, nadležna nacionalna tijela obvezna su se uskladiti sa sadržajem upozorenja i preporuka ili obrazložiti zbog čega se nisu uskladila s upozorenjem ili preporukom (tzv. pristup comply or explain). Primjena navedenog načela osigurava ujednačenu primjenu preporuke i upozorenja ESRB-a u zemljama članicama te pruža mogućnost adresatima da eventualna odstupanja opravdaju specifičnostima ili iznimnim okolnostima koje onemogućuju potpuno usklađivanje.

HNB sudjeluje u radu ESRB-a putem članstva u radnim tijelima ESRB-a. Glavno je tijelo ESRB-a Opći odbor (engl. General Board), u kojem su zastupljeni predstavnici središnjih banaka i nacionalnih supervizora svih država članica EU-a, ESB-a, europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA, ESMA), Europske komisije i savjetodavnih tijela ESRB-a. Hrvatsku narodnu banku na sastancima Općeg odbora predstavljaju tri člana (dva iz HNB-a i jedan iz Hanfe), među kojima guverner ima pravo glasa. Predstavnici HNB-a i Hanfe zajedno s predstavnicima drugih središnjih banaka i supervizorskih tijela sudjeluju i u savjetodavnim i tehničkim radnim skupinama ESRB-a. Također, HNB je obavezan postupati po preporukama i upozorenjima koje izdaje ESRB.

EBA je neovisno nadzorno tijelo EU-a čija je zadaća izgradnja jedinstvenoga regulatornog i bonitetnog okvira za cjelokupan bankarski sektor EU-a, s krajnjim ciljem stvaranja učinkovitog, transparentnog i jedinstvenog tržišta bankovnih proizvoda i pridonošenja financijskoj stabilnosti cijelog EU-a. Jedan od njezinih temeljnih zadataka jest pridonijeti stvaranju Jedinstvenoga europskog pravilnika u bankarstvu izradom tehničkih standarda i smjernica s ciljem izgradnje skupa usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijelom EU-u. U svom radu usko surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima, ESRB-om i drugim europskim nadzornim tijelima zaduženima za nebankovne financijske posrednike i financijska tržišta. HNB sudjeluje u radu EBA-e putem predstavnika u njezinu glavnom tijelu Vijeću supervizora te u stalnim ili privremenim radnim skupinama.