Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja

Objavljeno: 3.3.2023.

U tablici se iskazuju podaci o stanju na kraju mjeseca za monetarne agregate M1, M2 i M3 izračunate prema definiciji Europske središnje banke.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija

Objavljeno: 3.3.2023.

Tablica A1 Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja

U tablici se iskazuju podaci o stanju na kraju mjeseca za monetarne agregate M1, M2 i M3 izračunate prema definiciji Europske središnje banke. Glavne karakteristike monetarnih agregata prema definiciji ESB-a:

  • uključuju obveze monetarnih financijskih institucija prema nemonetarnim sektorima europodručja
  • isključuju monetarno neutralni sektor (središnja država ima status monetarno neutralnog sektora)
  • ograničeno dospijeće uključenih stavki (uključuje obveze do dvije godine i depozite s otkaznim rokom do tri mjeseca)
  • jednak tretman obveza u domaćoj i stranoj valuti
  • uključuju dionice / udjele novčanih fondova u M3.

Obuhvat monetarnih agregata prema definiciji ESB-a:

  • M1 obuhvaća gotovinu u optjecaju i prekonoćne depozite
  • M2 obuhvaća M1, depozite s ugovorenim dospijećem do dvije godine i depozite s otkaznim rokom do tri mjeseca
  • M3 obuhvaća M2, repo ugovore, dužničke vrijednosne papire s rokom dospijeća do dvije godine i izdane udjele novčanih fondova.

Stavka "Gotovina u optjecaju" izračunava se na temelju mehanizma udjela u kapitalu (engl. Capital Share Mechanism) koji predviđa podjelu ukupnog iznosa izdanih novčanica u europodručju između nacionalnih središnjih banaka europodručja s obzirom na njihov udio u kapitalu ESB-a.

Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja ne čini monetarne agregate Republike Hrvatske. Koncept rezidentnosti jedinstven je za europodručje. Zbog konsolidacije unutar sektora MFI-ja na razini zemalja europodručja agregat M3 može biti manji od M2.