Izdavanje platnih instrumenata

Objavljeno: 1.2.2015.

Tablice platnih instrumenata prikazuju podatke povezane s platnom uslugom izdavanja platnih instrumenata, kao i podatke o izvršenim platnim transakcijama putem izdanih platnih instrumenata od strane izvještajnih obveznika.

Metodologija - izdavanje platnih instrumenata

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PK1 Ukupan broj platnih kartica u Republici Hrvatskoj prema statusu

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

U ovom izvještaju prikazan je ukupan broj platnih kartica potrošača i nepotrošača u optjecaju ovisno o tome jesu li ili nisu korištene u posljednjih godinu dana.

Podaci u ovom izvještaju prikazuju stanje na zadnji dan u mjesecu.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Izvještajni obveznik

Pod pojmom "Izvještajni obveznik" podrazumijeva se sam izvještajni obveznik prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.). U ovom izvještaju to su kreditne institucije i institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pod institucijama za elektronički novac u ovom izvještaju podrazumijevaju se samo kartične kuće.

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, br. 66/2018. i 114/2022.djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Platna kartica

Platna kartica jest platni instrument koji omogućuje njezinu imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu/bankarskom kiosku ili drugim uređajima.

Platna kartica može se nalaziti u/na sljedećim nositeljima:

 • plastičnoj kartici,
 • drugom fizičkom nositelju (USB, privjesak za ključeve, ručni sat i sl.) i
 • SIM kartici.

Plastična kartica - Plastična kartica obuhvaća podatke o platnim karticama koje su pohranjene ili pričvršćene (engl. sticker) na plastičnu karticu.

Drugi fizički nositelj - Drugi fizički nositelj obuhvaća podatke o platnim karticama koji su pohranjeni ili pričvršćeni (engl. sticker) u/na drugom fizičkom nositelju (npr.: USB, privjesak za ključeve, ručni sat...), a koji ne odgovaraju opisu pojma "Plastična kartica" ili "SIM".

SIM - SIM obuhvaća podatke o platnim karticama pohranjenim u SIM karticu. Ne uključuje se platna transakcija u kojoj se mobilni telefon koristi samo za autorizaciju platne transakcije koja je izvršena od strane neke druge kreditne institucije ili institucije za elektronički novac.

 1. Korišteno (u optjecaju)

Pojam "Korišteno" podrazumijeva da je s platnim instrumentom unazad jedne godine izvršena barem jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenje platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

 1. Nekorišteno (u optjecaju)

Pojam "Nekorišteno" podrazumijeva da s platnim instrumentom unazad jedne godine nije izvršena niti jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenje platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

 1. Broj platnih kartica

Broj platnih kartica označava broj platnih kartica na plastičnoj kartici, drugom fizičkom nositelju ili SIM-u koje je izdao Izvještajni obveznik (kreditna institucija ili institucija za elektronički novac).

Uključuju se broj platnih kartica koje je izdala kreditna institucija ili institucija za elektronički novac a koje se imaju status korišteno (u optjecaju) ili nekorišteno (u optjecaju).

 

Tablica PK2 Broj platnih kartica izdanih u Republici Hrvatskoj i broj korisnika

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje ukupan broj platnih kartica prema vrsti (nazivu) koje su izdane u RH kao i ukupan broj njihovih korisnika. U izvještaj su uključene korištene i nekorištene platne kartice u optjecaju. Blokirane platne kartice nisu uključene u izvještaj.

Podaci u ovom izvještaju prikazuju stanje na zadnji dan u mjesecu odvojeno po korisnicima potrošačima i nepotrošačima.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Izvještajni obveznik

Pod pojmom "Izvještajni obveznik" podrazumijeva se sam izvještajni obveznik prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.). U ovom izvještaju to su kreditne institucije i institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pod institucijama za elektronički novac u ovom izvještaju podrazumijevaju se samo kartične kuće.

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Platna kartica

Platna kartica jest platni instrument koji omogućuje njezinu imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu/bankarskom kiosku ili drugim uređajima.

Platna kartica može se nalaziti u/na sljedećim nositeljima:

 • plastičnoj kartici,
 • drugom fizičkom nositelju (USB, privjesak za ključeve, ručni sat i sl.) i
 • SIM kartici.

Plastična kartica - Plastična kartica obuhvaća podatke o platnim karticama koje su pohranjene ili pričvršćene (engl. sticker) na plastičnu karticu.

Drugi fizički nositelj - Drugi fizički nositelj obuhvaća podatke o platnim karticama koji su pohranjeni ili pričvršćeni (engl. sticker) u/na drugom fizičkom nositelju (npr.: USB, privjesak za ključeve, ručni sat...), a koji ne odgovaraju opisu pojma "Plastična kartica" ili "SIM".

SIM - SIM obuhvaća podatke o platnim karticama pohranjenim u SIM karticu. Ne uključuje se platna transakcija u kojoj se mobilni telefon koristi samo za autorizaciju platne transakcije koja je izvršena od strane neke druge kreditne institucije ili institucije za elektronički novac.

 1. Korišteno (u optjecaju)

Pojam "Korišteno" podrazumijeva da je s platnim instrumentom unazad jedne godine izvršena barem jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenja platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

 1. Nekorišteno (u optjecaju)

Pojam "Nekorišteno" podrazumijeva da s platnim instrumentom unazad jedne godine nije izvršena niti jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenja platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

 1. Blokirane platne kartice

Blokirane platne kartice su platne kartice koje su blokirane na zadnji dan izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, a kojima je privremeno onemogućeno izvršavanje svih platnih transakcija na zadnji dan izvještajnog razdoblja tj. mjeseca za koji se sastavlja i dostavlja izvještaj.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. BROJ KORISNIKA

Broj korisnika platne kartice označava broj korisnika platnih kartica kojima je izdavatelj Izvještajni obveznik (kreditna institucija ili institucija za elektronički novac). Svaki korisnik broji se samo jednom neovisno o broju platnih kartica izdanih od strane Izvještajnog obveznika.

 1. BROJ PLATNIH KARTICA

Broj platnih kartica označava broj platnih kartica na plastičnoj kartici, drugom fizičkom nositelju ili SIM-u koje je izdao izvještajno obveznik.

Uključuje se broj platnih kartica koje je izdala kreditna institucija ili institucija za elektronički novac a koje imaju status korišteno (u optjecaju) ili nekorišteno (u optjecaju).

