Savjet HNB-a: HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom

Objavljeno: 3.9.2013.

Savjet Hrvatske narodne banke odlučio je, temeljem odredbi članka 273. i 274. Zakona o kreditnim institucijama i članka 42. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, danas u 13:25 sati, Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom d.d. Zagreb.

Navedenu odluku Savjet HNB-a donio je nakon što je utvrđeno da je izostala dokapitalizacija Centar banke u skladu s odlukom glavne skupštine banke od 16. kolovoza 2013. godine, čime je banka propustila izvršiti rješenje HNB-a. Ta je dokapitalizacija, uz bitne promjene u načinu upravljanja bankom, te kreditnim i drugim rizicima u njenom poslovanju, bila nužan preduvjet za uspostavu zakonitosti poslovanja banke i time za nastavak njenog redovnog poslovanja.

J&T banka podnijela je Hrvatskoj narodnoj banci 30. kolovoza 2013. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela koji čini više od 50 posto udjela u temeljnom kapitalu Centar banke i isti je zahtjev dopunila 2. rujna 2013. godine ujutro. Temeljem tog zahtjeva Savjet HNB-a donio je 2. rujna u 14:15 sati odluku da se J&T banci izda tražena suglasnost pod uvjetom da dokapitalizacija bude provedena u skladu s odlukom glavne skupštine te banke. U uvjerenju da je zahtjev podnijela ozbiljna kreditna institucija licencirana od strane nadležne institucije članice Europske unije, Savjet HNB-a proveo je postupak za izdavanje prethodne suglasnosti u iznimno kratkom roku kako bi Centar banci osigurao preduvjete za nastavak poslovanja. No, J&T banka je nakon dobivanja prethodne suglasnosti istog dana povukla zahtjev za stjecanjem kvalificiranog udjela u Centar banci. Time je postalo jasno da nužna dokapitalizacija Centar banke neće biti realizirana, te da nije moguće računati na stabilizaciju i uspostavu zakonitosti poslovanja te banke.

U tim okolnostima Savjet HNB-a postupio je sukladno svojim zakonskim obvezama, ocijenivši da su ispunjeni stečajni razlozi iz članka 274. točke 3. i 5. Zakona o kreditnim institucijama te je predložio pokretanje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom. U svrhu provođenja te odluke guverner HNB-a donio je temeljem odredbi članka 242. i 244. Zakona o kreditnim institucijama i članka 43. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci rješenje o uvođenju posebne uprave koja će, do donošenja odluke suda o pokretanju stečajnog postupka, preuzeti ovlasti nadzornog odbora i uprave kreditne institucije.

Problemi s likvidnošću i solventnošću Centar banke rezultat su dubokih poremećaja i nepravilnosti u načinu poslovanja banke. Prema podacima koje je uprava banke dostavila HNB-u, imovina te banke ne pokriva njezine postojeće obveze. Zbog toga banka ne ispunjava zakonske uvjete vezane za jamstveni kapital, a utvrđeno je i da banka ne provodi i nije u stanju provoditi naložene supervizorske mjere.

Centar banka je kreditna institucija s udjelom u ukupnoj aktivi bankovnog sustava od svega 0,35 posto (nešto više od 1,4 milijarde kuna) na kraju lipnja 2013. Poteškoće u poslovanju ove banke uočene su još prošle godine. Temeljem obavljenog nadzora poslovanja analizom financijskih izvješća banke, zbog utvrđenih nezakonitosti kao i slabosti u upravljanju rizicima, banci je rješenjem HNB-a od 24. rujna 2012. naloženo desetak mjera u cilju poboljšanja njene likvidnosti i solventnosti, prvenstveno smanjivanjem odljeva likvidnih sredstava i troškova poslovanja, sprječavanjem zaduživanja uz visoke kamate i poboljšanom naplatom dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

K tome, vanjski revizor financijskih izvještaja Centar banke za 2012. godinu u svom je izvješću iz travnja 2013. godine utvrdio da banka nije ispravno procijenila rizičnost svog kreditnog portfelja u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija, odnosno da nije iskazala potreban ispravak vrijednosti svog portfelja. Da je to učinila, zaključak je revizora, pokazao bi se gubitak od 76 milijuna kuna i pad stope adekvatnosti kapitala ispod zakonskog minimuma od 12 posto. U tim je okolnostima i ovlašteni revizor konstatirao kako je, bez žurne dokapitalizacije, upitan nastavak poslovanja banke.

