Nekonsolidirana bilanca

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.4.2019.

Podaci se temelje na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju. Na osnovi prikupljenih podataka HNB obavlja agregiranje po sektorima i drugim kategorijama te zatim kompilira sva potrebna izvješća. Podacima su obuhvaćene banke, štedne banke, stambene štedionice i podružnice stranih banaka. Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće odnosi se na nekonsolidirane podatke prije revizije, te godišnje podatke nakon revizije. Obrascima su obuhvaćeni račun dobiti i gubitka i bilanca stanja, te obrasci koji detaljnije opisuju pojedinu poziciju iz bilance stanja (krediti, depoziti, vrijednosni papiri...). U nekim obrascima postoji podjela na iznos ukupno, strane valute i kune uz valutnu klauzulu. U nekim obrascima podaci su prikazani prema izvornom roku dospijeća, preostalom roku dospijeća i prema mogućnosti promjene kamatne stope. U nekim obrascima prikazuje se valutna struktura imovine odnosno obveza. U Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija nisu uključeni podaci banaka u likvidaciji i banaka u stečaju. Sve stavke bilance banaka u Agregiranom statističkom izvješću kreditnih institucija iskazuju se na neto načelu (tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti). Iznimka od tog načina iskazivanja su obrasci Izvanbilančne stavke, Ročnost kredita i Dospjela nenaplaćena potraživanja.