AnaCredit

Objavljeno: 16.5.2022. Ažurirano: 8.7.2024.

Hrvatska narodna banka prikuplja granularne podatake o kreditima i kreditnom riziku prema svim pravnim osobama (rezidentima i nerezidentima), tzv. AnaCredit (AC) i dostavlja podatke ESB-i u skladu s Uredbom (EU) 2016/867 Europske središnje banke (ESB) od 18. svibnja 2016. godine o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku (ESB/2016/13). Osim Uredbe, prateća dokumentacija obuhvaća i Smjernicu (EU) 2017/2335 ESB-a od 23. studenoga 2017. o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podacima o kreditnom riziku (ESB/2017/38) te Priručnik za izvješćivanje (engl. AnaCredit Reporting Manual).

AnaCredit je skup podataka koji sadržava detaljne informacije o pojedinačnim kreditima i kreditnom riziku u europodručju, usklađen u svim državama članicama, a zbog sve većih potreba provođenja supervizije kreditnih institucija, analize financijske stabilnosti i upravljanja rizicima, formuliranja i vođenja monetarne politike i ekonomskih analiza i istraživanja. Ova izvještajna obveza države članice europodručja obuhvaća mjesečne i tromjesečne podatke o pojedinačnim kreditnim ugovorima između kreditnih institucija i pravnih osoba, uključujući identifikatore ugovornih strana te velik broj statističko-supervizorskih obilježja.

Dodatno, uvodi se obveza dostavljanja podataka za potrebe usklađivanja hrvatskih makrobonitetnih tijela sa zahtjevima iz Preporuke o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2016/14) i Preporuke o izmjenama Preporuke o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2019/3), kojima se na europskoj razini usklađuju podaci potrebni za procjenu i praćenje rizika za financijsku stabilnost povezanih s tržištem nekretnina.

Implementacija sustava izvješćivanja o pojedinačnim bankovnim kreditima pravnim osobama u europodručju na granularnoj osnovi odvijat će se u tri faze:

  • Faza 1.: Prikupljanje referentnih podataka o drugoj ugovornoj strani
  • Faza 2.: Prikupljanje granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku
  • Faza 3.: Prikupljanje granularnih podataka o nekretninama (prošireni obuhvat).

Regulativa i prateća dokumentacija:

Tehničke specifikacije i dokumenti:

  1. Izvješće 1. Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani:

    Dostava referentnih podataka o drugoj ugovornoj strani (prikupljanje podataka u cilju uspostave baze referentnih podataka i podatkovnog doprinosa jedinstvenoj bazi referentnih podataka izvještajnih institucija i njihovih klijenata, organiziranoj na razini Europskog sustava središnjih banaka u sklopu projekta RIAD 4.0 – Register of Institutions and Affiliates Data) u skladu sa Smjernicom (EU) 2018/876 ESB-a od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2018/16) i Smjernicom (EU) 2019/1335 ESB-a od 7. lipnja 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2018/876 ESB-a od 1. lipnja 2018. o Registru podataka o institucijama i povezanim društvima (ESB/2019/17).

  2. Izvješća od 2. do 10. Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku
  3. Izvješća od 11. do 12. Granularni podaci o nekretninama