Konkurentnost

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 15.2.2023.

Tablice s pokazateljima konkurentnosti prikazuju indeks nominalnoga harmoniziranog pokazatelja konkurentnosti (HPK) i realnih harmoniziranih pokazatelja konkurentnosti.

Indeks nominalnoga HPK-a ima za cilj pratiti promjene vrijednosti eura u odnosu na košaricu valuta glavnih vanjskotrgovinskih partnera Republike Hrvatske. Realni HPK-i imaju za cilj pratiti cjenovnu i troškovnu konkurentnost zemlje u odnosu na košaricu valuta glavnih vanjskotrgovinskih partnera Republike Hrvatske. Izračunavaju se kao nominalni HPK deflacioniran indeksima potrošačkih cijena, indeksima proizvođačkih cijena, jediničnim troškovima rada za ukupno gospodarstvo i deflatorima bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Metodologija – konkurentnost

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 15.2.2023.

Tablica H11 Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti

Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti izračunavaju se na temelju ponderiranih prosjeka bilateralnih deviznih tečajeva u odnosu na valute trgovinskih partnera Hrvatske i deflacioniraju se odgovarajućim indeksima cijena ili troškova. Ponderi za izračun HPK-a zasnivaju se na bilateralnim podacima o trgovini robom prerađivačke industrije definiranom odjeljcima od 5 do 8 Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK) i trgovini uslugama prema proširenoj klasifikaciji usluga platne bilance (EBOPS 2010) za razdoblja 1995. – 1997., 1998. – 2000., 2001. – 2003., 2004. – 2006., 2007. – 2009., 2010. – 2012., 2013. – 2015. i 2016. – 2018.

Ponderi uključuju podatke o izvozu i uvozu. Ponderi uvoza jednostavni su udjeli svake zemlje partnera u ukupnom uvozu. Izvoz se dvostruko ponderira kako bi se uzeli u obzir "učinci trećeg tržišta", tj. kako bi se obuhvatila konkurencija s kojom se na stranim tržištima suočavaju i domaći proizvođači i izvoznici iz trećih zemalja. Konačni ukupni ponderi svake zemlje partnera dobivaju se kao ponderirani prosjek pondera izvoza i uvoza. Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti ulančano su povezani (engl. fixed chain-linking) na kraju svakoga trogodišnjeg razdoblja te se ažuriraju svake tri godine kako bi odražavali recentna kretanja u međunarodnoj trgovini.

Skupinu zemalja za formiranje HPK-a objavljenih na stranicama Hrvatske narodne banke (HPK-18)[1] čini 37 zemalja partnera, a to su: a) svih 19 ostalih zemalja europodručja te b) 18 preostalih zemalja, a to su: Australija, Kanada, Danska, Hong Kong, Japan, Norveška, Singapur, Južna Koreja, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Švicarska i Sjedinjene Američke Države (HPK-12) te Bugarska, Kina, Češka, Mađarska, Poljska i Rumunjska.

Nominalni HPK računa se na osnovi podataka o bilateralnim tečajevima dostupnima na stranici ESB-a.

HPK deflacioniran potrošačkim cijenama računa se na osnovi podataka o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena za zemlje iz Europe (Eurostat) te za ostale trgovinske partnere na osnovi nacionalnih indeksa potrošačkih cijena.

HPK deflacioniran proizvođačkim cijenama računa se na osnovi podataka o indeksima proizvođačkih cijena u domaćoj prerađivačkoj industriji (prema NACE Rev.2 klasifikaciji) za zemlje iz Europe (Eurostat), a za ostale trgovinske partnere rabe se podaci izvedeni iz podataka koje je objavila Banka za međunarodne namire (BIS).

HPK deflacioniran deflatorima BDP-a računa se na osnovi deflatora BDP-a izvedenih iz njihovih tromjesečnih nacionalnih računa koje objavljuje Eurostat za zemlje Europe, a za druge trgovinske partnere oni se izvode iz njihovih nacionalnih računa kako ih objavljuju BIS, OECD i MMF.

HPK deflacioniran jediničnim troškovima rada u ukupnom gospodarstvu računa se na osnovi podataka koji su za europske zemlje izvedeni iz njihovih tromjesečnih nacionalnih računa te ih objavljuje Eurostat. Za ostale trgovinske partnere ti su podaci izvedeni iz njihovih nacionalnih računa kako su ih objavili BIS, OECD i MMF. Pritom jedinični trošak rada jest omjer ukupnih naknada po zaposlenom i produktivnosti rada, pri čemu se produktivnost rada mjeri kao BDP u stalnim cijenama podijeljen s ukupnim brojem zaposlenih osoba.

  1. Uz skupinu zemalja HPK-18, Europska središnja banka računa i objavljuje pokazatelje za preostalih 19 zemalja članica europodručja, za preostalih 19 zemalja članica europodručja i skupine od 12 zemalja trgovinskih partnera (HPK-12) te za preostalih 19 zemalja članica europodručja i skupine od 42 zemlje trgovinskih partnera.