Organizacija

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 26.10.2023.

Osnovnu organizacijsku strukturu Hrvatske narodne banke (HNB) čine sektori i uredi, kao samostalne organizacijske jedinice, unutar kojih se poslovni procesi organiziraju na način da čine jedinstvenu poslovnu cjelinu.

Ovisno o složenosti i raznovrsnosti poslovnih procesa te broju izvršitelja u pojedinim dijelovima poslovnih procesa, sektori i uredi, kao samostalne organizacijske jedinice HNB-a, mogu se organizirati u niže organizacijske jedinice: direkcije i odjele.

U nastavku je pregled poslovnih domena po organizacijskim jedinicama.

Sektor istraživanja obavlja poslove analize transmisijskog mehanizma monetarne politike, analize rizika za financijsku stabilnost i oblikovanja makrobonitetne politike te poslove ekonomskih istraživanja i izrade makroekonomskih analiza.

Sektor statistike prikuplja i obrađuje podatke od obveznika statističkog izvješćivanja Banke, izrađuje i objavljuje statističke pokazatelje i izvještaje, izrađuje analize i priopćenja za potrebe domaćih i inozemnih korisnika, razvija statističke metodologije te daje podršku pri razvoju informacijskih sustava i izradi regulative koja se odnosi na službenu statistiku u nadležnosti Banke.

Sektor za centralnobankarske operacije provodi monetarnu politiku te upravlja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću.

Sektor bonitetne regulative i metodologije obavlja poslove izrade prijedloga, praćenja i davanja mišljenja i informacija u vezi s primjenom bonitetne regulative i kriznog upravljanja, supervizije naprednih pristupa i modela te zaprima bonitetne izvještaje i izrađuje analize sustava.

Sektor bonitetne supervizije obavlja poslove provođenja supervizije kreditnih institucija i nadzora kreditnih unija, poslove licenciranja kreditnih institucija i kreditnih unija te provodi nadzor održavanja regulatornoga kapitala za institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Sektor specijalističke supervizije i nadzora nadzire sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, za čiji je nadzor nadležan HNB, te obavlja poslove supervizije informacijskih sustava kreditnih institucija i nadzor informacijskih sustava kreditnih unija, institucija za elektronički novac, institucija za platni promet i platnih sustava.

Sektor platnog prometa obavlja poslove koji uređuju i unaprjeđuju platni promet i osiguravaju njegovo nesmetano funkcioniranje odnosno koji omogućuju sigurno i učinkovito funkcioniranje platnog prometa i platnih sustava.

Sektor za gotov novac osigurava dovoljne količine novca za potrebe kreditnih institucija, a time i javnosti, na području Republike Hrvatske te upravlja svojim logističkim pričuvama, obrađuje gotov novac i uništava ga. Planira potrebne količine euronovčanica i eurokovanica u suradnji s Europskom središnjom bankom i Europskom komisijom. Prikuplja i analizira podatke o gotovom novcu, izrađuje regulatorne akte povezane s gotovim novcem te provodi kontrolu obveznika primjene tih akata. Također, uređuje opskrbu gotovim novcem i upravlja njome te provodi poslove nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, nacionalnog centra za analizu novčanica i nacionalnog centra za analizu kovanica. Sektor razvija i unaprjeđuje poslovne procese te tehnologiju rada vezano uz operativno funkcioniranje poslovanja s gotovim novcem, surađuje s drugim središnjim bankama te sudjeluje u radu tijela Europske središnje banke i Europske komisije iz područja gotovog novca.

Sektor za međunarodne i europske odnose zadužen je za poslove europskih i međunarodnih odnosa, posebice odnosa s međunarodnim financijskim institucijama. Sektor obavlja poslove vezane uz aktivnosti i politike institucija Europske unije (EU) te odgovarajućih tijela državne uprave, uključujući i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU-u u Bruxellesu, kao i poslove vezane uz aktivnosti i politike međunarodnih financijskih institucija, uključujući i u okviru Ureda izvršnog direktora nizozemsko-belgijske konstitutivne skupine u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), te koordiniranje aktivnosti tehničke suradnje.

Sektor kontrolinga, financija i računovodstva provodi upravljački orijentiranu koncepciju kontrolinga koja podrazumijeva strategijski i operativni kontroling, obavlja računovodstvene poslove prikupljanja, kontrole i obrade podataka o sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima Hrvatske narodne banke, izrađuje financijske izvještaje u skladu sa zakonskom regulativom, a sve s ciljem osiguravanja podrške za potrebe poslovnog odlučivanja i upravljanja te za druge krajnje korisnike.

