Temeljne funkcije

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i dio je Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka. Svoje zadatke HNB obavlja samostalno i u sklopu Eurosustava u skladu sa zajedničkim procedurama tamo gdje one postoje.

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i Statutom ESSB-a i ESB-a Hrvatska narodna banka sudjeluje u definiranju i provođenju monetarne politike Europske unije, izvršava devizne operacije (poslove) u skladu s člankom 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i osigurava nesmetano funkcioniranje platnog sustava.

Hrvatska narodna banka upravlja, prikuplja i obrađuje statističke podatke te izdaje i oduzima odnosno ukida odobrenja i suglasnosti i donosi druga rješenja u skladu sa zakonima kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija i poslovanje kreditnih unija, pružatelja platnih usluga, izdavatelja elektroničkog novca i platnih sustava, platni promet, izdavanje elektroničkog novca te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača.
Zadatak je Hrvatske narodne banke da obavlja superviziju i nadzor u skladu sa zakonima kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija i poslovanje kreditnih unija, pružatelja platnih usluga, izdavatelja elektroničkog novca i platnih sustava, platni promet i izdavanje elektroničkog novca. Poslove supervizije kreditnih institucija HNB obavlja u sklopu jedinstvenoga nadzornog mehanizma, a poslove sanacije kreditnih institucija obavlja u sklopu jedinstvenoga sanacijskog mehanizma.

Također, HNB uređuje i unapređuje platni promet i osigurava njegovo nesmetano funkcioniranje te obavlja poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku i ostale zakonom utvrđene poslove za Republiku Hrvatsku. Hrvatska narodna banka provodi makrobonitetnu politiku radi pridonošenja očuvanju stabilnosti financijskog sustava u cjelini.

Osim toga, vodi račune kreditnih institucija i obavlja platni promet po tim računima te odobrava kredite kreditnim institucijama. Usto, HNB donosi podzakonske propise u poslovima iz svoje nadležnosti.