Studije kvantitativnog učinka

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.4.2017.
U cilju obavljanja supervizije HNB utvrđuje i analizira trendove, moguće rizike i slabosti koji proizlaze iz poslovanja kreditnih institucija te posljedično utječu na stabilnost i sigurnost financijskog sustava Republike Hrvatske i Europske unije. Kao instrumentarij takvih analiza koriste se studije kvantitativnog učinka. Njima se povremeno prikupljaju podatci od hrvatskih kreditnih institucija s predodređenim transparentnim ciljem takvih studija.

Studije kvantitativnog učinka imaju različite ciljeve. Najčešće se testiraju utjecaji promjene određenih faktora koji utječu na poslovanje kreditnih institucija, pojedinih sektora te financijskog sustava u cjelini, odnosno njihova otpornost i stabilnost. Kroz njih se posljedično testira utjecaj postojećih propisa. Također, provode se simulacije i testiranja utjecaja budućih propisa Europske unije ili Bazelskog odbora. Cilj je utvrđivanje i provjera utjecaja uvođenja novih propisa na sustav u cjelini te eventualno određivanje prijelaznog razdoblja za primjenu novih propisa. Pored navedenog, studije kvantitativnog učinka su učinkoviti način prikupljanja informacija od kreditnih institucija o postojećim praksama i slabostima u upravljanju rizicima koje HNB koristi kao polazne informacije prilikom izrade novih propisa, za potrebe lokalne primjene Smjernica Europske unije ili slične namjene.

Studije kvantitativnog učinka HNB provodi samostalno ili u suradnji s europskim institucijama (EBA, ESMA, EBRD, ECB, EK) te međunarodnim institucijama (BIS, MMF).

 

27. travnja 2017.

Prema članku 180. stavku 5. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) Hrvatska narodna banka za potrebe supervizije provodi odgovarajuća testiranja otpornosti na stres te će 2017. godine provesti studiju nadzornog testiranja otpornosti ostalih sistemski važnih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj na šokove, odnosno izdržljivosti pozicije kapitala. Studija je izrađena za potrebe informiranja o postupku nadzorne provjere i ocjene.


8. travnja 2016.

Prema članku 180. stavku 1. točki c  Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) opseg supervizije kreditnih institucija obuhvaća procjenu rizika utvrđenih provođenjem testiranja otpornosti na stres, pri čemu se uzimaju u obzir vrsta, opseg i složenost poslova kreditne institucije. Pri procjeni tih rizika, u skladu s člankom 180. stavkom 5. tog Zakona, Hrvatska narodna banka, osim rezultata redovitog testiranja otpornosti kreditnih institucija na stres top-down pristupom, koristi se i rezultatima testiranja otpornosti na stres  bottom-up pristupom koji, na temelju zadanog im scenarija, provode same kreditne institucije.
U prilogu se nalazi obrazac za bottom-up ispitivanje otpornosti.


20. travnja 2015.

Europska komisija donijela je Delegiranu uredbu 2015/61 o dopuni Uredbe (EU) 575/2013 u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost (LCR), kojom se od 1. listopada 2015., taj zahtjev uvodi kao bonitetni zahtjev za sve kreditne institucije. U cilju što bolje pripreme kreditnih institucija za novo izvješćivanje i ispunjavanje tog zahtjeva, te sa svrhom procjene utjecaja novog europskog propisa na bankarski sustav Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provela je studiju kvantitativnog učinka primjene nove Delegirane uredbe 2015/61.


23. kolovoza 2013.

Upitnici za pripremu provedbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR)

Dana 16. kolovoza 2012. su na području Europske unije (dalje: EU) na snagu stupile odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), koje će se na subjekte nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) početi primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske (dalje: RH) u EU. Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (NN br. 54/2013.), predviđeno je da će Agencija i Hrvatska narodna banka (dalje: HNB) biti nadležna tijela zadužena za nadzor nad primjenom EMIR-a u RH, a sukladno postojećoj podjeli nadležnosti prema subjektima nadzora.

Stoga se u sklopu primjene odredbi EMIR-a, a da bi se moglo procijeniti u kojem će se opsegu EMIR primjenjivati na subjekte nadzora te mogućnosti primjene izuzetaka, prikupljaju podatci iz priloženih Upitnika I, II i III.


7. siječnja 2013.

Hrvatska narodna banka provodi studiju kvantitativnog učinka Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija. Molimo kreditne institucije koje su izabrane za uzorak da podatke za provedbu studije dostave najkasnije do 18. veljače 2013. na e-adresu OoK@hnb.hr


6. rujna 2012.

Hrvatska narodna banka provela je studiju kvantitativnog učinka primjene prijedloga novog zakonodavnog paketa Europske unije koji se sastoji od Direktive o osnivanju i bonitetnoj superviziji kreditnih institucija i investicijskih društava (CRD IV) te Uredbe o bonitetnim zahtjevima kreditnih institucija i investicijskih društava (CRR).

Rezultati studije kvantitativnog učinka prijedloga Uredbe i Direktive o kapitalnim zahtjevima