Odobrenje razdvajanja, odvajanja i prijenosa dijela imovine i obveza kreditne institucije

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna institucija mora prije upisa odluke o razdvajanju ili odluke o odvajanju dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke. Također, prije sklapanja ugovora o prijenosu dijela imovine zajedno s razmjernim dijelom obveza kreditna institucija dužna je dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke. U tekstu se opisuju vrste odobrenja vezane uz razdvajanje, odvajanje i prijenos dijela imovine i razmjernog dijela obveza na drugu kreditnu instituciju, zahtjev za izdavanje odobrenja za razdvajanje, odvajanje, prijenos imovine i obveza te rokovi za odlučivanje o zahtjevu.

Zakon o kreditnim institucijama u članku 63. propisuje obvezu ishođenja odobrenja Hrvatske narodne banke za sljedeće statusne promjene i poslovne aktivnosti:

1. Odobrenje za razdvajanje s osnivanjem

Kreditna se institucija može razdvojiti tako da svu svoju imovinu prenese na dvije ili više novih kreditnih institucija osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa novih kreditnih institucija u sudski ili drugi odgovarajući registar dužna je od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja. Danom upisa novih kreditnih institucija u sudski ili drugi odgovarajući registar kreditna institucija koja se razdvaja prestaje postojati, a njezina odobrenja od Hrvatske narodne banke prestaju važiti.

2. Odobrenje za razdvajanje s preuzimanjem

Kreditna institucija koja se razdvaja tako da svu svoju imovinu prenese na dvije ili više kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a koje već postoje, dužna je, prije upisa odluke o razdvajanju u sudski registar, od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja.

3. Odobrenje za odvajanje s osnivanjem

Kreditna institucija može odvojiti jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jednu ili više novih kreditnih institucija osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar dužna je od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.

4. Odobrenje za odvajanje s preuzimanjem

Kreditna institucija koja odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jednu ili više kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, koje već postoje, dužna je, prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar, od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.

5. Odobrenje za prijenos imovine i obveza

Kreditna institucija koja namjerava prenijeti dio svoje imovine zajedno s razmjernim dijelom obveza na drugu kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, dužna je prije sklapanja tog ugovora dobiti odobrenje od Hrvatske narodne banke.

Zahtjev za izdavanje odobrenja razdvajanja, odvajanja i prijenos a dijela imovine i obveza

Zahtjev za izdavanje odobrenja za razdvajanje/odvajanje/prijenos imovine i obveza podnosi se na obrascu Zahtjev za odobrenje razdvajanja, odvajanja i prijenosa imovine i obveza kreditnih institucija s prilozima koji su detaljnije opisani u stupcu obrasca zahtjeva u koju se upisuju tražene informacije odnosno uputa u kojem se prilogu nalaze tražene informacije.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za razdvajanje, odvajanje i prijenos dijela imovine i obveza prilažu se sljedeći dokumenti i informacije:

1) statut ili nacrt izmjena statuta svih kreditnih institucija koje sudjeluju ili se osnivaju u sklopu razdvajanja ili odvajanja,

2) poslovna strategija kreditne institucije i poslovni plan za sljedeće tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu kreditne institucije, računovodstvenu politiku te organizaciju unutarnje revizije - za sve sudionike razdvajanja/odvajanja,

3) vlasnička struktura svih sudionika u razdvajanju/odvajanju/prijenosu imovine i obveza, prije i poslije provedenog razdvajanja/odvajanja/prijenosa imovine i obveza, s popisom osoba povezanih s dioničarima odnosno imateljima udjela,

4) Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

5) ako se radi o razdvajanju ili odvajanju s osnivanjem, Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad nove kreditne institucije

6) ako se radi o razdvajanju ili odvajanju s osnivanjem, Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i člana/članova uprave

7) ako se radi o razdvajanju ili odvajanju s osnivanjem, Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora

8) ostale informacije navedene su u Zahtjevu za odobrenje za razdvajanja, odvajanja i prijenosa dijela imovine i obveza kreditnih institucija

Odlučivanje o zahtjevu

U postupku obrade zahtjeva Hrvatska narodna banka može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente i informacije potrebne za odlučivanje. Ako je Hrvatska narodna banka zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

Hrvatska narodna banka dužna je donijeti odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za razdvajanje i odvajanje s preuzimanjem i odobrenja za prijenos imovine i potraživanja u roku od 60 dana od primitka potpunog zahtjeva. Ako je istodobno podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za razdvajanje/odvajanje s osnivanjem i zahtjev za izdavanje odobrenja za rad novih kreditnih institucija, postupci se spajaju i rok za odlučivanje jest šest mjeseci od zaprimanja potpunog zahtjeva, odnosno najviše 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva.