Regulativa

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 20.3.2024.
U ovoj rubrici daju se poveznice na regulativu koja je relevantna za područje sanacije kreditnih institucija.

Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/877 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.)

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 146/2020. i 21/2022.), kojim je u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzeta Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.)

U nastavku se daju poveznice na podzakonske akte donesene na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

 • Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija (NN, br. 145/2021.)
 • Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju (NN, br. 94/2021.)
 • Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti (NN, br. 53/2021.)
 • Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije (NN, br. 53/2021.)
 • Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera (NN, br. 53/2021.)

SMJERNICE

Hrvatska narodna banka, kao nacionalno sanacijsko tijelo za kreditne institucije u Republici Hrvatskoj, u svojem je postupanju usklađena sa sljedećim smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo:

 • Smjernice o specifikaciji mjera za rješavanje i uklanjanje prepreka mogućnostima sanacije i stečajnog postupka i okolnostima u kojima se svaka pojedina mjera primjenjuje na temelju Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2014/11)
 • Smjernice o činjeničnim okolnostima koje predstavljaju važnu prijetnju financijskoj stabilnosti i o elementima povezanim s djelotvornosti instrumenta prodaje poslovanja iz članka 39. stavka 4. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/04)
 • Smjernice o utvrđivanju kada bi likvidacija imovine ili obveza u okviru redovnog postupka u slučaju insolventnosti mogla negativno utjecati na jedno ili više financijskih tržišta na temelju članka 42. stavka 14. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/05)
 • Smjernice o minimalnom popisu usluga ili prostora koji su potrebni primatelju kako bi učinkovito upravljao poslovnim djelatnostima koje su na njega prenesene u skladu s člankom 65. stavkom 5. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/06)
 • Smjernice u vezi s tumačenjem različitih okolnosti u kojima se smatra da institucija propada ili će vjerojatno propasti temeljem članka 32. stavka 6. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/07)
 • Smjernice o minimalnim kriterijima koje treba ispunjavati plan reorganizacije poslovanja (EBA/GL/2015/21)
 • Smjernice o međusobnom odnosu između redoslijeda otpisa i konverzije utvrđenog BRRD-om i CRR-om/CRD-om (EBA/GL/2017/02)
 • Smjernice o stopi konverzije duga u vlasnički kapital pri primjeni bail-in instrumenta (EBA/GL/2017/03)
 • Smjernice o postupanju prema dioničarima pri bail-inu ili otpisu i konverziji instrumenata kapitala (EBA/GL/2017/04)
 • Smjernice o poboljšanju mogućnosti sanacije za institucije i sanacijska tijela (EBA/GL/2022/01)
 • Smjernice o prenosivosti kako bi se dopunila procjena mogućnosti sanacije za strategije prijenosa (EBA/GL/2022/11)
 • Smjernice za sanacijska tijela o objavljivanju mehanizma otpisa i konverzije te izvršenja bail-ina (EBA/GL/2023/01)
 • Smjernice o izmjeni Smjernica EBA/GL/2022/01 o poboljšanju mogućnosti sanacije za institucije i sanacijska tijela u skladu s člancima 15. i 16. Direktive 2014/59/EU (Smjernice o mogućnosti sanacije) radi uvođenja novog odjeljka o testiranju mogućnosti sanacije (EBA/GL/2023/05)

UPUTE

 • Uputa o informatičkom rješenju za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija sa sjedištem u RH za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

PREGLED SANACIJSKIH IZVJEŠĆA I OBVEZNIKA NJIHOVE DOSTAVE

REDOSLIJED NAPLATE U PRISILNOJ LIKVIDACIJI

SAŽETAK INTERNIH POSTUPAKA HRVATSKE NARODNE BANKE KAO SANACIJSKOG TIJELA

Ostali akti doneseni iz područja sanacije mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici O nama/Funkcije i struktura/Regulativa.

Također, zainteresirane strane mogu vidjeti sve akte EU-a koji su objavljeni u Službenom listu EU-a na stranici EUR-Lexa.