Tehnička suradnja

Objavljeno: 12.11.2020. Ažurirano: 23.9.2022.
Stručnjaci Hrvatske narodne banke kontinuirano sudjeluju u prijenosu znanja i iskustava drugim institucijama, prije svega središnjim bankama zemalja u regiji. Suradnja se najčešće ostvaruje kroz bilateralne aktivnosti i projekte financirane sredstvima EU-a, s temama koje su uglavnom vezane uz prijenos pravne stečevine EU-a i načine poslovanja središnjih banaka.

Tehnička suradnja kod središnjih banaka obuhvaća prijenos znanja i iskustava s ciljem unaprjeđenja institucionalnih sposobnosti središnje banke korisnice. Oblici i metode njezina provođenja mogu se podijeliti na više načina, a stručnjaci HNB-a najčešće su uključeni u sljedeće oblike suradnje:

Bilateralna tehnička suradnja ostvaruje se na temelju izravnog dogovora dviju institucija i u pravilu se financira iz njihova vlastita proračuna. Najčešće je riječ o kraćim studijskim posjetima ili on-line konzultacijama s unaprijed dogovorenom temom.

TAIEX (engl. Technical Assistance and Information Exchange) instrument je Europske komisije za prenošenje zakonodavstva i upoznavanje s najboljim praksama EU-a. Provodi se putem kratkih radionica, misija stručnjaka ili studijskih posjeta, a njime se u kratkom roku može pružiti ekspertiza prilagođena zahtjevu institucije korisnice.

Twinning projekt najsloženiji je oblik provođenja tehničke suradnje, a također se financira sredstvima EU-a. Osmišljen je kako bi se pomoglo državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u u stjecanju potrebnih znanja i iskustava za usvajanje i provedbu zakonodavstva EU-a.

Tehnička suradnja kojom je HNB prenosio svoja znanja i iskustva na druge institucije, osobito na središnje banke zemalja u regiji zapadnog Balkana, započela je znatno prije nego što je Hrvatska postala članica EU-a. U to je vrijeme HNB dobivao zahtjeve za kratkoročne studijske posjete stručnjaka tih središnjih banaka HNB-u, uglavnom s temama koje su te banke prepoznale kao važne za njih i za koje su smatrale da im iskustvo i znanje HNB-a može biti korisno.

Ulaskom u EU realizirano je i nekoliko TAIEX misija i posjeta stručnjaka, no najveći zamah u tehničkoj suradnji HNB je napravio sudjelovanjem u nekoliko twinning projekata i Regionalnom programu za središnje banke zapadnog Balkana. S obzirom na složenost i veličinu twinning projekata općenito, HNB je u njima sudjelovao kao tzv. sudjelujući partner (engl. Junior Partner) zajedno s njemačkom središnjom bankom, Deutsche Bundesbank, kao vodećim partnerom.

Slijede osnovne informacije o svim velikim projektima tehničke suradnje financiranima sredstvima EU-a u kojima je HNB sudjelovao ili još sudjeluje.

Twinning projekt za financijski sektor u Crnoj Gori

Za potrebe projekta osnovan je konzorcij koji su činile središnje banke Njemačke, Hrvatske i Nizozemske te agencije za nadzor financijskih usluga Njemačke i Hrvatske (BAFIN i Hanfa). Institucije korisnice bile su Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala.

 • Projekt je trajao 27 mjeseci, započeo je u travnju 2018. i završio u srpnju 2020. godine.
 • Prema broju radnih dana svakoga pojedinog stručnjaka (tzv. ekspert dani) hrvatske institucije odradile su gotovo 60% aktivnosti projekta (HNB i Hanfa imali su približno jednak broj).
 • Proračun projekta – 1.410.000 eura.
 • HNB je bio angažiran na području daljnjeg usklađivanja regulatornog okvira za bankarski sektor s pravnom stečevinom EU-a i na jačanju administrativnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore u aktivnostima povezanima s financijskom stabilnošću.
 • HNB je za potrebe projekta osigurao tzv. dugoročnog twinning savjetnika – osobu koja je u Crnoj Gori koordinirala sve glavne aktivnosti projekta. Ovo je prvi twinning projekt u kojemu je stručnjak iz Republike Hrvatske imao tu ulogu.

Twinning projekt za Narodnu banku Srbije

 • Za potrebe projekta osnovan je konzorcij koji su činili Deutsche Bundesbank, Narodna banka Rumunjske i HNB. Kako se jedna od aktivnosti u projektu odnosila na sektor osiguranja (za koji je u Srbiji nadležna središnja banka), u projekt se sa svojim stručnjacima uključila i Hanfa.
 • Projekt je trajao 18 mjeseci, započeo je u rujnu 2018. i završio u ožujku 2020. godine.
 • Broj tzv. ekspert dana između članova konzorcija podijeljen je na tri približno jednaka dijela.
 • Proračun projekta – 800.000 eura.
 • Stručnjaci HNB-a radili su na izradi akcijskih planova za praćenje učinaka liberalizacije kretanja kapitala, za optimiziranje prikupljanja statističkih podataka od banaka i za usklađivanje funkcije međunarodnih odnosa banke sa standardima ESSB-a.