Sektor za informatičke tehnologije razvija informacijski sustav, surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama pri izradi korisničkih zahtjeva te analize poslovnih potreba poslovnih funkcija, obavlja poslove projektiranja i programiranja aplikacija uz primjenu ISO standarda kvalitete, upravljanja mrežom i operativnim sustavima, pruža pravodobnu korisničku podršku, osigurava zaštitu i sigurnost informacijskog sustava te upravljanja bazama podataka, izvještajnim sustavima i dokumentima, surađuje s institucijama u RH i EU-u vezano uz razvoj i unaprjeđenje IS-a Banke.

Sektor podrške poslovanju zadužen je za poslove upravljanja ljudskim resursima, tehničke poslove, opće poslove, poslove nabave i poslove protokola.

Sektora komunikacija obavlja poslove eksterne, interne i digitalne komunikacije, poslove izrade, uređivanja i objave publikacija, poslove lekture i prevođenja te informacijsko-dokumentacijski poslove.

Sektor pravnih poslova pruža pravnu pomoć rukovodstvu Banke i ostalim organizacijskim jedinicama.

Ured guvernera pruža podršku pri održavanju sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke te stručnu poslovnu podrške guverneru i zamjeniku guvernera.

Ured unutarnje revizije obavlja stalan i cjelovit nadzor poslovanja Banke revizijama davanja uvjerenja, inspekcijama i savjetodavnim angažmanima. Pomaže u ostvarivanju ciljeva Banke uvođenjem sistematičnog pristupa procjeni i unaprjeđenju djelotvornosti upravljanja rizicima Banke, primjerenosti i djelotvornosti postojećih sustava interne kontrole i procesa upravljanja u Banci.
Ured unutarnje revizije odgovoran je za provedbu zadataka iz Revizorske povelje Eurosustava/ESSB-a i JNM-a (engl. Audit charter for the Eurosystem/ESCB and SSM) te sudjeluje u radu Odbora internih revizora IAC (engl. Internal Auditors Committee) i provodi zajedničke revizijske angažmane funkcija Eurosustava / ESSB-a i JNM-a.

Ured za sigurnost upravlja sigurnosnim sustavom Banke, definira metode i tehnike za unaprjeđenje sigurnosnog sustava Banke.

Ured za praćenje zaštite potrošača unutar svojih zakonskih ovlasti pruža zaštitu prava potrošačima – korisnicima financijskih i bankovnih usluga kreditnih institucija, kreditnih unija i kreditnih posrednika u stambenom potrošačkom kreditiranju.

Ured za sanaciju kreditnih institucija izrađuje i redovito ažurira sanacijske planove za sve kreditne institucije koje posluju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ured za devizne propise izrađuje devizne propise i obavlja poslove licenciranja ovlaštenih mjenjača.

Ured za koordinaciju poslova sukcesije sudjeluje u provedbi raspodjele imovine i obveza bivše SFRJ u skladu s aneksom C Ugovora o pitanjima sukcesije.

Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima koordinira međusektorske aktivnosti između supervizije i horizontalnih funkcionalnih cjelina, razvija metodologije supervizije i nadzora te osigurava podršku u provođenju i integraciji regulative u supervizorske procese u skladu s europskom supervizorskom praksom, kako bi se osigurala kvaliteta i omogućio optimalan proces redovnoga supervizorskog odlučivanja te nesmetan prijelaz u mehanizam bliske suradnje.

Ured za usklađenost poslovanja promiče etično postupanje zaposlenika, educira, savjetuje, daje mišljenja, upute i preporuke, izrađuje politike i procedure kojima se uređuju etičke vrijednosti Banke, provodi nadzor primjene Etičkoga kodeksa te utvrđuje, procjenjuje i prati rizike vezane uz pranje novca i financiranje terorizma na razini Banke.

Centar za posjetitelje jest edukativno-informativni centar središnje banke koji u okviru svojih programa građanima omogućuje da steknu i unaprijede svoja znanja o ekonomskim, monetarnim i financijskim konceptima i mehanizmima općenito, posebice o djelovanju središnje banke. Ovime HNB nastoji pridonijeti jačanju ekonomske i financijske pismenosti građana.

Organizacijska shema

Objavljeno: 20.11.2018. Ažurirano: 17.6.2024.
  • SAVJET HRVATSKE NARODNE BANKE
Guverner
  Telefon Faks
prof. dr. sc. Boris Vujčić Tel.: 01 4564-781 Faks: 01 4550-598
Zamjenica guvernera
  Telefon Faks
dr. sc. Sandra Švaljek Tel.: 01 4564-561 Faks: 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Roman Šubić Tel.: 01 4565-008 Faks: 01 4565-036
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Tomislav Ćorić Tel.: 01 4564-601  
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan Tel.: 01 4590-316 Faks: 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo Tel.: 01 4564-646 Faks: 01 4564-733
Viceguverner
  Telefon Faks
mr. sc. Slavko Tešija Tel.: 01 4564-776 Faks: 01 4564-699
Glavni ekonomist
  Telefon Faks
mr. sc. Vedran Šošić Tel.: 01 4564-548 Faks: 01 4565-036
Poslovni direktor
  Telefon Faks
mr. sc. Tomislav Presečan Tel.: 01 4565-025 Faks: 01 4564-975
Viceguverner
  Telefon Faks
dr. sc. Michael Faulend Tel.: 01 4564-865 Faks: 01 4564-737
Viceguverner
  Telefon Faks
Bojan Fras Tel.: 01 4564-893 Faks: 01 4564-737
Sektor za centralnobankarske operacije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Irena Kovačec Tel.: 01 4564-665 Faks: 01 4565-783
Direkcija za provođenje monetarne politike
Direktor direkcije: Gordan Prugovečki Tel.: 01 4564-665 Faks: 01 4565-579
Odjel za prognoze likvidnosti bankarskog sustava
Odjel za operacije na otvorenom tržištu
Odjel za obradu transakcija
Direkcija za upravljanje finacijskom imovinom
Direktor direkcije: mr. sc. Dražen Mikulčić Tel.: 01 4565-092 Faks: 01 4565-095
Odjel za transakcije financijskom imovinom
Odjel za kontrolu i namiru financijskih transakcija
Odjel podrške upravljanju financijskom imovinom
Sektor istraživanja
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Davor Kunovac Tel.: 01 4590-371, 01 4564-890 Faks: 01 4564-784
Direkcija za ekonomske analize
Direktor direkcije: Gordi Sušić Tel.: 01 4564-869, 01 4564-890 Faks: 01 4564-784
Direkcija za monetarnu politiku
Direktor direkcije: Jurica Zrnc Tel.: 01 4690-112 Faks: 01 4564-784
Direkcija za makrobonitetnu politiku i financijsku stabilnost
Direktorica direkcije: Maja Bukovšak Tel.: 01 4564-751, 01 4564-761 Faks: 01 4590-396
Ured za usklađenost poslovanja
  Telefon Faks
Direktor: Vjekoslav Kozina Tel.: 01 4690-160
Sektor statistike
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Tomislav Galac Tel.: 01 4564-543 Faks: 01 4550-854
Direkcija za monetarnu i financijsku statistiku
Direktorica direkcije: mr. sc. Lidija Hećimović Tel.: 01 4564-860 Faks: 01 4550-854
Odjel za statistiku monetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija
Odjel za statistiku financijskih računa i državnih financija
Direkcija za statistiku odnosa s inozemstvom
Direktor direkcije: mr. sc. Alen Škudar Tel.: 01 4564-867 Faks: 01 4550-854
Odjel za statistiku platne bilance
Odjel za statistiku inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statističke informacijske sustave
Direktor direkcije: dr. sc. Davor Galinec Tel.: 01 4564-618 Faks: 01 4550-854
Sektor bonitetne regulative i metodologije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Sanja Petrinić Turković Tel.: 01 4564-599 Faks: 01 4564-911
Direkcija za bonitetnu regulativu i krizno upravljanje
Direktor direkcije: Marko Tokić Tel.: 01 4564-599 Faks: 01 4564-911
Direkcija za modeliranje rizika
Direktorica direkcije: Ivana Jolić Tel.: 01 4564-599 Faks: 01 4564-911
Direkcija za bonitetno izvješćivanje, metodologiju i analizu
Direktor direkcije: Vedran Bartol Tel.: 01 4564-599 Faks: 01 4564-911
Odjel za bonitetno izvješćivanje
Odjel za bonitetnu metodologiju i analizu
