Ovlašteni mjenjači

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 19.1.2023.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ako na osnovi zahtjeva i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o deviznom poslovanju ("Narodne novine", br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009. i 133/2009. - Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013., 52/2021. i 141/2022.).

Odobrenje se izdaje ako su ispunjeni svi uvjeti za njegovo izdavanje, koji uključuju i dostavu cjelokupne propisane dokumentacije. Ovlašteni mjenjač smije obavljati mjenjačke poslove samo ako ispunjava sve uvjete koji su propisani relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Obavijest ovlaštenim mjenjačima

U Zakonu o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju  (NN, br. 141/2022.) u članku 28. propisuje se obveza ovlaštenim mjenjačima da Hrvatskoj narodnoj banci dostave ugovor o kupnji licenciranoga računalnog programa prema kojemu je euro domaća valuta do 31. ožujka 2023. Ako to ne učine, po isteku navedenog roka, odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova prestaje vrijediti po sili zakona.

 

PDF dokument potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.

Prilozi koje pravne osobe podnose Hrvatskoj narodnoj banci radi izdavanja odnosno oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova su sljedeći:

 • Prilog 1a Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 1c Zahtjev za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 2a Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa
 • Prilog 2b Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa
 • Prilog 3a Popis kvalificiranih vlasnika podnositelja zahtjeva
 • Prilog 3b Popis kvalificiranih vlasnika fizičkih osoba, kvalificiranih vlasnika podnositelja zahtjeva
 • Prilog 3c/1 Podaci članova uprave, prokurista i kvalificiranih vlasnika-fizičkih osoba podnositelja zahtjeva
 • Prilog 4 RF - Izjava o neosuđivanosti rezidenta fizičke osobe
 • Prilog 4 RP - Izjava o neosuđivanosti rezidenta pravne osobe
 • Prilog 4 NF - Izjava o neosuđivanosti nerezidenta fizičke osobe
 • Prilog 4 NP - Izjava o neosuđivanosti nerezidenta pravne osobe

Prilozi koje obrtnici podnose Hrvatskoj narodnoj banci radi izdavanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova su sljedeći:

 • Prilog 1b Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 1d Zahtjev za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 • Prilog 2a Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa
 • Prilog 2b Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa
 • Prilog 3c/2 Podaci obrtnika koji je podnositelj zahtjeva
 • Prilog 4 RF - Izjava o neosuđivanosti rezidenta fizičke osobe

Za izdavanje Odobrenja osim zahtjeva treba dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 2. ispunjene Priloge 3a, 3b (samo za pravne osobe), 3c/1 ili 3c/2,
 3. predugovor ili ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljen s poslovnom bankom,
 4. predugovor ili ugovor o kupnji/korištenju certificiranoga računalnog programa za ovlaštene mjenjače,
 5. Potvrdu o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa (Prilog 2a),
 6. ovjerene izjave o neosuđivanosti u inozemstvu za vlasnika obrta odnosno svakoga člana uprave, svakoga izvršnog direktora dioničkog društva koje ima upravni odbor, svakoga prokurista te svakoga kvalificiranog vlasnika.

Ugovor ili predugovor o kupnji/korištenju certificiranoga računalnog programa sklapa se s trgovačkim društvom ili obrtom koji je za svoj računalni program stekao certifikat HNB-a. S obzirom na to da su ovlašteni mjenjači od 1. siječnja 2023. dužni koristiti certificirani računalni program zasnovan na euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka izdaje certifikate za takve programe. Tvrtke korisnika certifikata za računalne programe zasnovane na euru za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikat objavljeni su u dokumentu Obavijest o dosadašnjim rezultatima javnog poziva za prikupljanje ponuda programskih rješenja zaštićenoga računalnog programa za ovlaštene mjenjače koji je zasnovan na euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske te koji će ovlašteni mjenjači koristiti od 1. siječnja 2023.

Zahtjev zajedno s navedenom dokumentacijom treba dostaviti na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka
Ured za devizne propise
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje upravnu pristojbu ni naknadu za izdavanje odobrenja.

Hrvatska narodna banka dužna je o zahtjevu odlučiti u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva. Međutim, uobičajeni rok za izdavanje odobrenja iznosi do 30 dana.

U skladu s člankom 85. stavkom 4. i člankom 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09 i 110/21), ako pismeno koje je Hrvatska narodna banka uputila ovlaštenom mjenjaču nije bilo moguće uručiti, odnosno kada je pismeno vraćeno Hrvatskoj narodnoj banci kao neuručeno, Hrvatska narodna banka objavljuje ga na oglasnoj ploči koja se nalazi na adresi: Hrvatska narodna banka, Josipa Račkog 3, Zagreb. Po isteku osam dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču smatra se da je dostava uredno obavljena u skladu s člankom 95. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku.

Ovlašteni mjenjač podnosi prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski odnosno obrtni registar po dobivanju odobrenja za obavljanje tih poslova.

Detaljniji uvjeti te način obavljanja mjenjačkih poslova propisani su Odlukom o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove. U Odluci su navedeni i određeni materijalni uvjeti koje ovlašteni mjenjač mora ispuniti za obavljanje mjenjačkih poslova.

Specifični uvjeti u vezi s opremanjem mjenjačkog mjesta propisani su Zakonom o zaštiti novčarskih institucija ("Narodne novine", br. 56/15 i 46/21). Svrha je navedenog Zakona osiguravanje sigurnosti zaposlenika u institucijama koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, a za njegovu provedbu nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova. U vezi s potrebnom opremom za zaštitu mjenjačkog mjesta potrebno je obratiti se izravno Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ovlašteni mjenjači obvezni su postupati i u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", br. 108/17 i 39/19). Navedenim Zakonom propisane su mjere i radnje u bankarskom i nebankarskom financijskom poslovanju te u novčarskom i drugom poslovanju koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Također, ovlašteni su mjenjači dužni postupati i u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji ("Narodne novine", br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) u prometu gotovinom. Pitanja u vezi s provedbom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu se uputiti Ministarstvu financija - Financijskom inspektoratu, a u vezi s provedbom Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ministarstvu financija - Poreznoj upravi.

Sva eventualna dodatna pitanja u vezi s odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove te izdavanjem odobrenja možete uputiti izravno na e-adresu: mjenjaci@hnb.hr ili na telefonske brojeve: 01 4564 697, 4564 632 ili 4564 649.