Twinning Light projekt za Republiku Sjevernu Makedoniju

 • Partner u Twinning Light projektu "Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv krivotvorenja eura" za Republiku Sjevernu Makedoniju bila je Deutsche Bundesbank, no u njemu su, između ostalih, bili angažirani i stručnjaci HNB-a. Institucije korisnice bile su Ministarstvo unutarnjih poslova i Narodna banka Republike Sjeverne Makedonije.
 • Projekt je trajao 8 mjeseci, započeo je u studenom 2018. i završio u lipnju 2019. godine.
 • Proračun projekta – 250.000 eura.
 • Opći cilj ovog projekta bio je uspostaviti učinkovite sustave nadzora krivotvorenja eura i zaštite financijskih interesa Republike Sjeverne Makedonije i EU-a. Stručnjaci HNB-a sudjelovali su u dijelu projekta koji se odnosio na analizu funkcioniranja sustava borbe protiv krivotvorenja novčanica i kovanog novca.

Twinning projekt za Narodnu banku Republike Sjeverne Makedonije

 • Za potrebe projekta osnovan je konzorcij Deutsche Bundesbank i HNB-a.
 • Projekt je započeo u rujnu 2019., i završio u ožujku 2021. godine.
 • U terminima tzv. expert dana, stručnjaci HNB-a odradili su gotovo 50% aktivnosti.
 • Proračun projekta – 600.000 eura.
 • Stručnjaci HNB-a bili su angažirani na području statistike financijskih računa te jednim dijelom na aktivnostima vezanima uz platne sustave i primjenu bankovne regulative i praksi povezanih s koeficijentom likvidnosne pokrivenosti, ILAAP-om i neprihodonosnim kreditima.
 • I za ovaj projekt HNB je osigurao dugoročnog twinning savjetnika.

Regionalni program za središnje banke zapadnog Balkana

 • Stručnjaci HNB-a, zajedno s drugih 20 središnjih banaka ESSB-a i pod vodstvom Deutsche Bundesbank, sudjelovali su u regionalnom "Programu za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u ESSB".
 • Program je započeo u ožujku 2019. i završio u prosincu 2021. godine.
 • Proračun Programa – 2.000.000 eura.
 • HNB je sudjelovao u dvije komponente Programa, seminarima (engl. training events) za stručnjake iz institucija korisnica i bilateralnim mjerama:
  • U prvoj komponenti bilo je predviđeno održavanje ukupno 20 seminara s temama iz područja središnjeg bankarstva. Domaćini su ovih seminara središnje banke ESSB-a; HNB je bio domaćin triju seminara s temama: monetarna statistika (svibanj 2019.), platni promet (listopad 2019.) i financijska stabilnost (veljača 2020.).
  • U drugoj komponenti bile su predviđene po dvije bilateralne mjere sa svakom od institucija korisnica. HNB je proveo dvije bilateralne mjere, po jednu sa središnjim bankama Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Nastavak Regionalnog programa za središnje banke zapadnog Balkana

 • Nakon uspješnog završetka "Programa za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u ESSB" u rujnu 2022. godine pokrenut je i njegov nastavak.
 • I u ovom Programu HNB sudjeluje zajedno s drugih 20 središnjih banaka ESSB-a i pod vodstvom Deutsche Bundesbank.
 • Program je započeo u rujnu 2022. i predviđeno je da traje do rujna 2025. godine.
 • Proračun Programa – 3.000.000 eura.
 • Program se sastoji od dvije komponente:
  • U prvoj komponenti predviđeno je održavanje ukupno 20 seminara (engl. training events) za stručnjake iz zemalja korisnica i tri radionice za njihove članove uprava i više rukovoditelje (engl. high-level policy workshop) o temama iz područja središnjeg bankarstva. Domaćini su ovih događanja središnje banke ESSB-a.
  • U drugoj komponenti predviđeno je po šest bilateralnih mjera te po tri prakse (engl. internship) u središnjim bankama ESSB-a za zaposlenike svake od institucija korisnica.
 • Predviđeno je da stručnjaci HNB-a sudjeluju kao predavači na dva seminara, jednoj radionici te u desetak bilateralnih mjera.

Koordinacija aktivnosti tehničke suradnje na razini središnjih banaka ESSB-a odvija se putem Radne skupine za suradnju središnjih banaka (WG CBC), podstrukture Odbora za međunarodne odnose (IRC) ESSB-a. WG CBC predstavlja forum za razmjenu informacija o suradnji središnjih banaka zemalja izvan EU-a i ESSB-a te forum za koordinaciju projekata koje središnje banke provode. Vođenje te stručnu i logističku potporu radu WG CBC-a daje Deutsche Bundesbank.

U prosincu 2017. Radna skupina objavila je dokument o najboljim praksama ESSB-a u međunarodnoj suradnji središnjih banaka, u kojemu se iznose razlozi za takve aktivnosti, načela na kojima se ta suradnja zasniva i primjeri takve suradnje.

U veljači 2020. Radna skupina pružila je dodatne informacije o međunarodnoj suradnji središnjih banaka objavom dokumenta o pristupima ocjeni (evaluaciji) tih aktivnosti na razini ESSB-a.