 1. DEBITNA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i punomoćnicima) računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje pri ugovaranju otvaranja i vođenja računa za plaćanje. U ugovoru je obvezno navedeno da će se svi troškovi učinjeni ovom karticom (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca i dr.) naplaćivati direktnim terećenjem računa za plaćanje, tj. platne se transakcije odmah naplaćuju s računa za plaćanje. Pokriće za izvršenje platne transakcije može biti povezano i s računom za plaćanje koji kao dodatno obilježje nudi dopušteno prekoračenje.

 1. DEBITNA/ODGOĐENA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenju računa za plaćanje. Ova kartica ima debitnu funkciju i funkciju odgođene naplate. Korisnik kartice sam najčešće prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti debitnu funkciju kartice ili funkcije odgođene naplate.

U ugovoru (o izdavanju ili otvaranju i vođenju računa za plaćanje) obvezno je navedeno da će se svi troškovi učinjeni debitnom funkcijom ove kartice (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca) naplaćivati terećenjem računa za plaćanje tj. platne transakcije se izravno i odmah naplaćuju s računa za plaćanje (ili u obrocima kod funkcije obročnog plaćanja).

U ugovoru (o izdavanju ove kartice ili ugovoru o otvaranju i vođenju računa za plaćanje) obvezno je navedeno da će se svi troškovi učinjeni funkcijom odgođene naplate ove kartice (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca) naplaćivati, nakon određenog perioda tj. naknadno (najčešće sljedeći mjesec) u ukupnom iznosu uslugom IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, na ugovoreni datum terećenja.

 1. DEBITNA/GOTOVINA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) računa. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenja računa.

Ova kartica nema funkciju plaćanja tj. s njom nije moguće kupovati robu i usluge već samo podizati i polagati gotov novac s/na račun za plaćanje (npr. račun dječje štednje).  Platne transakcije podizanja gotovog novca se izravno i odmah naplaćuju s računa, a  platne transakcije polaganja gotovog novca se izravno i odmah evidentiraju kao uplate na račun.

 1. DEBITNA/ŠTEDNA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) štednog računa. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenja štednog računa.

Ova kartica nema funkciju plaćanja tj. s njom nije moguće kupovati robu i usluge već samo podizati i polagati gotov novac s/na štednog računa. Platne transakcije podizanja gotovog novca se izravno i odmah naplaćuju sa štednog računa, a platne transakcije polaganja gotovog novca se izravno i odmah evidentiraju kao uplate na štedni račun.

 1. ODGOĐENA

Platna kartica koja se izdaje najčešće imateljima računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje pri otvaranju računa za plaćanje. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a platne se transakcije najčešće mogu izvršavati do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom platne kartice s funkcijom odgođene naplate, u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja uslugom IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, na ugovoreni datum terećenja. Usluga izravnog terećenja može biti ugovorena zasebnim ugovorom ili je definirana člancima osnovnog ugovora o izdavanju platnog instrumenta.

 1. REVOLVING

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a za izvršenje platne transakcije korisniku je najčešće odobren revolving kredit (limit). Platne se transakcije najčešće mogu izvršavati do odobrenoga revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s revolving funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća djelomično u minimalno utvrđenom postotku od određene potrošnje, preko usluge izravnog terećenja računa za plaćanje, preko kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika. Revolving kredit označuje kredit kod kojega se pri svakom korištenju smanjuju raspoloživa sredstva kredita, a pri vraćanju kredita sredstva se obnavljaju do prvotnog iznosa kredita.

U ugovoru o izdavanju obvezno je navedeno da korisnik plaća određeni postotni dio troškova, ali da može platiti i ukupni iznos troškova u cijelosti bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. Podizanje gotovog novca kod nekih je revolving kartica omogućeno, a kod nekih nije. Također, potrebno je da u ugovoru o izdavanju bude navedeno vraća li se povrat podignutoga gotovog novca u cijelosti sljedeći mjesec ili postupno prema ugovorenom modelu naplate.

 1. REVOLVING/CHARGE

Ova kartica ima revolving funkciju i charge funkciju. U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Platne transakcije se mogu izvršavati, najčešće, do odobrenog revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s revolving funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća postupno putem usluge izravnog terećenja računa za plaćanje, kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. Nekada korisnik kartice sam već prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti revolving funkciju kartice ili charge funkcije.

U ugovoru o izdavanju je obvezno navedeno da korisnik mora platiti određeni postotni dio troškova ali da može platiti i ukupni iznos troškova u cijelosti bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. Podizanje gotovog novca kod nekih je kartica omogućeno a kod nekih nije. Također, potrebno je da u Ugovor o izdavanju bude navedeno da li se povrat podignutog gotovog novca vraća u cijelosti sljedeći mjesec ili postupno prema ugovorenom modelu naplate.

 1. CHARGE

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a platne se transakcije najčešće izvršavaju do odobrenoga kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s charge funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik podmiruje u cijelosti na kraju određenog razdoblja kreditnim transferom ili uplatom gotovog novca na šalteru.

 1. KREDITNA

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a za izvršenje platne transakcije korisniku je odobren kredit. Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja (to uključuje i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenog kredita (limita).

Iznos svake izvršene transakcije nastale upotrebom platne kartice s kreditnom funkcijom u određenom vremenskom razdoblju, pri naplati, automatski se dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema ugovorenom modelu. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti, ali samo ako zatraži posebno odobrenje za plaćanje ukupnih troškova kod izdavatelja kartice. Iznos troškova može se plaćati preko usluge izravnog terećenja računa za plaćanje, preko kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika.

 1. KREDITNA/ODGOĐENA

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. Ova kartica ima kreditnu funkciju i funkcije odgođene naplate. U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Za izvršenje platne transakcije korisniku je odobren kredit. Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja (uključuje i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenog kredita (limita).

Iznos  izvršene transakcije nastale upotrebom platne kartice s kreditnom funkcijom u određenom vremenskom razdoblju, pri naplati, automatski se dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema ugovorenom modelu. Nekada korisnik kartice sam, već prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti kreditnu funkciju kartice ili funkcije odgođene naplate. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga.

Ove vrste kartice nekada imaju pogodnost da se samo transakcije iznad nekog određenog iznosa automatizmom dijele na određeni broj rata dok se do tog iznosa svaka učinjena transakcija naplaćuje u cijelosti.

 1. KREDITNA/CHARGE

Ova kartica ima kreditnu funkciju, funkciju odgođene naplate i charge funkciju. U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Platne transakcije se mogu izvršavati, najčešće, do odobrenog revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos troškova nastalih upotrebom ove kartice u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća postupno putem usluge izravnog terećenja računa za plaćanje, kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja.

 1. ČLANSKA

Članska kartica se koristi za plaćanje roba i/ili usluga na prodajnim mjestima. Plaćanje se vrši provlačenjem članske kartice na EFTPOS terminalu na prodajnom mjestu pri čemu se umanjuje saldo unaprijed skupljenih bodova. Članska kartica je najčešće vezana uz jednu ili više drugih platnih kartica koje nude mogućnost učlanjenja u članski program. Uvjete prikupljanja bodova određuje izdavatelj kartice a može biti na više načina: npr. redovitim plaćanjem računa za druge platne kartice ili kupovinom u određenim trgovinama i sl.

14. UKUPNO

Red UKUPNO prikazuje ukupan broj platnih kartica izdanih u RH po kolonama.

 

 

Tablica PK3 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u Republici Hrvatskoj u eurima prema vrsti transakcije

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju i vrijednosti nacionalnih platnih transakcija učinjenih platnim instrumentom platnom karticom korisnika (zbrojeno potrošača i nepotrošača) u Republici Hrvatskoj u eurima prema vrsti transakcije.

Uključuju se samo podaci za platne kartice izdane u Republici Hrvatskoj.

Ne uključuju se transakcije novčanih pošiljki, ugovornog terećenja i gotovinskih kredita preko platne kartice.

Vrsta transakcije odnosi se na opis platne transakcije učinjene platnim instrumentom platnom karticom i to kao kupovina, podizanje gotovog novca i polaganje gotovog novca.

Podaci se prikazuju prema funkcijama platnih transakcija izvršenih platnim instrumentom - platnom karticom i to debitnom, odgođenom, revolving, charge i kreditnom funkcijom platne kartice.

Funkcija platnih transakcija označava funkciju koju je korisnik u trenutku zadavanja transakcije izabrao za izvršenje platne transakcije.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Platna kartica

Platna kartica jest platni instrument koji omogućuje njezinu imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu/bankarskom kiosku ili drugim uređajima.

Platna kartica može se nalaziti u/na sljedećim nositeljima:

 • plastičnoj kartici,
 • drugom fizičkom nositelju (USB, privjesak za ključeve, ručni sat i sl.) i
 • SIM kartici.

Plastična kartica - Plastična kartica obuhvaća podatke o platnim karticama koje su pohranjene ili pričvršćene (engl. sticker) na plastičnu karticu.

Drugi fizički nositelj - Drugi fizički nositelj obuhvaća podatke o platnim karticama koji su pohranjeni ili pričvršćeni (engl. sticker) u/na drugom fizičkom nositelju (npr.: USB, privjesak za ključeve, ručni sat...), a koji ne odgovaraju opisu pojma "Plastična kartica" ili "SIM".

SIM - SIM obuhvaća podatke o platnim karticama pohranjenim u SIM karticu. Ne uključuje se platna transakcija u kojoj se mobilni telefon koristi samo za autorizaciju platne transakcije koja je izvršena od strane neke druge kreditne institucije ili institucije za elektronički novac.

 1. Izvještajni obveznik

Pod pojmom "Izvještajni obveznik" podrazumijeva se sam izvještajni obveznik prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.). U ovom izvještaju to su kreditne institucije i institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pod institucijama za elektronički novac u ovom izvještaju podrazumijevaju se samo kartične kuće.

 1. Nacionalne platne transakcije

Nacionalne platne transakcije su definirane člankom 2. stavkom 1. točkom 30. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) odnosno platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. Zakona o platnom prometu.

 1. Vrsta transakcije
  1. Kupovina

Pojam "Kupovina" podrazumijeva sve platne transakcije za kupljenu robu i usluge izvršene platnim instrumentom platnom karticom koju je izdao Izvještajni obveznik. Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate.

  1. Podizanje gotovog novca

Pojam "Podizanje gotovog novca" podrazumijeva sve platne transakcije podizanja gotovog novca na uređajima pomoću platne kartice.

Uključuje se podizanje gotovog novca:

 • na bankomatu/bankarskom kiosku (uključuju se debitne platne kartice),
 • na EFTPOS uređaju (uključuju se debitne platne kartice),
 • preko "Uređaja za podizanje gotovog novca" (engl. cash advance) (uključuju se debitne platne kartice).

Podizanje gotovog novca na EFTPOS uređajima pomoću platne kartice uključuje          se samo ako se ne odvija zajedno s platnom transakcijom za kupljenu robu i usluge (engl. cash back) i/ili kada se mogu odvojiti od platne transakcije kupovine.         

Ne uključuju se:

 • podizanje gotovog novca preko debitne platne kartice na šalteru kada se debitna platna kartica koristi samo za identifikaciju korisnika računa,
 • gotovinski krediti isplaćeni korisniku platne kartice.
  1. Polaganje gotovog novca

Pojam "Polaganje gotovog novca" podrazumijeva sve platne transakcije polaganja gotovog i kovanog novca na račun za plaćanje platnom karticom (uključujući debitnu platnu karticu) koju je izdao Izvještajni obveznik pomoću sljedećih uređaja:

 • bankomata/bankarskog kioska,
 • kovinomata,
 • uređaja za podizanje gotovog novca.

Ne uključuje se:

 • gotov novac položen u dnevno-noćni trezor.
 1. Funkcija transakcije
  1. Debitna funkcija

Pojam "Debitna funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Debitne funkcije" transakcije.

Pod "Debitnom funkcijom transakcije" podrazumijeva se da je za izvršenje platne transakcije (kupovine robe i usluga kao i podizanja gotovog novca) u trenutku njezina zadavanja osigurano pokriće na računu za plaćanje i da se transakcija izravno i odmah naplaćuje s tog računa za plaćanje.

Pokriće za izvršenje platne transakcije može biti povezano i s računom za plaćanje koji kao dodatno obilježje nudi dopušteno prekoračenje.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane/izvršene.

Uključuju se:

 • platne transakcije polaganja gotovog novca na bankomatu/bankarskom kiosku na transakcijski i/ili drugi račun za plaćanje,
 • platne transakcije polaganja gotovog novca na uređaju za zaprimanje kovanog novca na transakcijski, drugi račun za plaćanje ili ostale "račune" (npr. štedni račun).

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Odgođena funkcija

Pojam "Odgođena funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Funkcije odgođene naplate".

Pod "Funkcijom odgođene naplate" podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Platne transakcije mogu se izvršavati najčešće do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos ukupnih troškova nastalih kod "Funkcije odgođene naplate", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja izravnim terećenjem računa za plaćanje korisnika kartice, a koje je ugovoreno pri izdavanju platne kartice.