Nastavno na naložene supervizorske mjere i mišljenje revizora, u Centar banci je tijekom travnja i svibnja ove godine proveden izravni nadzor, koji je obuhvatio procjenu adekvatnosti kapitala, kvalitete aktive i upravljanja kreditnim rizikom, te analizu depozitne strukture i likvidnosnog rizika, sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. Tijekom nadzora utvrđeni su značajni nedostaci i nezakonitosti, kao i znatno lošiji pokazatelji od onih koje je banka iskazala u svojim izvješćima središnjoj banci. Ustanovljeno je da na dan pregleda preko 65 posto svih plasmana ima dospjela potraživanja nenaplaćena preko 90 dana, a nakon provedenih ispravaka vrijednosti udio djelomice naplativih i nenaplativih plasmana u ukupnim plasmanima banke povećava se na čak 44,8 posto; kod 39 klijenata od ukupno 42 obuhvaćena uzorkom bili su potrebni dodatni ispravci vrijednosti plasmana. Nakon uključivanja svih potrebnih ispravaka vrijednosti utvrđenih izravnim nadzorom stopa adekvatnosti kapitala pala je daleko ispod zakonskog minimuma. Kod toga treba napomenuti da su dodatni gubici mogući ne samo u portfelju koji nije obuhvaćen izravnim nadzorom, već i kod dužnika iz kontroliranog uzorka, zbog neizvjesnosti naplate instrumenata osiguranja.

Ocijenivši da je zbog uočenih teškoća neophodan kontinuirani uvid i praćenje poslovanja Centar banke, HNB je 23. svibnja ove godine imenovao povjerenika. Iz izvješća povjerenika vidljivo je da se stanje u Centar banci nastavilo pogoršavati i tijekom prvog polugodišta ove godine. Udio loših plasmana je rastao, a tako i iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja. Banka i dalje nije podmirivala dospjele obveze, nije mogla održavati ni propisanu razinu kunske i devizne obvezne pričuve, kao ni minimalno potreban iznos deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama, te nije održavala ni minimalan koeficijent likvidnosti i razinu trenutno utržive imovine u odnosu na ukupne obveze.

U najnovijem izvješću uprave dostavljenom HNB-u 14. kolovoza, iskazana je sa stanjem 31. srpnja 2013. negativna stopa adekvatnosti kapitala, što znači da je uprava zaključila kako sredstva banke nisu dovoljna za povrat svih obveza, odnosno da je banka nesolventna. U takvim okolnostima nije moguće niti pribavljanje likvidnosti od središnje banke.

U takvoj situaciji, a suočen s interesom potencijalnih ulagača predvođenih J&T bankom HNB izdaje rješenje kojim nalaže dokapitalizaciju banke do kraja kolovoza. Nakon što je utvrđeno da dokapitalizacija nije provedena u roku, Savjet HNB-a postupio je sukladno svojim zakonskim obvezama.

Od trenutka donošenja navedene odluke Savjeta HNB-a pa do odluke trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, kao zakonska posljedica nastupa privremena zabrana svih plaćanja s računa banke propisana odredbama članka 274.a stavka 2 Zakona o kreditnim institucijama. U praksi to znači da se neće provoditi ovrha na računima banke uređena Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, bez obzira na vrstu osnove za plaćanje (zadužnice, rješenja o ovrsi i sl.). Posljedično, do dana donošenja odluke trgovačkog suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, klijenti banke ne mogu dobiti isplatu sa svojih računa u banci i ne može se obavljati prijenos na teret njihovih računa, a banka ne smije više pružati platne usluge putem platnih kartica. Dužnici banke i dalje su dužni ispunjavati sve svoje obveze prema banci.

Osigurani depoziti bit će dostupni vlasnicima u zakonom propisanom roku i po propisanoj proceduri.