Ograničena mreža

Objavljeno: 29.3.2019. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo kojemu su pružatelji usluga ograničene mreže obvezni dostaviti obavijest ako ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija tijekom prethodnih 12 mjeseci premaši iznos od 1.000.000,00 eura.

Obveza obavješćivanja Hrvatske narodne banke o aktivnostima (uslugama) iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i b) Zakona o platnom prometu (NN, br. 66/2018., 114/2022. – u nastavku teksta: Zakon), koje se ne smatraju platnim uslugama (u nastavku teksta: usluge ograničene mreže), propisana je u članku 6. stavku 1. Zakona.

Kriteriji i činitelji te informacije koje Hrvatska narodna banka uzima u obzir pri procjeni usluga ograničene mreže utvrđeni su i u Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o isključenju ograničene mreže u skladu s Direktivom o platnim uslugama (PSD2) – (EBA/GL/2022/02).

Obveznici obavješćivanja o uslugama ograničene mreže

Obveznici obavješćivanja jesu pružatelji usluga ograničene mreže – trgovačka društva i obrtnici koji na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju jednu aktivnost ili obje aktivnosti iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i b) Zakona (u nastavku teksta: pružatelji usluga) ako je ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih provođenjem tih aktivnosti tijekom prethodnih 12 mjeseci premašila iznos od 1.000.000,00 eura.

Izračun ukupne vrijednosti platnih transakcija od 1.000.000,00 eura provodi se na razini svakog pružatelja usluge. Ako jedan pružatelj usluge pruža usluge na temelju više od jednoga platnog instrumenta koji se može upotrebljavati ograničeno, izračun navedenog praga provodi se zbrajanjem svih platnih transakcija izvršenih u Republici Hrvatskoj sa svim platnim instrumentima koji se mogu koristiti ograničeno (poput kartica, aplikacija za plaćanje i sl.), a koje nudi isti pružatelj usluga.

Obveznici obavješćivanja Hrvatskoj narodnoj banci jesu trgovačka društva i obrtnici osnovani u Republici Hrvatskoj, ali i pružatelji usluga iz drugih država članica Europske unije ako izdaju platne instrumente koji se mogu upotrebljavati za plaćanje robe ili usluga u okviru usluge ograničene mreže u Republici Hrvatskoj i ako takvim instrumentima izvrše platne transakcije u vrijednosti višoj od 1.000.000,00 eura u prethodnih 12 mjeseci.

Ujedno se upućuju pružatelji usluga koji izdaju platni instrument koji se može upotrebljavati za plaćanje robe ili usluga u okviru usluga ograničene mreže i u drugim državama članicama Europske unije, da su obvezni, ako takvim instrumentima izvrše platne transakcije u vrijednosti višoj od 1,000.000,00 eura, dostaviti obavijest nadležnom tijelu te druge države članice prema odredbi nacionalnog propisa te države članice, kojom se prenosi odredba članka 37. stavka 2. Direktive (EU) 2015/2366 o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (PSD2).

Aktivnosti koje su predmet obavješćivanja – usluge ograničene mreže

Aktivnosti iz članka 5. točke 11. Zakona za koje je propisana obveza obavješćivanja jesu aktivnosti koje se temelje na platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

  • omogućuju imatelju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja ili unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem i
  • mogu se upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga.

Pod pojmom "platni instrumenti koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno" podrazumijevaju se platni instrumenti s ograničenom uporabom, tj. koji se upotrebljavaju s posebnom svrhom (npr. kartice trgovine, kartice i slična sredstva za vožnju javnim prijevozom, parkirne karte, članske iskaznice, kartice i slična sredstva za plaćanje cestarine, ENC uređaji i sl.), za razliku od platnih instrumenata koje izdaju pružatelji platnih usluga i koji su u širokoj uporabi za plaćanje robe i usluga velikog broja različitih trgovaca na tržištu (npr. platne kartice Maestro, Mastercard, Visa, Diners, American Express i sl.).

Pod pojmom "aktivnosti koje se temelje na platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno" podrazumijevaju se plaćanja platnim instrumentima s ograničenom uporabom, neovisno o tome uplaćuje li korisnik (imatelj) novčana sredstva izdavatelju platnog instrumenta naknadno (postpaid platni instrumenti) ili unaprijed (prepaid platni instrumenti).