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Revolving funkcija

Pojam "Revolving funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Revolving funkcije" transakcije.

Pod "Revolving funkcijom transakcije" podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Iznos ukupnih troškova nastalih kod "Revolving funkcije", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u postotku od ukupnog iznosa.

Postotni udio koji se naplaćuje ugovoren je pri izdavanju platne kartice.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

  1. Charge funkcija

Pojam "Charge funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Charge funkcije" transkacije.

Pod "Charge funkcijom transakcije" podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u    trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Platne transakcije mogu se izvršavati, najčešće, do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos ukupnih troškova nastalih korištenjem "Charge funkcije", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja, neovisno o načinu podmirenja, osim izravnim terećenjem s transakcijskog računa.

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Kreditna funkcija

Pojam "Kreditna funkcija" uključuje platne transakcije obavljena platnom karticom korištenjem "Kreditne funkcije" transakcije.

Pod "Kreditnom funkcijom transakcije" podrazumijeva se da se svaka transakcija automatski dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema modelu ugovorenom pri izdavanju platne kartice.

Ugovoreni model odnosi se na karticu, transakciju i/ili prodajno mjesto.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu (bez obzira na broj rata) u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

  1. Funkcija obročnog plaćanja

Pojam "Funkcija obročnog plaćanja" podrazumijeva da korisnik platne kartice (debitne, charge i kartice s odgođenom naplatom) ne osigurava potpuno pokriće za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja.

Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja najčešće do odobrenog limita potrošnje (najčešće je limit odvojen od limita odobrenog po tekućem računu).

Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom platne kartice s funkcijom obročnog plaćanja u određenom vremenskom razdoblju dijeli se na broj otplatnih rata prema izboru korisnika platnog instrumenta, a unutar modela ugovorenog s prodajnim mjestom.

Kod platnih transakcija učinjenih "debitnom" platnom karticom otplatne rate izravno se naplaćuju s računa za plaćanje (najčešće transakcijskog računa) korisnika platne kartice.

Kod platnih transakcija učinjenih nekom drugom platnom karticom (npr. charge platnom karticom) otplatne rate naplaćuju se tijekom određenih vremenskih razdoblja.

Funkcijom obročnog plaćanja mogu se izvršavati platne transakcije kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu (kao jedna transakcija) u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj transakcija

Kolona "Broj transakcija" prikazuje ukupan broj nacionalnih platnih transakcija izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik prema vrsti transakcije.

 1. Vrijednost transakcija

Kolona "Vrijednost transakcija" prikazuje ukupnu vrijednost nacionalnih platnih transakcija izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik prema vrsti transakcije.

 

 

PK4 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema prihvatnim uređajima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju i vrijednosti nacionalnih platnih transakcija učinjenih platnim instrumentom platnom karticom korisnika (zbrojeno potrošača i nepotrošača) u Republici Hrvatskoj u eurima prema prihvatnim uređajima.

Uključuju se samo podaci za platne kartice izdane u Republici Hrvatskoj.

Ne uključuju se transakcije novčanih pošiljki, ugovornog terećenja i gotovinskih kredita preko platne kartice.

Prihvatni uređaji predstavljaju uređaj, sredstvo, mjesto, kanal ili sl. preko kojih odnosno na kojima su platne transakcije zadane.

Podaci se prikazuju prema funkcijama platnih transakcija izvršenih platnim instrumentom platnom karticom i to debitnom, odgođenom, revolving, charge i kreditnom funkcijom platne kartice.

Funkcija platnih transakcija označava funkciju koju je korisnik u trenutku zadavanja transakcije izabrao za izvršenje platne transakcije

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).

 1. Platna kartica

Platna kartica jest platni instrument koji omogućuje njezinu imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu/bankarskom kiosku ili drugim uređajima.

Platna kartica može se nalaziti u/na sljedećim nositeljima:

 • plastičnoj kartici,
 • drugom fizičkom nositelju (USB, privjesak za ključeve, ručni sat i sl.) i
 • SIM kartici.

Plastična kartica - Plastična kartica obuhvaća podatke o platnim karticama koje su pohranjene ili pričvršćene (engl. sticker) na plastičnu karticu.

Drugi fizički nositelj - Drugi fizički nositelj obuhvaća podatke o platnim karticama koji su pohranjeni ili pričvršćeni (engl. sticker) u/na drugom fizičkom nositelju (npr.: USB, privjesak za ključeve, ručni sat...), a koji ne odgovaraju opisu pojma "Plastična kartica" ili "SIM".

SIM - SIM obuhvaća podatke o platnim karticama pohranjenim u SIM karticu. Ne uključuje se platna transakcija u kojoj se mobilni telefon koristi samo za autorizaciju platne transakcije koja je izvršena od strane neke druge kreditne institucije ili institucije za elektronički novac.

 1. Izvještajni obveznik

Pod pojmom "Izvještajni obveznik" podrazumijeva se sam izvještajni obveznik prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.). U ovom izvještaju to su kreditne institucije i institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pod institucijama za elektronički novac u ovom izvještaju podrazumijevaju se samo kartične kuće.

 1. Nacionalne platne transakcije

Nacionalne platne transakcije su definirane člankom 2. stavkom 1. točkom 30. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022. odnosno platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. Zakona o platnom prometu.

 1. Prihvatni uređaji

Prihvatni uređaji predstavljaju uređaj, sredstvo, mjesto, kanal ili sl. preko kojih odnosno na kojima su platne transakcije zadane.

  1. Bankomat

Pojam "Bankomat" podrazumijeva platne transakcije zadane platnim instrumentima platnom karticom preko bankomata/bankarskih kioska, osim kreditnih transfera i novčanih pošiljaka zadanih putem debitne platne kartice.

Uključuje se i:

 • polaganje (uplata) gotovog novca na račun za plaćanje preko bankomata/bankarskog kioska platnim instrumentom (uključuje debitnu platnu karticu). Polaganje (uplata) može biti u omotnici ili u snopu,
 • podizanje (isplata) gotovog novca (s računa za plaćanje ili "konta/računa" platne kartice) preko bankomata/bankarskog kioska platnim instrumentom (uključuje debitnu platnu karticu),
 • kupovina preko bankomata/bankarskog kioska platnim instrumentom (npr. GSM bonova, avionskih karata i sl.) (uključuje debitnu platnu karticu).

Ne uključuju se:

 • platne transakcije zadane na bankarskom kiosku preko usluge Internetskog (elektroničkog) bankarstva.
  1. EFTPOS uređaj

Pojam "EFTPOS uređaj" podrazumijeva broj/vrijednost platnih transakcija zadanih preko EFTPOS (POS) uređaja platnim instrumentom platnom karticom.

Uključuju se i:

 • podizanje gotovog novca preko EFTPOS (POS) uređaja kada je takvo podizanje dio plaćanja platnom karticom, a Izvještajni obveznik ne može razlikovati transakciju kupovine od platne transakcije podizanja gotovog novca,
 • kupovina npr. GSM bonova.

Ne uključuju se:

 • nalozi za plaćanje koji odgovaraju opisu modaliteta 2D barkod;
 • podizanje/polaganje gotovog novca preko "Uređaja za podizanje gotovog novca".
  1. Internet

Pojam "Internet" podrazumijeva podatke o platnim transakcijama učinjenima na Internetu pomoću platnog instrumenta platne kartice koji je izdao Izvještajni obveznik.

Uključuju se i:

 • platne transakcije zadane preko Interneta putem debitne platne kartice (platne transakcije kod kojih se pri zadavanju naloga upisuje broj debitne platne kartice).

Ne uključuju se:

 • novčane pošiljke zadane preko Interneta putem svih platnih instrumenata (uključuju se u modalitet "Card to card" i "Card to account"), uključujući i debitne platne kartice (pri slanju novčane pošiljke upisuje se broj debitne platne kartice).
  1. Mobilni telefon

Pojam "Mobilni telefon" podrazumijeva podatke o platnim transakcijama zadanima korištenjem aplikacije instalirane na prijenosnom uređaju pomoću platnih instrumenata platne kartice koju je izdao Izvještajni obveznik.

Ne uključuju se:

 • platne transakcije zadane preko debitnih platnih kartica korištenjem aplikacije instalirane na prijenosnom uređaju,
 • platne transakcije zadane SMS-om na prijenosnom uređaju na teret platnih instrumenata.
  1. SMS

Pojam "SMS" podrazumijeva podatke o platnim transakcijama zadanima SMS-om na prijenosnom uređaju na teret platnog instrumenta platne kartice (uključujući transakcije debitnom platnom karticom, tj. kada se pri zadavanju platne transakcije upisuje broj debitne platne kartice) koju je izdao Izvještajni obveznik.

  1. Uređaj za podizanje gotovog novca

Uređaj za podizanje gotovog novca je EFTPOS uređaj koji korisniku platnih usluga omogućuje samo uslugu podizanja i polaganja gotovog novca.

Ovaj uređaj često je smješten u prostorijama treće osobe koja na osnovi ugovora radi u ime i za račun Izvještajnog obveznika.

Pojam "Uređaj za podizanje gotovog novca " podrazumijeva podatke o platnim transakcijama polaganja i podizanja gotovog novca izvršenima na Uređaju za podizanje gotovog novca platnim instrumentima koje je izdao Izvještajni obveznik.

Uključuje se i:

 • platna transakcija podizanja i polaganja gotovog novca gdje se platna transakcija autorizira PIN-om i/ili potpisom.
  1. Ostalo

Pojam "Ostalo" podrazumijeva platne transakcije koje su inicirane/izvršene na svim drugim mjestima, npr. platomatima ili korištenjem svih ostalih uređaja/sredstava/kanala koji nisu svrstani u neki od prethodno navedenih prihvatnih uređaja. Uključuje kupovinu na rate (potrošački kredit) preko platnih kartica Izvještajnog obveznika.

 1. Funkcija transakcije
  1. Debitna funkcija

Pojam "Debitna funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Debitne funkcije" transakcije.

Pod "Debitnom funkcijom transakcije" podrazumijeva se da je za izvršenje platne transakcije (kupovine robe i usluga kao i podizanja gotovog novca) u trenutku njezina zadavanja osigurano pokriće na računu za plaćanje i da se transakcija izravno i odmah naplaćuje s tog računa za plaćanje.

Pokriće za izvršenje platne transakcije može biti povezano i s računom za plaćanje koji kao dodatno obilježje nudi dopušteno prekoračenje.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane/izvršene.

Uključuju se i:

 • platne transakcije polaganja gotovog novca na bankomatu/bankarskom kiosku na transakcijski i/ili drugi račun za plaćanje,
 • platne transakcije polaganja gotovog novca na uređaju za zaprimanje kovanog novca na transakcijski, drugi račun za plaćanje ili ostale "račune" (npr. štedni račun).

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Odgođena funkcija

Pojam "Odgođena funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Funkcije odgođene naplate".

Pod "Funkcijom odgođene naplate" podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Platne transakcije mogu se izvršavati najčešće do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos ukupnih troškova nastalih kod "Funkcije odgođene naplate", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja izravnim terećenjem računa za plaćanje korisnika kartice, a koje je ugovoreno pri izdavanju platne kartice.

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Revolving funkcija

Pojam "Revolving funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Revolving funkcije" transakcije.

Pod "Revolving funkcijom transakcije podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Iznos ukupnih troškova nastalih kod "Revolving funkcije", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u postotku od ukupnog iznosa.

Postotni udio koji se naplaćuje ugovoren je pri izdavanju platne kartice.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

  1. Charge funkcija

Pojam "Charge funkcija" uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Charge funkcije" transkacije.

Pod "Charge funkcijom transakcije" podrazumijeva se da za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja nije osigurano pokriće.

Platne transakcije mogu se izvršavati, najčešće, do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos ukupnih troškova nastalih korištenjem "Charge funkcije", u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja, neovisno o načinu podmirenja, osim izravnim terećenjem s transakcijskog računa.

Uključuju se transakcije kupovina na rate i transakcije podizanja gotovog novca na rate, tj. funkcija obročnog plaćanja. Svaka transakcija kupovine na rate i podizanja gotovog novca na rate evidentira se kao jedna transakcija u ukupnom iznosu (neovisno o broju rata).

  1. Kreditna funkcija

Pojam "Kreditna funkcija" uključuje platne transakcije obavljena platnom karticom korištenjem "Kreditne funkcije" transakcije.

Pod "Kreditnom funkcijom transakcije" podrazumijeva se da se svaka transakcija automatski dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema modelu ugovorenom pri izdavanju platne kartice.

Ugovoreni model odnosi se na karticu, transakciju i/ili prodajno mjesto.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu (bez obzira na broj rata) u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

  1. Funkcija obročnog plaćanja

Pojam "Funkcija obročnog plaćanja" podrazumijeva da korisnik platne kartice (debitne, charge i kartice s odgođenom naplatom) ne osigurava potpuno pokriće za izvršenje platne transakcije u trenutku njezina zadavanja.

Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja najčešće do odobrenog limita potrošnje (najčešće je limit odvojen od limita odobrenog po tekućem računu).

Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom platne kartice s funkcijom obročnog plaćanja u određenom vremenskom razdoblju dijeli se na broj otplatnih rata prema izboru korisnika platnog instrumenta, a unutar modela ugovorenog s prodajnim mjestom.

Kod platnih transakcija učinjenih "debitnom" platnom karticom otplatne rate izravno se naplaćuju s računa za plaćanje (najčešće transakcijskog računa) korisnika platne kartice.

Kod platnih transakcija učinjenih nekom drugom platnom karticom (npr. charge platnom karticom) otplatne rate naplaćuju se tijekom određenih vremenskih razdoblja.

Funkcijom obročnog plaćanja mogu se izvršavati platne transakcije kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca.

Platne transakcije evidentiraju se u ukupnom iznosu (kao jedna transakcija) u izvještajnom razdoblju u kojemu su inicirane.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj transakcija

Kolona "Broj transakcija" prikazuje ukupan broj nacionalnih platnih transakcija izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik prema prihvatnim uređajima.

 1. Vrijednost transakcija

Kolona "Vrijednost transakcija" prikazuje ukupnu vrijednost nacionalnih platnih transakcija izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik prema prihvatnim uređajima.

 

 

 

Tablica PK5 Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanima u Republici Hrvatskoj

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju i vrijednosti prekograničnih/međunarodnih transakcija korisnika (potrošača i nepotrošača) učinjenih platnim instrumentima platnom karticom izdanim u Republici Hrvatskoj u eurima.

Uključuje podatke o transakcijama izvršenim platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik, a koje su izvršene u drugim državama (izvan Republike Hrvatske).

Podaci se prikupljaju  u  originalnim  valutama u kojima su transakcije izvršene.  Za ovaj izvještaj podaci tj. valute se (ukupno) preračunavaju u eure konverzijom po fiksnom tečaju tj. mjeseca za koji se podaci prikazuju.

Izvještaj ne uključuje podatke o transakcijama poslanih  novčanih pošiljki preko platne kartice.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Izvještajni obveznik

Pod pojmom "Izvještajni obveznik" podrazumijeva se sam izvještajni obveznik prema Odluci o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.). U ovom izvještaju to su kreditne institucije i institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

4. Broj transakcija 

Pojam "Broj transakcija" podrazumijeva ukupan broj prekograničnih i međunarodnih kartičnih plaćanja izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik;

 1. Vrijednost transakcija

Pojam "Vrijednost transakcija" podrazumijeva ukupnu vrijednost prekograničnih i međunarodnih kartičnih plaćanja izvršenih platnim karticama koje je izdao Izvještajni obveznik.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Kolone Potrošač/Broj transakcija/Vrijednost transakcija

Prikazuje broj/vrijednost prekograničnih/međunarodnih transakcija potrošača za svako izvještajno razdoblje - mjesec;

 1. Kolone Nepotrošač/Broj transakcija/Vrijednost transakcija

Prikazuje broj/vrijednost prekograničnih/međunarodnih transakcija nepotrošača za svako izvještajno razdoblje - mjesec.

 1. Kolone Ukupno/Broj transakcija/Vrijednost transakcija

 Prikazuje ukupan broj/vrijednost transakcija potrošača i nepotrošača za izvještajno razdoblje - mjesec.

 

 

Tablica PK6 Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u Republici Hrvatskoj u eurima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013.i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje ukupan broj platnih kartica u optjecaju potrošača i nepotrošača izdanih u RH kao i ukupan broj i vrijednost transakcija koje su njima izvršene u RH u eurima. U izvještaj su uključene korištene i nekorištene platne kartice u optjecaju dok blokirane platne kartice nisu uključene.

Podaci u prvoj koloni koji prikazuju broj platnih kartica u optjecaju odnose se na stanje na zadnji dan u mjesecu, dok se podaci u drugoj i trećoj koloni koji prikazuju broj i vrijednost transakcija izvršenih platnim karticama odnose na ukupnu vrijednost podataka tijekom mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

Podaci u ovom izvještaju su prikazani prema vrstama platnih kartica i to odvojeno u dvije grupe. U prvoj grupi su prikazani podaci samo za debitne kartice dok su u drugoj grupi prikazani podaci za sve ostale kartice koje nisu debitne.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Platna kartica

Platna kartica jest platni instrument koji omogućuje njezinu imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu/bankarskom kiosku ili drugim uređajima.

Platna kartica može se nalaziti u/na sljedećim nositeljima:

 • plastičnoj kartici,
 • drugom fizičkom nositelju (USB, privjesak za ključeve, ručni sat i sl.) i
 • SIM kartici.

Plastična kartica - Plastična kartica obuhvaća podatke o platnim karticama koje su pohranjene ili pričvršćene (engl. sticker) na plastičnu karticu.

Drugi fizički nositelj - Drugi fizički nositelj obuhvaća podatke o platnim karticama koji su pohranjeni ili pričvršćeni (engl. sticker) u/na drugom fizičkom nositelju (npr.: USB, privjesak za ključeve, ručni sat...), a koji ne odgovaraju opisu pojma "Plastična kartica" ili "SIM".

SIM - SIM obuhvaća podatke o platnim karticama pohranjenim u SIM karticu. Ne uključuje se platna transakcija u kojoj se mobilni telefon koristi samo za autorizaciju platne transakcije koja je izvršena od strane neke druge kreditne institucije ili institucije za elektronički novac.

 1. DEBITNE KARTICE

U ovom izvještaju u okviru kategorije "Debitne kartice" prikazani su ukupni podaci za sljedeće vrste kartica: debitna, debitna/odgođena, debitna/gotovina i debitna/štedna.

U nastavku su opisi navedenih platnih kartica.

  1. DEBITNA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i punomoćnicima) računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje pri ugovaranju otvaranja i vođenja računa za plaćanje. U ugovoru je obvezno navedeno da će se svi troškovi učinjeni ovom karticom (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca i dr.) naplaćivati direktnim terećenjem računa za plaćanje, tj. platne se transakcije odmah naplaćuju s računa za plaćanje. Pokriće za izvršenje platne transakcije može biti povezano i s računom za plaćanje koji kao dodatno obilježje nudi dopušteno prekoračenje.

  1. DEBITNA/ODGOĐENA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenju računa za plaćanje.

Ova kartica ima debitnu funkciju i funkciju odgođene naplate.

Korisnik kartice sam najčešće prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti debitnu funkciju kartice ili funkcije odgođene naplate.

U ugovoru (o izdavanju ili otvaranju i vođenju računa za plaćanje) obvezno je navedeno da će se svi troškovi učinjeni debitnom funkcijom ove kartice (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca) naplaćivati terećenjem računa za plaćanje tj. platne transakcije se izravno i odmah naplaćuju s računa za plaćanje (ili u obrocima kod funkcije obročnog plaćanja).

U ugovoru (o izdavanju ove kartice ili ugovoru o otvaranju i vođenju računa za plaćanje) obvezno je navedeno da će se svi troškovi učinjeni funkcijom odgođene naplate ove kartice (kupovine roba i usluga kao i podizanja gotovog novca) naplaćivati, nakon određenog perioda tj. naknadno (najčešće sljedeći mjesec) u ukupnom iznosu uslugom IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, na ugovoreni datum terećenja.

  1. DEBITNA/GOTOVINA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) računa. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenja računa.

Ova kartica nema funkciju plaćanja tj. s njom nije moguće kupovati robu i usluge već samo podizati i polagati gotov novac s/na račun za plaćanje (npr. račun dječje štednje). 

Platne transakcije podizanja gotovog novca se izravno i odmah naplaćuju s računa.

Platne transakcije polaganja gotovog novca se izravno i odmah evidentiraju kao uplate na račun.

  1. DEBITNA/ŠTEDNA

Platna kartica koja se izdaje imateljima (vlasnicima i opunomoćenicima) štednog računa. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se izdaje prilikom ugovaranja otvaranja i vođenja štednog računa.

Ova kartica nema funkciju plaćanja tj. s njom nije moguće kupovati robu i usluge već samo podizati i polagati gotov novac s/na štednog računa.

Platne transakcije podizanja gotovog novca se izravno i odmah naplaćuju sa štednog računa.

Platne transakcije polaganja gotovog novca se izravno i odmah evidentiraju kao uplate na štedni račun.

 1. SVE OSTALE KARTICE

U ovom izvještaju u okviru kategorije "Sve ostale kartice" prikazani su ukupni podaci za sljedeće vrste kartica: odgođena, revolving, revolving/charge, charge, kreditna, kreditna/odgođena, kreditna/charge i članska.

U nastavku su opisi navedenih platnih kartica.

  1. ODGOĐENA

Platna kartica koja se izdaje najčešće imateljima računa za plaćanje. Za izdavanje ove kartice korisnik može potpisati zaseban ugovor o izdavanju ili se ona izdaje pri otvaranju računa za plaćanje. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a platne se transakcije najčešće mogu izvršavati do odobrenog limita te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom platne kartice s funkcijom odgođene naplate, u određenom vremenskom razdoblju, podmiruje se u cijelosti na kraju određenog razdoblja USLUGOM IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, na ugovoreni datum terećenja. Usluga izravnog terećenja može biti ugovorena zasebnim ugovorom ili je definirana člancima osnovnog ugovora o izdavanju platnog instrumenta.

  1. REVOLVING

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a za izvršenje platne transakcije korisniku je najčešće odobren revolving kredit (limit). Platne se transakcije najčešće mogu izvršavati do odobrenoga revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s revolving funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća djelomično u minimalno utvrđenom postotku od određene potrošnje, preko usluge IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, preko kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika.

Revolving kredit označuje kredit kod kojega se pri svakom korištenju smanjuju raspoloživa sredstva kredita, a pri vraćanju kredita sredstva se obnavljaju do prvotnog iznosa kredita.

U ugovoru o izdavanju obvezno je navedeno da korisnik plaća određeni postotni dio troškova, ali da može platiti i ukupni iznos troškova u cijelosti bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. Podizanje gotovog novca kod nekih je revolving kartica omogućeno, a kod nekih nije. Također, potrebno je da u ugovoru o izdavanju bude navedeno vraća li se povrat podignutoga gotovog novca u cijelosti sljedeći mjesec ili postupno prema ugovorenom modelu naplate.

  1. REVOLVING/CHARGE

Ova kartica ima revolving funkciju i charge funkciju.

U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Platne transakcije se mogu izvršavati, najčešće, do odobrenog revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s revolving funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća postupno putem usluge izravnog terećenja računa za plaćanje, kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. Nekada korisnik kartice sam već prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti revolving funkciju kartice ili charge funkcije.

U ugovoru o izdavanju je obvezno navedeno da korisnik mora platiti određeni postotni dio troškova ali da može platiti i ukupni iznos troškova u cijelosti bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja. 

Podizanje gotovog novca kod nekih je kartica omogućeno a kod nekih nije. Također, potrebno je da u Ugovor o izdavanju bude navedeno da li se povrat podignutog gotovog novca  vraća u cijelosti sljedeći mjesec ili postupno prema ugovorenom modelu naplate.

  1. CHARGE

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a platne se transakcije najčešće izvršavaju do odobrenoga kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice. Iznos troškova nastalih upotrebom kartice s charge funkcijom u određenom vremenskom razdoblju korisnik podmiruje u cijelosti na kraju određenog razdoblja kreditnim transferom ili uplatom gotovog novca na šalteru.

  1. KREDITNA

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. U trenutku zadavanja platne transakcije nije osigurano pokriće na računu za plaćanje, a za izvršenje platne transakcije korisniku je odobren kredit. Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja (to uključuje i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenog kredita (limita). Iznos svake izvršene transakcije nastale upotrebom platne kartice s kreditnom funkcijom u određenom vremenskom razdoblju, pri naplati, automatski se dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema ugovorenom modelu. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti, ali samo ako zatraži posebno odobrenje za plaćanje ukupnih troškova kod izdavatelja kartice. Iznos troškova može se plaćati preko usluge IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, preko kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika.

  1. KREDITNA/ODGOĐENA

Za izdavanje ove kartice korisnik potpisuje zaseban ugovor o izdavanju. Ova kartica ima kreditnu funkciju i funkcije odgođene naplate. 

U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Za izvršenje platne transakcije korisniku je odobren kredit. Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja (uključuje i podizanje gotovog novca pomoću kartice) do iznosa odobrenog kredita (limita).

Iznos  izvršene transakcije nastale upotrebom platne kartice s kreditnom funkcijom u određenom vremenskom razdoblju, pri naplati, automatski se dijeli na ugovoreni broj otplatnih rata prema ugovorenom modelu.

Nekada korisnik kartice sam, već prilikom zadavanja transakcije odlučuje hoće li koristiti kreditnu funkciju kartice ili funkcije odgođene naplate. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga. 

