Indeksi cijena

Objavljeno: 20.9.2017. Ažurirano: 24.2.2023.

U tablicama se prikazuju relevantni statistički podaci o cijenama Državnog zavoda za statistiku i Eurostata.

Metodologija - odabrane nefinancijske statistike - indeksi cijena

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 8.4.2024.

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje. Osim navedenog, koristi se i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama (npr. za indeksiranje plaća u kolektivnim ugovorima, indeksiranje mirovina i slično), usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te se primjenjuje za analitičke svrhe.

Indeks proizvođačkih cijena industrije mjeri promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u Republici Hrvatskoj i koje su prodali proizvođači na domaćemu (hrvatskom) i/ili nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu. Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

Tablica J1a Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

IPC i HIPC računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva (HIPC obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena). Dok se indeks potrošačkih cijena najčešće primjenjuje kao opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima, harmonizirani indeks potrošačkih cijena usporediva je mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

HIPC-CT jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena, gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje, tj. u tijeku vremena. U slučaju promjene poreznih stopa razlika između tekućeg HICP-CT-a i HICP-a upućuje na utjecaj promjene poreznih stopa na promjene cijena uz pretpostavku da su se promjene u poreznim stopama primijenile trenutačno i potpuno.

Tablica J2 Temeljni indeksi potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena bez energije izračunava se u Državnom zavodu za statistiku, a dobiva se tako da se iz košarice dobara i usluga za izračunavanje ukupnog indeksa potrošačkih cijena isključe cijene energije, čiji udio u košarici za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena u 2023. iznosi 16,19%. Indeks potrošačkih cijena bez energije, hrane, pića i duhana izračunava se u Državnom zavodu za statistiku, a dobiva se tako da se iz košarice dobara i usluga za izračunavanje ukupnog indeksa potrošačkih cijena isključe cijene energije, hrane, pića i duhana, čiji udio u košarici za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena u 2023. iznosi 47,74%. Isključivanje se provodi metodom nultog pondera.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena bez energije izračunava se u Eurostatu, a dobiva se tako da se iz košarice dobara i usluga za izračunavanje ukupnoga harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena isključe cijene energije, čiji udio u košarici za izračunavanje harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u 2023. iznosi 12,87%. Harmonizirani indeks potrošačkih cijena bez energije, hrane, pića i duhana izračunava se u Eurostatu, a dobiva se tako da se iz košarice dobara i usluga za izračunavanje ukupnoga harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena isključe cijene energije, hrane, pića i duhana, čiji udio u košarici za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena u 2023. iznosi 41,98%. Isključivanje se provodi metodom nultog pondera.

Tablica J3 Indeks cijena stambenih objekata

Indeks cijena stambenih objekata mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu.

Indeks cijena stambenih objekata obuhvaća sve raspoložive podatke o transakcijama stambenih objekata (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske, izražene u eurima, koje je dostavila Porezna uprava Ministarstva financija prema unaprijed definiranim rokovima.

Osnovni izvor podataka za izradu pondera jest vrijednost transakcija stambenih objekata kupljenih u prethodnoj godini. Ponderi su preračunani prema kretanju cijena stambenih objekata posljednjeg tromjesečja prethodne godine.