Sektor bonitetne supervizije
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Mr.sc. Renata Samodol Tel.: 01 4564-902 Faks: 01 4565-053
Direkcija supervizije I
Direktorica direkcije: Ana Janjušić Dumalovski Tel.: 01 4564-925 Faks: 01 4565-053
Direkcija supervizije II
Direktor direkcije: Tomislav Jelinić Tel.: 01 4565-017 Faks: 01 4565-053
Direkcija supervizije III
Direktorica direkcije: Mirna Ljuban Tel.: 01 4564-901 Faks: 01 4565-053
Direkcija za neposredni nadzor
Direktor direkcije: Tel.: 01 4564-902 Faks: 01 4565-053
Sektor specijalističke supervizije i nadzora
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Mr.sc. Damir Blažeković Tel.: 01 4564-921 Faks: 01 4565-052
Direkcija supervizije informacijskih sustava
Direktor direkcije: Dr.sc. Slaven Smojver Tel.: 01 4564-921 Faks: 01 4565-052
Direkcija nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Direktorica direkcije: Vesna Krizmanić Mehdin Tel.: 01 4564-921 Faks: 01 4565-052
Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima
  Telefon Faks
Direktor: Mr. Mario Varjačić Tel.: 01 4564-931 Faks: 01 4565-052
Ured za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita
  Telefon
Direktorica: Tripović Sandra Tel.: 01 4596-364
Ured guvernera
  Telefon Faks
Direktorica: Nina Srkalović Tel.: 01 4564-567 Faks: 01 4550-598
Ured unutarnje revizije
  Telefon Faks
Direktorica: mr. sc. Ivana Krečak Tel.: 01 4590-345 Faks: 01 4610-551
Ured za upravljanje financijskim rizicima
  Telefon Faks
Direktor: dr. sc. Ivan Budimir Tel.: 01 4565 003 Faks:  
Ured za koordinaciju poslova sukcesije
  Telefon
Direktorica: Snježana Raić Tel.: 01 4564-651
Ured za devizne propise
  Telefon
Direktor: Zoran Jurak, univ. spec. Tel.: 01 4564-649
Ured za sigurnost
  Telefon Faks
Direktor: Zoran Bogdanović Tel.: 01 4590-376 Faks: 01 4564-778
Sektor pravnih poslova
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Dražen Odorčić Tel.: 01 4564-859 Faks: 01 4564-874
Direkcija za financijsko i supervizorsko pravo
Direktorica direkcije: Ivana Parać Vukomanović Tel.: 01 4590-304 Faks: 01 4564-874
Odjel za financijsko pravo
Odjel za supervizorsko pravo
Direkcija za opće pravne poslove
Direktorica direkcije: Nataša Gornik Jakšić Tel.: 01 4590-303 Faks: 01 4564-874
Ured za praćenje zaštite potrošača
  Telefon Faks
Direktorica: Snježana Levar Tel.: 01 4590-330 Faks: 01 4590-332
Sektor platnog prometa
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Bruno Vukoja Tel.: 01 4590-327 Faks: 01 4564-971
Direkcija za regulativu i razvoj platnog prometa
Direktor direkcije: Tomislav Mišić Tel.: 01 4564-992 Faks: 01 4564-971
Direkcija za nadzor platnog prometa
Direktor direkcije: Draško Albercht Tel.: 01 4564-717 Faks: 01 4564-971
Odjel za nadzor platnog prometa
Odjel za statistiku platnog prometa
Direkcija za operativne poslove platnog prometa
Direktorica direkcije: Marijana Gašpert Tel.: 01 4690-110 Faks: 01 4564-704
Odjel za poslove platnih sustava
Odjel za poslove s klijentima
Informacijsko - edukacijski centar "Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke
  Telefon Faks
Direktorica: Ines Merkl Tel.: 01 4564-719 Faks: 
Sektor za međunarodne i europske odnose
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: mr. sc. Sanja Tomičić Tel.: 01 4565-035 Faks: 01 4564-768
Direkcija za europske odnose
Direktor direkcije: mr. sc. Ana Šabić Tel.: 01 4564-923 Faks: 01 4564-768
Odjel za ESSB (Europski sustav središnjih banaka) i Eurosustav
Odjel za politike EU
Direkcija za odnose s međunarodnim financijskim institucijama
Direktorica direkcije: mr.sc. Ana Martinis Tel.: 01 4590-388 Faks: 01 4564-768
Odjel za politike MFI
Odjel za financijske poslove s MFI
Ured za sanaciju kreditnih institucija
  Telefon Faks
Direktorica ureda: Lidija Pranjić Tel.: 01 4565-021 Faks: 01 4596-341
Sektor kontrolinga, financija i računovodstva
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: dr. sc. Diana Jakelić Tel.: 01 4564-808 Faks: 01 4550-594
Direkcija kontrolinga
Direktorica: mr. sc. Irena Topić Tel.: 01 4590-335 Faks: 01 4550-594
Direkcija financija i računovodstva
Direktor: dr. sc. Mario Varović Tel.: 01 4564-725 Faks: 01 4550-594
Odjel centralnog računovodstva
Odjel računovodstva monetarnih poslova i platnog prometa
Odjel računovodstva međunarodnih pričuva i druge financijske imovine
Odjel računovodstva zaposlenika
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja
Sektor podrške poslovanju
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Boris Zaninović Tel.: 01 4564-943 Faks: 01 4564-990
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
Direktorica direkcije: Željka Majher Tel.: 01 4565-016 Faks: 01 4565-022
Direkcija tehničkih poslova
Direktor direkcije: Roman Kos Tel.: 01 4564-886 Faks: 01 4564-929
Odjel tehničke podrške
Odjel održavanja
Direkcija općih poslova
Direktorica direkcije: Nataša Radovčić Tel.: 01 4564-672 Faks: 01 4610-551
Odjel opće podrške
Odjel pisarnice
Odjel ekonomskih i materijalnih poslova
Direkcija nabave
Direktor direkcije: Josip Medić Tel.: 01 4590-358 Faks: 01 4564-700
Direkcija za poslovni protokol
Direktorica direkcije: Dražena Zgombić Tel.: 01 4564-690  
Sektor komunikacija
  Telefon Faks
Izvršna direktorica: Alemka Lisinski Tel.: 01 4596-312 Faks: 01 4564-737
Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju
Direktor direkcije: Frenki Laušić Tel.: 01 4690-116  
Odjel za eksternu i internu komunikaciju
Odjel za digitalnu komunikaciju
Direkcija za publikacije
Direktorica direkcije: mr. sc. Katja Gattin Turkalj Tel.: 01 4564-880 Faks: 01 4564-737
Direkcija za jezik i dokumentaciju
Direktorica direkcije: mr. sc. Romana Sinković Tel.: 01 4565-005 Faks: 01 4564-687
Prevoditeljsko-lektorski odjel
Informacijsko-dokumentacijski odjel
Sektor za informatičke tehnologije
  Telefon Faks
Izvršni direktor: dr. sc. Mario Žgela Tel.: 01 4564-767 Faks: 01 4565-073
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Direktor direkcije: Darko Pongrac Tel.: 01 4564-866 Faks: 01 4564-693
Odjel za skladište podataka
Odjel za izradu poslovnih aplikacijskih sustava
Odjel za osiguranje kvalitete
Direkcija za operativne poslove
Direktor direkcije: Davor Đeker Tel.: 01 4564-752 Faks: 01 4565-073
Odjel za upravljanje mrežom i operativnim sustavima
Odjel za upravljanje bazama podataka, izvještajnim sustavima i dokumentima
Odjel za korisničku podršku
Odjel za sigurnost i zaštitu informacijskog sustava
Centar za posjetitelje
  Telefon Faks
Direktorica: mr. sc. Dejana Rebernik    
Sektor za gotov novac
  Telefon Faks
Izvršni direktor: Tihomir Mavriček Tel.: 01 4564-612 Faks: 01 4610-549
Direkcija za regulativu, razvoj i kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Direktorica: Lidija Benko Braus Tel.: 01 4565-032 Faks: 01 4610-549
Odjel za regulativu i razvoj poslovanja s gotovim novcem
Odjel za kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Direktor direkcije: Ranko Antolović Tel.: 01 4564-500 Faks: 01 4610-549
Odjel za pohranu i opskrbu gotovim novcem
Odjel za obradu gotovog novca
Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca
Direktorica: dr.sc. Petra Poldrugač Tel.: 01 4564-612 Faks: 01 4610-549
Odjel nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja
Odjel nacionalnog centra za analizu gotovog novca