Razvojne banke

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 31.1.2022.
Republika Hrvatska članica je niza međunarodnih razvojnih banaka, među kojima je to na globalnoj razini Svjetska banka, a na regionalnoj razini Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska investicijska banka (EIB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Međuamerička razvojna banka (IADB) i Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB).

Svjetska banka je, kao i MMF, osnovana 1945. godine na temelju dogovora iz Bretton Woodsa. Grupaciju Svjetske banke danas čine Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Multilateralna agencija za garantiranje investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID).

Nadležno tijelo za suradnju sa Svjetskom bankom, koje je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije dopuštene prema Statutu Banke jest Ministarstvo financija Republike Hrvatske, i to prema Zakonu o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije.

Guverner Svjetske banke za Republiku Hrvatsku jest ministar financija, a zamjenik guvernera jest zamjenik ministra financija.

Republika Hrvatska članica je sljedećih regionalnih razvojnih banaka: Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Europske investicijske banke (EIB), Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Međuameričke razvojne banke (IADB) i Azijske infrastrukturne investicijske banke (AIIB). Članstvo Republike Hrvatske u tim je bankama regulirano posebnim propisima, čijim je odredbama Ministarstvo financija određeno kao nadležno tijelo za suradnju s tim bankama, te je ovlašteno uime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema sporazumima o osnivanju tih institucija.