Ove vrste kartice nekada imaju pogodnost da se samo transakcije iznad nekog određenog iznosa automatizmom dijele na određene broj rata dok se do tog iznosa svaka učinjena transakcija naplaćuje u cijelosti.

  1. KREDITNA/CHARGE

Ova kartica ima kreditnu funkciju, funkciju odgođene naplate i charge funkciju.

U trenutku zadavanja platne transakcije ne osigurava se pokriće. Platne transakcije se mogu izvršavati, najčešće, do odobrenog revolving kredita (limita) te se evidentiraju kod izdavatelja kartice.

Iznos troškova nastalih upotrebom ove kartice u određenom vremenskom razdoblju korisnik plaća postupno putem usluge IZRAVNOG TEREĆENJA računa za plaćanje, kreditnog transfera ili uplatom na šalteru Izvještajnog obveznika. Iznos ukupnih troškova korisnik može platiti i u cijelosti uplatom na konto kartice bez posebno zatraženog naloga kod izdavatelja.

  1. ČLANSKA

Članska kartica se koristi za plaćanje roba i/ili usluga na prodajnim mjestima.

Plaćanje se vrši provlačenjem članske kartice na EFTPOS terminalu na prodajnom mjestu pri čemu se umanjuje saldo unaprijed skupljenih bodova. Članska kartica je najčešće vezana uz jednu ili više drugih platnih kartica koje nude mogućnost učlanjenja u članski program. Skupljanje bodova određuje izdavatelj kartice a može biti na više načina: npr. redovitim plaćanjem računa za druge platne kartice ili kupovinom u određenim trgovinama i sl.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Kolona "Broj platnih kartica u optjecaju (stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja)"

Kolona "Broj platnih kartica u optjecaju (stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja)" prikazuje ukupan broj korištenih i nekorištenih platnih kartica potrošača i nepotrošača u optjecaju na zadnji dan u mjesecu. Blokirane platne kartice nisu uključene u izvještaj.

  1. Korišteno

Pojam "Korišteno" podrazumijeva da je s platnim instrumentom unazad jedne godine izvršena barem jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenje platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

  1. Nekorišteno

Pojam "Nekorišteno" podrazumijeva da s platnim instrumentom unazad jedne godine nije izvršena niti jedna platna transakcija.

Pojam "Unazad jedne godine" podrazumijeva praćenje korištenje platnog instrumenta unazad godine dana od zadnjeg izvještajnog razdoblja, a ne kalendarska godina.

  1. Blokirane platne kartice

Pojam "Blokirane platne kartice"  obuhvaća platne kartice koje su blokirane na zadnji dan izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, a kojima je privremeno onemogućeno izvršavanje svih platnih transakcija na zadnji dan izvještajnog razdoblja tj. mjeseca za koji se sastavlja i dostavlja izvještaj.

 1. Kolone "Ukupno transakcije Broj" i "Ukupno transakcije Vrijednost"

Kolone "Ukupno transakcije Broj" i "Ukupno transakcije Vrijednost" prikazuju ukupan broj/vrijednost platnih transakcija kupovine, podizanja i polaganja gotovog novca platnim karticama u RH u eurima.

  1. Kupovina

Pojam "Kupovina" obuhvaća sve platne transakcije za kupljenu robu i usluge izvršene platnim instrumentom platnom karticom koju je izdao Izvještajni obveznik. Uključuju se transakcije kupovina na rate.

Kupovina na rate uključuje platne transakcije obavljene platnom karticom korištenjem "Funkcije obročnog plaćanja". Korisnik platne kartice može izvršavati plaćanja najčešće do odobrenog limita potrošnje (najčešće je limit odvojen od limita odobrenog po tekućem računu).

Iznos ukupnih troškova nastalih upotrebom platne kartice s funkcijom obročnog plaćanja u određenom vremenskom razdoblju dijeli se na broj otplatnih rata prema izboru korisnika platnog instrumenta, a unutar modela ugovorenog s prodajnim mjestom.

Kod platnih transakcija učinjenih "debitnom" platnom karticom otplatne rate izravno se naplaćuju s računa za plaćanje (najčešće transakcijskog računa) korisnika platne kartice.

Kod platnih transakcija učinjenih nekom drugom platnom karticom (npr. charge platnom karticom) otplatne rate naplaćuju se tijekom određenih vremenskih razdoblja.

  1. Podizanje gotovog novca

Pojam "Podizanje gotovog novca" obuhvaća sve platne transakcije podizanja gotovog novca na uređajima pomoću platne kartice kao i podaci o gotovinskim kreditima isplaćenima korisniku platne kartice.

Uključuje se i podizanje gotovog novca:

 • na bankomatu/bankarskom kiosku (uključuju se debitne platne kartice),
 • na EFTPOS uređaju (uključuju se debitne platne kartice),
 • preko "Uređaja za podizanje gotovog novca" (engl. cash advance) (uključuju se debitne platne kartice),
 • na šalteru (za sve platne kartice koje nisu debitne)
 • transakcije podizanja gotovog novca na rate. 

Podizanje gotovog novca na EFTPOS uređajima pomoću platne kartice uključuje se samo ako se ne odvija zajedno s platnom transakcijom za kupljenu robu i usluge (engl. cash back) i/ili kada se mogu odvojiti od platne transakcije kupovine.

Ne uključuje se:

 • podizanje gotovog novca preko debitne platne kartice na šalteru kada se debitna platna kartica koristi samo za identifikaciju korisnika računa,
 • gotovinski krediti isplaćeni korisniku platne kartice.
  1. Polaganje gotovog novca

Pojam "Polaganje gotovog novca" obuhvaća sve platne transakcije polaganja gotovog i kovanog novca na račun za plaćanje platnom karticom (uključujući debitnu platnu karticu) koju je izdao Izvještajni obveznik pomoću sljedećih uređaja:

 • bankomata/bankarskog kioska,
 • kovinomata,
 • uređaja za podizanje gotovog novca.

Ne uključuje se:

 • gotov novac položen u dnevno-noćni trezor.
  1. Potrošački kredit

Potrošački kredit mogu biti potrošački krediti Izvještajnog obveznika i potrošački kredit - tuđi.

Potrošački kredit Izvještajnog obveznika su potrošački krediti koje je Izvještajni obveznik odobrio korisniku platne kartice za kupovinu robe ili usluga i koji uključuju samo potrošačke kredite odobreni iz sredstava Izvještajnog obveznika.

Potrošački kredit - tuđi  je potrošački kredit kod kojih Izvještajni obveznik, u ulozi kreditnog posrednika, sklapa ugovore o kreditu sa svojim korisnikom platnog instrumenta u ime drugog vjerovnika (trgovca).