Međunarodne institucije i grupe koje se bave problemom pranja novca i financiranja terorizma

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 17.2.2021.
OUN je započeo borbu protiv pranja novca donošenjem konvencija, a borbu protiv terorizma usmjerava rezolucijama svog Vijeća sigurnosti te takve dokumente preuzimaju u svoj pravni sustav postupno sve zemlje svijeta. Osnivanjem međunarodne organizacije IMoLIN OUN povezuje i potiče na suradnju i druge međunarodne organizacije u zajedničkoj borbi protiv pranja novca i terorizma. EU, osim konvencija, donosi direktive koje su za RH izvorište zakona. Direktive su usklađene s preporukama FATF-a, najvažnijega međunarodnog tijela za donošenje standarda glede mjera, postupaka i preporuka za aktivno zalaganje i procjenu sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. FATF djeluje preko regionalnih tijela, od kojih je jedno MONEYVAL, čiji je član RH. MONEYVAL periodično procjenjuje sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma svojih članica te objavljuje izvješća. Zadnje izvješće za RH bilo je u 2013. Council of Europe Committee on Counter-Terrorism (CDCT) je poseban Odbor Vijeća Europe koji objavljuje izvješća o protuterorističkim mjerama pojedine države, dok je Wolfsberg grupa, koju čini jedanaest vodećih svjetskih banaka, korisna financijskom sektoru jer objavljuje smjernice za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u raznim segmentima bankarskog poslovanja.

Pranje novca i financiranje terorizma globalno je štetno, za neke ekonomije i pogubno. Stoga se mnoge međunarodne institucije i grupe bave kontinuirano problemom pranja novca i, u posljednje vrijeme sve više, problemom financiranja terorizma te pritom intenzivno surađuju.

U samim počecima suprotstavljanja pranju novca Organizacija ujedinjenih naroda (OUN) donijela je Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, koja je ratificirana za RH 1990. Slijedile su mnoge druge u srodnim područjima, npr. u području transnacionalnoga organiziranog kriminala, korupcije i drugima. Pregled konvencija UN-a (An overview of the UN Conventions and Other International Standards Concerning Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) izdan je u Beču, u siječnju 2007. International Money Laundering Information Network (IMoLIN) međunarodna je organizacija koju je osnovao OUN 1998. radi partnerstva i povezivanja međunarodnih organizacija uključenih u sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. IMoLIN prikuplja informacije o regulativama pojedinih zemalja koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i traži načine za njihovo unapređivanje, a osobitu pozornost posvećuje unapređenju međunarodne suradnje.

Za Europsku uniju novije su Konvencija o kibernetičkom kriminalu iz 2002. i Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, iz 2005.

Međutim, kudikamo je najvažnija za ovo područje Direktiva (EU) 2015/849 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) 648/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 6. 2015.). Slijedi Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018.).
Ove Direktive preuzete su u naš zakonski okvir u sklopu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih podzakonskih akata - pravilnika.

Za one koji žele znati više...

Financial Action Task Force (FATF) međunarodno je tijelo osnovano u Parizu 1989., na sastanku zemalja G-7, čija je zadaća praćenje provođenja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Mandat FATF-a do 2020. obuhvaća uspostavljanje standarda za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja proliferacije oružja za masovno uništenje, procjenu usklađenosti sa standardima FATF-a i prepoznavanje prijetnja integritetu međunarodnoga financijskog sustava i odgovaranje na njih putem studija visokorizičnih jurisdikcija i tipologija. Članovi su FATF-a 37 jurisdikcija i dva regionalna tijela. Preporuke koje je izdao FATF standardi su za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma na svjetskoj razini.

Rad FATF-a organiziran je detaljnije preko osam regionalnih tijela koja djeluju na isti način kao i svjetska organizacija FATF, a to su Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism (EAG), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA), Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFILAT), Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) i konačno Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL), čiji je član i RH.

Taj posebni odbor stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL, koji je osnovan 1997. i zadužen za praćenje provođenja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, čini 30 zemalja te veći broj promatrača poput zemalja predstavnika FATF-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda, Europske unije, Interpola, Europske banke za obnovu i razvoj te drugih.

U studenome 2012. tim stručnjaka MONEYVAL-a boravio je u RH u sklopu 4. kruga evaluacije za RH. Evaluatori su u kontaktima s predstavnicima državnoga i privatnog sektora prikupljali podatke o usklađenosti hrvatske legislative i prakse na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma procjenjujući stupanj prilagodbe FATF-ovim preporukama. Na temelju zatečenog stanja izradili su Izvješće 4. kruga evaluacije za RH koje je prihvaćeno na 42. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a, u rujnu 2013. u Strasbourgu. Sva Izvješća o evaluaciji za Republiku Hrvatsku s pripadajućim Izvješćima o napretku (2000., 2003., 2008. i 2013.) objavljuju se na službenim stranicama MONEYVAL-a te su dostupna javnosti.

CDCT (engl. Council of Europe Committee on Counter-Terrorism), prethodno poznat pod nazivom CODEXTER (engl. Committee of Experts on Terrorism), međuvladino je tijelo koje koordinira protuterorističkim aktivnostima Vijeća Europe. Na osnovi načela sprječavanja, gonjenja i zaštite, CDCT je zadužen za razvijanje primjerenih i praktičnih instrumenata neobvezujućeg prava, kao što su preporuke i smjernice, za države članice koje ih trebaju razmotriti i primijeniti u borbi protiv terorističkih aktivnosti. Među glavnim prioritetima CDCT-a jesu razvijanje Protuterorističke strategije Vijeća Europe za razdoblje od 2018. do 2022., rješavanje fenomena stranih terorističkih boraca i povratnika, upotreba i zloupotreba interneta od strane terorista, uloge žena i djece u terorizmu i povezanosti između terorizma i organiziranoga kriminala. CDCT također pruža platformu za profile država o zakonodavnom i institucionalnom okružju protuterorističkog djelovanja u državama članicama i pomaže u razmjeni najboljih praksi i promicanju učinkovite provedbe instrumenata Vijeća Europe koji se primjenjuju u borbi protiv terorizma."

The Wolfsberg Group čini jedanaest vodećih svjetskih banaka: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan Chase, Société Générale i UBS. Wolfsberg grupa osnovana je 2000. u Švicarskoj s ciljem razvoja i unapređivanja standarda bankarskih usluga i proizvoda povezanih s njima. Izdala je Smjernice za sprječavanje pranja novca za rad s klijentima (Wolfsberg Principles, izdane 2000., revidirane 2002. i 2012.), koje su poslije prihvaćene kao standard bankarskog poslovanja. Izdaje i druge smjernice povezane sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u području korespondentnog bankarstva, privatnog bankarstva, pristupa temeljenog na procjeni rizika te u drugim područjima, npr. Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (MIPS).