Aktivnosti koje nisu predmet obavješćivanja

Platne transakcije na temelju instrumenata kao što su bonovi, vaučeri ili kartice izdani od strane izdavatelja njegovim zaposlenicima ili drugoj tvrtki koja takve instrumente kupuje za svoje zaposlenike od izdavatelja na temelju ugovora (primjerice u svrhu poklona za Božić, Uskrs i slično), a sve u svrhu kupnje u trgovinama izdavatelja za osobne potrebe zaposlenika, nisu vrijednost koja se uračunava u ukupnu vrijednost platnih transakcija prema članku 6. stavku 1. Zakona.

Izdavatelji koji izdaju samo takve instrumente nemaju obvezu obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o opisanoj aktivnosti. Isto tako, obveznici dostave obavijesti HNB-u nisu ni trgovci koji su omogućili kupnju, na temelju ugovora s drugim tvrtkama, u svojim trgovinama za zaposlenike tih tvrtki na temelju predbilježbe ili osobne identifikacije tih zaposlenika u svrhu potrošnje do određenog iznosa.

Primjeri uporabe platnih instrumenata kod usluga ograničene mreže

  • za platne instrumente koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja: npr. poklon-kartice jedne određene trgovine koje se mogu upotrebljavati za plaćanje samo u toj trgovini ili u lancu trgovina istog izdavatelja (u fizičkim prostorijama izdavatelja)
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s izdavateljem toga platnog instrumenta (fizička prodajna mjesta i/ili prodaja na internetu): npr. kartice koje se mogu upotrebljavati za plaćanje u jednom određenom trgovačkom centru
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji se mogu upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga: npr. kartice za gorivo koje se mogu upotrebljavati za kupnju goriva i ograničenog izbora robe ili usluga koje su funkcionalno povezane s gorivom

Kada je potrebno dostaviti obavijest Hrvatskoj narodnoj banci

Obveznik obavješćivanja dužan je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci prvu obavijest o usluzi ograničene mreže u roku od 30 dana od dana na koji su ispunjeni uvjeti za obavješćivanje.

Uvjeti za obavješćivanje ispunjeni su ako je ukupna vrijednost platnih transakcija koje su izvršene obavljanjem aktivnosti u okviru usluge ograničene mreže, tijekom prethodnih 12 mjeseci ili u razdoblju kraćem od 12 mjeseci, premašila iznos od 1.000.000,00 eura.

Obveznik obavješćivanja dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati svaku sljedeću obavijest o usluzi ograničene mreže na godišnjoj razini, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca, najkasnije do kraja veljače tekuće godine za razdoblje prethodne godine, svake godine, sve dok su ispunjeni uvjeti za obavješćivanje.

Način dostavljanja obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci

PDF dokument potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC.

Obveza obavješćivanja iz članka 6. stavka 1. Zakona ispunjava se dostavljanjem Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu dnpp@hnb.hr sljedeće dokumentacije:

  • obrasca Obavijest o uslugama ograničene mreže (obrazac OMI)
  • priloga OMI obrascu – Opis usluge ograničene mreže i
  • Izjave (koja se daje u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isključenje iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i/ili b) Zakona) potpisane od strane obrtnika odnosno zakonskog zastupnika ili zakonskih zastupnika trgovačkog društva u skladu s njihovim ovlaštenjima za zastupanje.

Pružatelj usluga koji na navedeni način obavijesti Hrvatsku narodnu banku dužan je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti i druge informacije.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u vezi s obvezom obavješćivanja ili popunjavanjem dokumentacije koja se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci pružatelj usluga može uputiti upit na navedenu e-adresu.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka na temelju obavijesti i dostavljenih informacija utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje ili nastavak pružanja usluga ograničene mreže.

Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da nije opravdano da pružatelj usluga nastavi s pružanjem usluga ograničene mreže, rješenjem će mu naložiti da u roku koji odredi Hrvatska narodna banka (koji ne može biti kraći od 90 dana) podnese Hrvatskoj narodnoj banci odgovarajući zahtjev u svrhu dobivanja statusa pružatelja platnih usluga ili da se u istom roku uskladi s ograničenjima iz članka 5. točke 11. Zakona na način naveden u rješenju.

Objavljivanje podataka o pružateljima usluga

Pružatelji usluga koji su Hrvatskoj narodnoj banci poslali obavijest u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona (obavijest o uslugama ograničene mreže) i koji ispunjavaju uvjete za nastavak pružanja usluga ograničene mreže, kao i opis aktivnosti koje obavljaju ti pružatelji usluga, upisuju se u registar koji vodi Hrvatska narodna banka te u središnji registar koji vodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority).